Спра­ви спад­ко­ві

Акту­аль­ні пи­та­н­ня ви­зна­н­ня за спад­ко­єм­цем пра­ва на за­вер­ше­н­ня без­опла­тної при­ва­ти­за­ції зе­мель­ної ді­лян­ки

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА СПАДКОВЕ ПРАВО - Оле­ксандр О ВОРОНЮК,ВОРОНЮК ра­дник ЮФ TOTUM Ві­та­лійВі ій ПЕТРОВСЬКИЙ ПЕТРОВСЬКИЙ, юрист ЮФ TOTUM

Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни та Зе­мель­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но, що гро­ма­дя­нам, юри­ди­чним осо­бам та дер­жа­ві га­ран­ту­є­ться пра­во вла­сно­сті на зем­лю. Від­по­від­но до ч. 4 ст. 116 ЗК Укра­ї­ни, пе­ре­да­ча зе­мель­них ді­ля­нок без­опла­тно у вла­сність гро­ма­дян у ме­жах норм, ви­зна­че­них цим Ко­де­ксом, про­ва­ди­ться один раз для ко­жно­го ви­ду ви­ко­ри­ста­н­ня. По­ря­док здій­сне­н­ня та ре­а­лі­за­ції без­опла­тної при­ва­ти­за­ції ви­зна­че­но ст. 118 Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

Як по­ка­зує пра­кти­ка, хо­ча та­ке пра­во га­ран­ту­є­ться дер­жа­вою на рів­ні Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, про­те йо­го ре­а­лі­за­ція є за­тра­тною у фі­нан­со­во­му аспе­кті, адже про­це­ду­ра є до­ста­тньо скла­дною і три­ва­лою у ча­сі. Ло­гі­чним за­вер­ше­н­ням та­кої про­це­ду­ри вва­жа­є­ться ре­є­стра­ція пра­ва при­ва­тної вла­сно­сті на ба­жа­ну зе­мель­ну ді­лян­ку.

Са­ме че­рез дов­го­три­ва­лість про­це­ду­ри без­опла­тної при­ва­ти­за­ції не­по­оди­но­ки­ми є ви­пад­ки, ко­ли гро­ма­дя­нин не всти­гає її за­вер­ши­ти у зв'яз­ку зі смер­тю, зу­пи­нив­шись на пев­но­му ета­пі. Та­ким чи­ном, оскіль­ки про­це­ду­ра вже «за­пу­ще­на», а пра­во вла­сно­сті в осо­би ще не ви­ни­кло, по­стає пи­та­н­ня про те, чи мо­жуть спад­ко­єм­ці, які прийня­ли спад­щи­ну, за­вер­ши­ти цю про­це­ду­ру при­ва- ти­за­ції та на­бу­ти пра­во при­ва­тної вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку.

Су­до­ва пра­кти­ка та ал­го­ритм дій

Ра­ні­ше існу­ва­ла не­по­оди­но­ка пра­кти­ка, ко­ли спад­ко­єм­ці звер­та­ли­ся до но­та­рі­у­са із за­явою про ви­да­чу їм сві­до­цтва про пра­во на спад­щи­ну, в то­му чи­слі на зе­мель­ну ді­лян­ку, що­до якої бу­ла роз­по­ча­та про­це­ду­ра при­ва­ти­за­ції. Однак но­та­рі­у­си від­мов­ля­ли у ви­да­чі та­ко­го сві­до­цтва, мо­ти­ву­ю­чи це тим, що спад­ко­є­мець за­вер­шив про­це­ду­ру при­ва­ти­за­ції зе­мель­ної ді­лян­ки, то­му пра­во при­ва­тної вла­сно­сті у ньо­го не ви­ни­кло, а от­же, пра­во на та­ку зе­мель­ну ді­лян­ку не­мо­жли­во успад­ку­ва­ти. Ві­дмо­ва но­та­рі­у­са ста­ва­ла під­ста­вою для звер­не­н­ня спад­ко­єм­ців з по­зо­вом у суд до та­ко­го но­та­рі­у­са про ви­зна­н­ня за ни­ми пра­ва вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку в по­ряд­ку спад­ку­ва­н­ня. Су­ди пра­во­мір­но від­мов­ля­ли у за­до­во­лен­ні по­ді­бних по­зов­них ви­мог, оскіль­ки пра­во на та­ку зе­мель­ну ді­лян­ку, від­по­від­но до при­пи­сів ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства, не вхо­дить до так зва­ної «спад­ко­вої ма­си», а то­му не мо­же бу­ти успад­ко­ва­не.

На­ра­зі існує ал­го­ритм, за до­по­мо­гою яко­го спад­ко­єм­ці, які прийня­ли спад­щи­ну, мо­жуть успад­ку­ва­ти пра­во на за­вер­ше­н­ня про­це­ду­ри при­ва­ти­за­ції зе­мель­ної ді­лян­ки. Спад­ко­єм­цям не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня із за­явою про за­мі­ну сто­ро­ни зі спад­ко­дав­ця на спад­ко­єм­ців у про­це­ду­рі при­ва­ти­за­ції. Ви­хо­дя­чи з до­сві­ду, ор­ган мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня від­мо­вить у за­до­во­лен­ні за­яви, оскіль­ки та­ка за­мі­на не пе­ред­ба­че­на за­ко­ном, або за­ява спад­ко­єм­ців бу­де ба­наль­но про­і­гно­ро­ва­на ор­га­ном мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Та­кі дії ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня мо­жна роз­ці­ню­ва­ти як по­ру­ше­н­ня прав спад­ко­єм­ців, а то­му є всі пра­во­ві під­ста­ви для звер­не­н­ня спад­ко­єм­ців із по­зо­вом у суд.

На сьо­го­дні вже існує су­до­ва пра­кти­ка, ко­ли спад­ко­єм­ці в ме­жах ци­віль­но­го про­це­су, оскіль­ки існує спір про пра­во, звер­та­ю­ться в суд із по­зо­вом до ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня про ви­зна­н­ня пра­ва на за­вер­ше­н­ня при­ва­ти­за­ції зе­мель­ної ді­лян­ки. Якщо є де­кіль­ка спад­ко­єм­ців, то во­ни мо­жуть ви­сту­пи­ти спів­по­зи­ва­ча­ми у спра­ві. Об­ґрун­то­ву­ю­чи по­зов­ні ви­мо­ги, спад­ко­єм­ці за­зна­ча­ють, що спад­ко­да­вець роз­по­чав про­це­ду­ру без­опла­тної при­ва­ти­за­ції зе­мель­ної ді­лян­ки, однак у зв’яз­ку зі смер­тю остан­ній не встиг її за­вер­ши­ти, та оскіль­ки про­це­ду­ра не бу­ла за­вер­ше­на, а то­му від­су­тній пра­вов­ста­нов­лю­ю­чий до­ку­мент, спад­ко­єм­ці не мо­жуть успад­ку­ва­ти пра­во на та­ку зе­мель­ну ді­лян­ку.

Ро­з­гля­да­ю­чи за­зна­че­ну ка­те­го­рію справ, су­ди по­си­ла­ю­ться на роз'ясне­н­ня, які мі­стя­ться в ін­фор­ма­цій­но­му ли­сті Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них та кри­мі­наль­них справ №24-753/0/4-13 від 16.05.2013 р. « Про су­до­ву пра­кти­ку роз­гля­ду ци­віль­них справ про спад­ку­ва­н­ня», По­ста­но­ву Пле­ну­му Вер­хов- но­го Су­ду Укра­ї­ни від 30.05.2008 р. №7. Су­ди ви­хо­дять з то­го, що якщо спад­ко­да­вець не на­був пра­ва вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку згі­дно зі ст. 125 ЗК Укра­ї­ни, про­те роз­по­чав про­це­ду­ру при­ва­ти­за­ції зе­мель­ної ді­лян­ки від­по­від­но до чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, а ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня від­мо­ви­ли спад­ко­єм­цям у за­вер­шен­ні про­це­ду­ри при­ва­ти­за­ції, то спад­ко­єм­ці ма­ють пра­во звер­та­ти­ся до су­ду з по­зо­ва­ми про ви­зна­н­ня від­по­від­но­го пра­ва в по­ряд­ку спад­ку­ва­н­ня – пра­ва на за­вер­ше­н­ня при­ва­ти­за­ції та одер­жа­н­ня дер­жав­но­го акту про пра­во вла­сно­сті на зем­лю на ім'я спад­ко­єм­ця. Вар­то за­зна­чи­ти, що та­ка пра­во­ва по­зи­ція під­твер­дже­на Вер­хов­ним Су­дом і ви­кла­де­на у по­ста­но­ві від 13.06.2018 р. у спра­ві №128/1911/15-ц. Та­кож Вер­хов­ний Суд на­го­ло­сив, якщо гро­ма­дя­нин, який ви­сло­вив во­лю на при­ва­ти­за­цію зе­мель­ної ді­лян­ки, по­мер до прийня­т­тя ком­пе­тен­тним ор­га­ном рі­ше­н­ня про при­ва­ти­за­цію, до йо­го спад­ко­єм­ців у по­ряд­ку спад­ку­ва­н­ня пе­ре­хо­дить пра­во ви­ма­га­ти за­вер­ше­н­ня та­кої при­ва­ти­за­ції.

Та­ким чи­ном, спад­ко­є­мець успад­ко­вує пра­во про­дов­жи­ти про­це­ду­ру при­ва­ти­за­ції з то­го ета­пу, на яко­му во­на бу­ла при­зу­пи­не­на у зв'яз­ку зі смер­тю спад­ко­дав­ця. Фа­кти­чно, мо­жна ве­сти мо­ву про те, що від­бу­ва­є­ться за­мі­на сто­ро­ни у пра­во­від­но­си­нах що­до при­ва­ти­за­ції,

Про­це­ду­ра за­вер­ше­н­ня при­ва­ти­за­ції зе­мель­ної ді­лян­ки мі­стить без­ліч ню­ан­сів та аспе­ктів

де за­мість спад­ко­дав­ця ви­сту­па­ють спад­ко­єм­ці.

Вар­то звер­ну­ти ува­гу, що су­ди у сво­їх рі­ше­н­нях вжи­ва­ють сло­во­спо­лу­че­н­ня « осо­ба роз­по­ча­ла про­це­ду­ру без­опла­тної при­ва­ти­за­ції». То­му до­ста­тньо ва­жли­вим є пи­та­н­ня, яка са­ме дія осо­би чи який юри­ди­чний факт мо­же вва­жа­ти­ся по­ча­тком ре­а­лі­за­ції та­кої про­це­ду­ри при­ва­ти­за­ції. Про­ана­лі­зу­вав­ши су­до­ву пра­кти­ку та до­слі­див­ши на пра­кти­ці та­кі пра­во­від­но­си­ни, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що «по­ча­тком» є рі­ше­н­ня від­по­від­но­го ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня про пе­ре­да­чу зе­мель­ної ді­лян­ки у при­ва­тну вла­сність осо­би в по­ряд­ку без­опла­тної при­ва­ти­за­ції. От­же, са­ме з цьо­го ета­пу спад­ко­єм­ці ма­ють ре­аль­ні шан­си на за­кін­че­н­ня ці­єї про­це­ду­ри та на­бу­т­тя пра­ва вла­сно­сті на та­ку зе­мель­ну ді­лян­ку.

Вив­чив­ши окре­сле­не пи­та­н­ня на пра­кти­ці, ми хо­че­мо звер­ну­ти ува­гу, що шан­си на за­вер­ше­н­ня про­це­ду­ри при­ва­ти­за­ції, ко­ли во­на при­пи­ни­ла­ся че­рез смерть спад­ко­дав­ця до мо­мен­ту прийня­т­тя рі­ше­н­ня ор­га­ном мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня про пе­ре­да­чу та­кої зе­мель­ної ді­лян­ки, є не­ве­ли­ки­ми, адже ор­ган мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня не ви­сло­вив свою во­лю що­до пе­ре­да­чі та­кої ді­лян­ки у при­ва­тну вла­сність спад­ко­дав­ця. За та­ких об­ста­вин, від­по­від­но до акту­аль­ної су­до­вої пра­кти­ки, спо­сіб за­хи­сту що­до зо­бов’яза­н­ня ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня прийня­ти рі­ше­н­ня про пе­ре­да­чу зе­мель­ної ді­лян­ки у при­ва­тну вла­сність бу­де не­ді­є­вим, оскіль­ки су­ди, як по­ка­зує пра­кти­ка, від­мов­ля­ють у за­до­во­лен­ні та­ких по­зо­вів, по­си­ла­ю­чись на той факт, що прийня­т­тя ор­га­ном мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня рі­шень на сво­їх се­сі­ях є дис­кре­цій­ни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми цьо­го ор­га­ну.

Ре­є­стра­ція зе­мель­ної ді­лян­ки в ДЗК

Ро­з­гля­да­ю­чи пи­та­н­ня що­до за­вер­ше­н­ня про­це­ду­ри при­ва­ти­за­ції зе­мель­ної ді­лян­ки пі­сля прийня­т­тя ор­га­ном мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня рі­ше­н­ня про пе­ре­да­чу осо­бі у при­ва­тну вла­сність зе­мель­ної ді­лян­ки, ва­жли­вим мо­мен­том є те, чи бу­ли вне­се­ні ві­до­мо­сті про та­ку зе­мель­ну ді­лян­ку до Дер­жав­но­го зе­мель­но­го ка­да­стру. Якщо ві­до­мо­сті про зе­мель­ну ді­лян­ку від­су­тні в ДЗК, по­трі­бно вне­сти цю ін­фор­ма­цію, оскіль­ки ре­є­стра­ція ре­чо­во­го пра­ва на зе­мель­ну ді­лян­ку за осо­бою мо­жли­ва ви­клю­чно у ра­зі на­яв­но­сті та­кої зе­мель­ної ді­лян­ки в ДЗК.

Отри­мав­ши рі­ше­н­ня су­ду, яке на­бра­ло чин­но­сті, яким ви­зна­но пра­во за спад­ко­єм­цем на за­вер­ше­н­ня про­це­ду­ри при­ва­ти­за­ції зе­мель­ної ді­лян­ки, не­об­хі­дно бу­де роз­ро­би­ти те­хні­чну до­ку­мен­та­цію із зем­ле­устрою що­до вста­нов­ле­н­ня (від­нов­ле­н­ня) меж ба­жа­ної зе- мель­ної ді­лян­ки. Та­ка те­хні­чна до­ку­мен­та­ція із зем­ле­устрою бу­де під­ста­вою для вне­се­н­ня від­по­від­них ві­до­мо­стей про зе­мель­ну ді­лян­ку до ДЗК. Однак вар­то звер­ну­ти ува­гу, що дер­жав­ний ка­да­стро­вий ре­є­стра­тор мо­же від­мо­ви­ти у вне­сен­ні та­ких ві­до­мо­стей, по­си­ла­ю­чись на По­ря­док ве­де­н­ня Дер­жав­но­го зе­мель­но­го ка­да­стру, за­твер­дже­ний по­ста­но­вою Ка­бмі­ну від 17.10.2012 р. №1051, та за­зна­чив­ши, що спад­ко­є­мець не є сто­ро­ною у про­це­ду­рі без­опла­тної при­ва­ти­за­ції.

Ва­рі­ан­том ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми мо­же бу­ти ухва­ла су­ду про роз’ ясне­н­ня по­ряд­ку ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду, по­ста­нов­ле­на за від­по­від­ною за­явою спад­ко­єм­ця, яким ви­зна­но за спад­ко­єм­цем пра­во на за­вер­ше­н­ня про­це­ду­ри при­ва­ти­за­ції спір­ної зе­мель­ної ді­лян­ки. Та­ким чи­ном, мо­жна про­си­ти суд роз’ ясни­ти по­ря­док ви­ко­на­н­ня та­ко­го рі­ше­н­ня, в то­му чи­слі пе­ред­ба­чи­ти, що на під­ста­ві те­хні­чної до­ку­мен­та­ції із зем­ле­устрою спад­ко­єм­ці ма­ють пра­во вно­си­ти ві­до­мо­сті до ДЗК. Та­ке роз' ясне­н­ня по­ряд­ку ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду у ви­гля­ді ухва­ли су­ду мо­же зня­ти всі пи­та­н­ня і пе­ре­по­ни для дер­жав­но­го ка­да­стро­во­го ре­є­стра­то­ра, а за ре­зуль­та­том роз­гля­ду за­яви спад­ко­єм­ця на під­ста­ві те­хні­чної до­ку­мен­та­ції із зем­ле­устрою та­ка зе­мель­на ді­лян­ка бу­де вне­се­на до Дер­жав­но­го зе­мель­но­го ка­да­стру.

Якщо дер­жав­ний ка­да­стро­вий ре­є­стра­тор вко­тре на­дасть від­мо­ву що­до ре­є­стра­ції зе­мель­ної ді­лян­ки в ДЗК, не звер­нув­ши ува­ги на ви­ще вка­за­ну ухва­лу про роз'ясне­н­ня рі­ше­н­ня су­ду про по­ря­док ви­ко­на­н­ня та­ко­го су­до­во­го рі­ше­н­ня, для за­хи­сту прав спад­ко­єм­ців мо­жна роз­гля­ну­ти ва­рі­ант оскар­же­н­ня та­кої від­мо­ви в су­до­во­му по­ряд­ку зі звер­не­н­ням до адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду з від­по­від­ним по­зо­вом до дер­жав­но­го ка­да­стро­во­го ре­є­стра­то­ра про зо­бов'яза­н­ня вчи­ни­ти дії, а са­ме внес ти ві­до­мо­сті до ДЗК що­до спір­ної зе­мель­ної ді­лян­ки.

Пі­сля вне­се­н­ня ві­до­мо­стей до ДЗК спад­ко­єм­ця­ми, або якщо та­кі ві­до­мо­сті про спір­ну зе­мель­ну ді­лян­ку вже бу­ли вне­се­ні до ДЗК на мо­мент смер­ті спад­ко­дав­ця, остан­нім та клю­чо­вим ета­пом ре­є­стра­ції пра­ва при­ва­тної вла­сно­сті на та­ку зе­мель­ну ді­лян­ку за спад­ко­єм­ця­ми є вне­се­н­ня за­пи­су про дер­жав­ну ре­є­стра­цію пра­ва при­ва­тної вла­сно­сті до Дер­жав­но­го ре­є­стру ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но.

Ре­є­стра­ція ре­чо­во­го пра­ва на зе­мель­ну ді­лян­ку

Для вне­се­н­ня за­пи­су до Дер­жав­но­го ре­є­стру ре­чо­вих прав за­яв­ни­ку (спад­ко­єм­цю) не­об­хі­дно на­да­ти ре­є­стра­то­ру пов­ний па­кет до­ку­мен­тів для вчи­не­н­ня та­кої ре­є­стра­цій­ної дії, в то­му чи­слі рі­ше­н­ня ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня про пе­ре­да­чу зе­мель­ної ді­лян­ки у при­ва­тну вла­сність. Оскіль­ки в цій си­ту­а­ції у та­ко­му рі­шен­ні ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня сто­ро­ною фі­гу­ру­ва­ти­ме спад­ко­да­вець, за­зна­че­на об­ста­ви­на та­кож мо­же слу­гу­ва­ти під­ста­вою для від­мо­ви ре­є­стра­то­ра у вне­сен­ні від­по­від­но­го за­пи­су про пра­во вла­сно­сті на та­ку зе­мель­ну ді­лян­ку за спад­ко­єм­цем. У та­ко­му ви­пад­ку ал­го­ритм дій є ана­ло­гі­чним до то­го, який ми про­по­ну­є­мо за­сто­со­ву­ва­ти у ра­зі оскар­же­н­ня від­мо­ви дер­жав­но­го ка­да­стро­во­го ре­є­стра­то­ра що­до від­мо­ви у вне­сен­ні ві­до­мо­стей про зе­мель­ну ді­лян­ку в ДЗК.

Пе­ред­усім, мо­жна отри­ма­ти ухва­лу су­ду про роз'ясне­н­ня по­ряд­ку ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду. Якщо та­ка ухва­ла не бу­де ва­го­мим ар­гу­мен­том для дер­жав­но­го ре­є­стра­то­ра і він зно­ву на­дасть від­мо­ву у про­ве­ден­ні ре­є­стра­цій­них дій, та­ку від­мо­ву мо­жна бу­де оскар­жи­ти в су­ді в по­ряд­ку адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства. Ва­жли­во за­зна­чи­ти, що осо­ба, яка має на­мір за­ре­є­стру­ва­ти за со­бою пра­во вла­сно­сті на пев­ний об'єкт не­ру­хо­мо­го май­на, мо­же звер­ну­ти­ся до ін­шо­го ре­є­стра­то­ра, на­дав­ши пов­ний па­кет не­об­хі­дних до­ку­мен­тів, на від­мі­ну від дер­жав­них ка­да­стро­вих реє- стра­то­рів у стру­кту­рі Дер­жгео­ка­да­стру, які є мо­но­по­лі­ста­ми. Як по­ка­зує пра­кти­ка, ін­ко­ли рі­ше­н­ня та­ких ре­є­стра­то­рів ду­же від­рі­зня­ю­ться, то­му звер­не­н­ня до ін­шо­го ре­є­стра­то­ра мо­же ви­рі­ши­ти та­ку про­бле­му, а від­по­від­ні ві­до­мо­сті про ре­є­стра­цію за спад­ко­єм­ця­ми пра­ва вла­сно­сті мо­жуть бу­ти вне­се­ні до Дер­жав­но­го ре­є­стру ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но.

Ви­снов­ки

Про­це­ду­ра за­вер­ше­н­ня при­ва­ти­за­ції зе­мель­ної ді­лян­ки мі­стить без­ліч ню­ан­сів та аспе­ктів, які мо­жуть ма­ти клю­чо­ве зна­че­н­ня для спад­ко­єм­ців у ви­рі­шен­ні по­став­ле­но­го зав­да­н­ня. На ко­жно­му ета­пі спад­ко­єм­ця мо­жуть че­ка­ти про­бле­ми та пе­ре­по­ни, ви­рі­ше­н­ня яких ви­ма­гає три­ва­ло­го ча­су. На жаль, че­рез не­о­б­ґрун­то­ва­ний фор­ма­лізм та за­ко­ре­ні­лий бю­ро­кра­ти­чний апа­рат для за­вер­ше­н­ня та­кої про­це­ду­ри до­во­ди­ться шу­ка­ти но­ві шля­хи ви­рі­ше­н­ня, які при­не­сли б ма­кси­маль­ний ре­зуль­тат при мі­ні­маль­них за­тра­тах ча­су та фі­нан­сів. Та­ким чи­ном, на пра­кти­ці існу­ють ва­рі­ан­ти по­за­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня за­зна­че­них си­ту­а­цій, що мо­же зна­чно зеко­но­ми­ти ре­сурс спад­ко­єм­ців з ме­тою на­бу­т­тя пра­ва вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку в по­ряд­ку спад­ку­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.