«Го­лов­ний по­ка­зник успі­ху – ко­ман­да та клі­єн­ти, яких ми об­слу­го­ву­є­мо»

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на АН­ТО­НЕН­КО

Про на­бра­н­ня обер­тів Jurimex, ство­ре­н­ня но­вої пра­кти­ки, ви­хід на між­на­ро­дні рин­ки, остан­ні ін­ве­сти­цій­ні тен­ден­ції у сві­ті та стан ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в Укра­ї­ні на­пе­ре­до­дні 15-ї рі­чни­ці ком­па­нії роз­по­ві­ла ке­рів­ник пра­кти­ки між­на­ро­дної тор­гів­лі та ін­ве­сту­ва­н­ня, адво­кат

– На­справ­ді, ком­па­нія Jurimex за ці 15 ро­ків до­ся­гла зна­чних успі­хів. З не­ве­ли­кої ком­па­нії, яка бу­ла орі­єн­то­ва­на ви­клю­чно на вну­трі­шній ри­нок, ми ви­ро­сли до ве­ли­кої юри­ди­чної фір­ми, що об’єд­нує біль­ше ніж 100 юри­стів, «спіл­ку­є­ться» 8-ма мо­ва­ми, від­кри­та для всьо­го сві­ту та актив­но з ним вза­є­мо­діє. По­ка­зо­вим є те, що Jurimex кіль­ка ро­ків по­спіль вхо­дить до ТОП-15 кра­щих юри­ди­чних ком­па­ній Укра­ї­ни. На­ших юри­стів ре­гу­ляр­но від­зна­ча­ють ав­то­ри­те­тні укра­їн­ські та між­на­ро­дні рей­тин­ги як кра­щих спе­ці­а­лі­стів у сво­їй га­лу­зі пра­ва.

З ме­тою більш які­сно­го та ком­пле­ксно­го на­да­н­ня по­слуг на­шим клі­єн­там ком­па­нія Jurimex спів­пра­цює з ба­га­тьма іно­зем­ни­ми пар­тне­ра­ми, вхо­дить у між­на­ро­дну юри­ди­чну ме­ре­жу ICLA (the International Commercial Law Alliance), що роз­ши­рює гео­гра­фію на­ших по­слуг май­же на весь світ. Ми при­ді­ля­є­мо ба­га­то ува­ги са­мов­до­ско­на­лен­ню та роз­ви­тку ко­ман­ди, то­му по­єд­на­н­ня пра­кти­ки з на­у­ко­вою ді­яль­ні­стю є обов’яз­ко­вою умо­вою для гар­мо­ній­но­го роз­ви­тку та ро­сту в ком­па­нії. Осо­бли­ве мі­сце у сфе­рах ді­яль­но­сті ком­па­нії за­ймає за­ко­но­твор­ча ді­яль­ність.

Ні для ко­го не се­крет, що Jurimex є так зва­ною шко­лою, «ку­знею» юри­стів. Ми ду­же пи­ша­є­мо­ся тим, що при­че­тні до про­це­су ство­ре­н­ня пра­во­вої елі­ти, адже ба­га­то про­фе­сіо­на­лів ста­ли та­ки­ми на на­ших очах. Са­ме зав­дя­ки аль­тру­ї­зму мо­ло­дих фа­хів­ців, до­сві­ду за­снов­ни­ків та ам­бі­тним ці­лям ко­ман­ди нам вда­ло­ся ство­ри­ти уні­каль­ні на укра­їн­сько­му рин­ку про­ду­кти Taxlink та Bitlex.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.