Не­скін­чен­ний тренд – су­до­ва пра­кти­ка

Yurydychna Gazeta - - АВТОРИ НОМЕРА | КОЛОНКА ВИПУСКОВОГО РЕДАКТОРА - Окса­на ГОРЬОВА, жур­на­ліст «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

ро­бле­ма ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків існує май­же в усіх кра­ї­нах з рин­ко­вою еко­но­мі­кою. На­дмір­не по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня, скла­дність та су­пе­ре­чли­вість по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства за­зви­чай ста­ють при­чи­ною за­сто­су­ва­н­ня сан­кцій фі­скаль­ни­ми ор­га­на­ми, а іно­ді на­віть кри­мі­наль­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня пла­тни­ків по­да­тків. В укра­їн­ських ре­а­лі­ях ці пи­та­н­ня сто­ять осо­бли­во го­стро, адже зна­чний по­да­тко­вий тиск зму­шує бі­знес шу­ка­ти шля­хи до мі­ні­мі­за­ції опо­да­тку­ва­н­ня та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти про­га­ли­ни в по­да­тко­во­му за­ко­но­дав­стві.

Ґрун­тов­ний ана­ліз су­до­вої пра­кти­ки до­зво­ляє си­сте­ма­ти­зу­ва­ти па­ра­ди­гми, за яки­ми здій­сню­ю­ться кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня що­до по­да­тко­вих зло­чи­нів: ре­аль­ний еко­но­мі­чний ефект – вста­нов­ле­н­ня ді­ло­вої ме­ти (го­спо­дар­ських пра­во­від­но­син, бі­знес-стру­ктур); но­мі­наль­ні утри­му­ва­чі – ви­яв­ле­н­ня ре­аль­но­го бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка; ро­бо­та з до­бро­со­ві­сни­ми кон­тр­аген­та­ми – до­три­ма­н­ня прин­ци­пу на­ле­жної оба­чно­сті.

Що сто­су­є­ться трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня, во­но все ще за­ли­ша­є­ться ті­єю ка­те­го­рі­єю су­до­вих спо­рів у сфе­рі опо­да­тку­ва­н­ня, яка «за­ро­джу­є­ться» на на­ших очах. Фор­му­ва­н­ня су­до­вої пра­кти­ки в цій сфе­рі – про­цес ди­на­мі­чний та мін­ли­вий, він по­тре­бує по­стій­но­го кон­тро­лю та ви­вче­н­ня. У цьо­му но­ме­рі ми по­го­во­ри­мо про го­лов­ні акцен­ти су­до­вої пра­кти­ки з трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня у 2017-2018 рр.

Не­мо­жли­во не по­го­ди­ти­ся з прав­ни­ка­ми, що спо­ри з фі­скаль­ною слу­жбою що­до оскар­же­н­ня по­да­тко­вих по­ві­дом­лень-рі­шень – це по­ши­ре­на, чи­слен­на та не­лег­ка ка­те­го­рія су­до­вих справ. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що най­яскра­ві­ші су­до­ві кей­си з оскар­же­н­ня ППР бу­дуть ко­ри­сні для пла­тни­ків по­да­тків та ви­ко­ри­ста­ні у по­да­тко­вих спо­рах з кон­тро­лю­ю­чи­ми ор­га­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.