За­стра­хо­ва­но­го суд бе­ре­же

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА - го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти» Єгор ЖЕЛ­ТУ­ХІН,

Ін­сти­ту­том стра­ху­ва­н­ня вже ні­ко­го не зди­ву­єш. Укла­де­н­ня від­по­від­них до­го­во­рів ста­ло зви­чною спра­вою для фі­зи­чних осіб та пред­став­ни­ків бі­зне­су. Во­дно­час юри­сти ствер­джу­ють, що зі збіль­ше­н­ням кіль­ко­сті охо­чих за­хи­сти­ти се­бе від май­но­вих та осо­би­стих втрат про­пор­цій­но зро­стає кіль­кість стра­хо­вих спо­рів, які роз­гля­да­ю­ться в су­дах.

Ек­спер­ти за­зна­ча­ють, що про­тя­гом остан­ніх 5 ро­ків се­ред пред­став­ни­ків стра­хо­во­го рин­ку, стра­ху­валь­ни­ків та су­дів то­чи­ли­ся дис­ку­сії сто­сов­но то­го, хто по­ви­нен здій­сню­ва­ти від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків, зав­да­них вна­слі­док до­ро­жньо-транс­порт­ної при­го­ди: стра­хо­ва ком­па­нія на під­ста­ві до­го­во­ру стра­ху­ва­н­ня чи вин­ний во­дій на під­ста­ві за­галь­них по­ло­жень ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства? Ві­ро­гі­дно, вже є від­по­відь за­зна­че­не за­пи­та­н­ня. Ве­ли­ка Па­ла­та під­три­ма­ла по­зи­цію ВС, яка по­ля­гає в то­му, що шко­да, зав­да­на осо­бою, ци­віль­но-пра­во­ва від­по­від­аль­ність якої за­стра­хо­ва­на, під­ля­гає від­шко­ду­ван­ню стра­хо­ви­ком, у яко­го за­стра­хо­ва­на від­по­від­аль­ність осо­би, а не осо­бою, яка за­вда­ла шко­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.