Суд Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу на за­хи­сті «ау­ри роз­ко­ші»?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - Ген­на­дій Г ійАНДРОЩУК АНДРОЩУК, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій НДІ ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті НАПрН Укра­ї­ни, к.е.н., до­цент, су­до­вий екс­перт

Суд Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу (да­лі –

CJEU), роз­та­шо­ва­ний у Лю­ксем­бур­зі, є уста­но­вою в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі, яка охо­плює всю су­до­ву си­сте­му. CJEU – це го­лов­ний су­до­вий ор­ган ЄС, що кон­тро­лює єди­не за­сто­су­ва­н­ня та тлу­ма­че­н­ня за­ко­но­дав­ства ЄС у спів­пра­ці з на­ціо­наль­ною су­до­вою си­сте­мою дер­жав-чле­нів.

У не­що­дав­ньо­му рі­шен­ні (гру­день 2017 р.) CJEU ухва­лив, що вла­сни­ки брен­дів мо­жуть пе­ре­шко­джа­ти про­да­жу пре­дме­тів роз­ко­ші че­рез ін­тер­нет-рин­ки (Amazon, eBay то­що), щоб за­хи­сти­ти імідж та «ау­ру роз­ко­ші» («aura of luxury») та­ких то­ва­рів.

Про­від­на ко­сме­ти­чна ком­па­нія Coty Germany (да­лі – Coty), вла­сник кіль­кох роз­кі­шних брен­дів, вклю­ча­ю­чи Calvin Klein, Marc Jacobs і Chloé, про­дає свою про­ду­кцію че­рез ме­ре­жу обра­них дистриб'юто­рів, що охо­плює низ­ку упов­но­ва­же­них дистриб'юто­рів, які ма­ють від­по­від­а­ти су­во­рим які­сним ви­мо­гам (що сто­су­ю­ться нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, де­ко­ру та осна­ще­н­ня тор­го­вих то­чок), при­зна­че­ні для збе­ре­же­н­ня та за­хи­сту роз­кі­шно­го імі­джу ко­сме­ти­чних брен­дів Coty.

Окрім до­зво­лу на про­даж сво­єї ко­сме­ти­ки у тра­ди­цій­них з «це­гли та роз­чи­ну» мі­сцях, Coty до­зво­ляє їх про­даж че­рез ін­тер­нет, за умо­ви, що про­ду­кти про­да­ю­ться че­рез вла­сне «еле­ктрон­не ві­кно ма­га­зи­ну» дистриб'юто­ра або че­рез сто­рон­ню пла­тфор­му. До то­го ж пре­зен­та­ція брен­дів і про­ду­ктів Coty в ін­тер­не­ті по­вин­на від­по­від­а­ти їх роз­кі­шно­му імі­джу.

Coty по­да­ла по­зов до на­ціо­наль­них су­дів Ні­меч­чи­ни про­ти сво­го упов­но­ва­же­но­го дистриб'юто­ра Parfümerie Akzente з ме­тою за­бо­ро­ни­ти йо­му роз­по­всю­джу­ва­ти про­ду­кцію з брен­да­ми Coty че­рез пла­тфор­му amazon.de, по­ру­шу­ю­чи умо­ви уго­ди про дистри­бу­цію. Не­зро­зумі­ло, чи су­пе­ре­чить від­по­від­не до­го­вір­не за­сте­ре­же­н­ня за­ко­но­дав­ству ЄС про кон­ку­рен­цію, то­му на­ціо­наль­ний суд Ні­меч­чи­ни звер­нув­ся за роз’ясне­н­ня­ми до CJEU. Пи­та­н­ня є ва­жли­вим, оскіль­ки ком­па­нії в Єв­ро­пі скла­да­ють 70% сві­то­вих про­да­жів роз­кі­шних то­ва­рів.

Ро­з­гля­нув­ши пре­дмет спо­ру, суд по­ста­но­вив, що за­бо­ро­на про­да­жу пре­дме­тів роз­ко­ші че­рез ін­тер­не­трин­ки не ви­хо­дить за ме­жі то­го, що не­об­хі­дно для за­хи­сту «ау­ри роз­ко­ші» то­ва­рів. Нав­па­ки, че­рез від­су­тність будь-яких до­го­вір­них від­но­син між по­ста­чаль­ни­ком (в цьо­му ви­пад­ку Coty) та он­лайн-рин­ком, остан­ній не зо­бов'яза­ний за­без­пе­чу­ва­ти до­три­ма­н­ня рі­зних за­хо­дів кон­тро­лю яко­сті по­ста­чаль­ни­ка. В ре­зуль­та­ті мо­же ста­ти­ся по­шко­дже­н­ня або по­гір­ше­н­ня роз­кі­шно­го спосо­бу брен­ду, що мо­же зав­да­ти шко­ди ха­ра­кте­ру про­ду­ктів, які на­ле­жать до кон­кре­тної мар­ки.

Хо­ча вла­сни­ки лю­ксо­вих брен­дів схва­лю­ють це рі­ше­н­ня, за­ли­ша­є­ться від­кри­тим пи­та­н­ня про те, що са­ме яв­ляє со­бою «роз­кі­шний» про­дукт.

Рі­ше­н­ня Лю­ксем­бурзь­ко­го су­ду ста­не пре­це­ден­том, який озна­ча­ти­ме, що ви­ро­бни­ки то­ва­рів ви­со­ко­го кла­су в ЄС, вклю­ча­ю­чи Бри­та­нію, змо­жуть за­по­біг­ти їх про­да­жу на сто­рон­ніх веб-сай­тах їхні­ми ав­то­ри­зо­ва­ни­ми дистриб'юто­ра­ми.

«Якість пре­дме­тів роз­ко­ші – це не про­сто ре­зуль­тат їхніх ма­те­рі­аль­них ха­ра­кте­ри­стик, але й при­ва­бли­вий та пре­сти­жний образ, який да­рує їм «ау­ру роз­ко­ші». Та­ка ау­ра є осо­бли­ві­стю цих то­ва­рів. Будь-яке по­гір­ше­н­ня «ау­ри роз­ко­ші» мо­же впли­ну­ти на фа­кти­чну якість цих то­ва­рів», – ви­зна­чив Єв­ро­пей­ський суд.

Не­зва­жа­ю­чи на те, що це рі­ше­н­ня бу­ло схва­ле­не вла­сни­ка­ми роз­кі­шних брен­дів, за­ли­ша­є­ться не­зро­зумі­лим, що яв­ляє со­бою «ау­ра роз­ко­ші». Це пи­та­н­ня не роз­гля­да­ло­ся в за­зна­че­ній спра­ві та за­ли­ша­є­ться для на­ціо­наль­них су­дів за­гад­кою і пи­та­н­ням для обмір­ко­ву­ва­н­ня в ко­жно­му окре­мо­му ви­пад­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.