Про­Кре­ди­тор­ське кре­ди­ту­ва­н­ня?

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Ан­дрій АВТОРГОВ, при­ва­тний ви­ко­на­вець, к.ю.н.

Ми­ну­ло­го ти­жня Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав За­кон «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до від­нов­ле­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня». Ав­то­ри до­ку­мен­та за­зна­ча­ють, що він має на ме­ті сти­му­лю­ва­н­ня актив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня як фі­нан-

За­зна­че­ні змі­ни в за­ко­но­дав­стві є «про­кре­ди­тор­ськи­ми», про­те чи дій­сно во­ни не­об­хі­дні? На мою дум­ку, чин­ної за­ко­но­дав­чої ба­зи бу­ло ціл­ком до­ста­тньо для нор­маль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня. Не ду­маю, що за­мість то­го, щоб гра­ти за пра­ви­ла­ми, їх що­ра­зу по­трі­бно змі­ню­ва­ти під се­бе, а осо­бли­во, якщо ці пра­ви­ла є Ци­віль­ним ко­де­ксом кра­ї­ни.

На­при­клад, зміст ст. 1056-1 ЦКУ (Про­цен­ти за кре­ди­тним до­го­во­ром), якою Ци­віль­ний ко­декс бу­ло до­пов­не­но у 2008 р., за цей час вже три­чі за­зна­вав змін. За­кон «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до від­нов­ле­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня» змі­нює її вче­твер­те.

Во­дно­час у п. 2 Пе­ре­хі­дних та при­кін­це­вих по­ло­жень За­ко­ну за­зна­че­но, що За­кон №2478-VIII за­сто­со­ву­є­ться до від­но­син, які ви­ни­кли пі­сля вве­де­н­ня йо­го в дію, а та­кож до від­но­син, які ви­ни­кли до вве­де­н­ня йо­го в дію та про­дов­жу­ють пі­сля цьо­го існу­ва­ти, крім ч. 4 ст. 36 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про іпо­те­ку», що за­сто­со­ву­є­ться ви­клю­чно до до­го­во­рів та угод, укла­де­них пі­сля на­бра­н­ня чин­но­сті цим За­ко­ном.

По­стає пи­та­н­ня про те, чи від­по­від­ає ця нор­ма кон­сти­ту­цій­но­му прин­ци­пу не­при­пу­сти­мо­сті зво­ро­тної дії в ча­сі актів за­ко­но­дав­ства. Про яку ста­біль­ність за­ко­но­дав­ства та пра­во­ву ви­зна­че­ність мо­жна го­во­ри­ти в та­ко­му ви­пад­ку, осо­бли­во з огля­ду на те, що кре­ди­тні до­го­во­ри на ку­пів­лю не­ру­хо­мо­сті укла­да­ю­ться на де­ся­тки ро­ків? со­во­го ін­стру­мен­ту та зни­же­н­ня вар­то­сті кре­ди­тних ре­сур­сів для спро­ще­н­ня до­сту­пу суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня і фі­зи­чних осіб до кре­ди­тів. Ми по­ці­ка­ви­ли­ся дум­кою юри­стів, чи на­справ­ді існує по­тре­ба у за­зна­че­но­му За­ко­ні, а та­кож чи від­по­від­ає зміст за­яв­ле­ним ці­лям.

Дій­сно, су­до­ва пра­кти­ка від по­ча­тку фі­нан­со­вої кри­зи 2008 р. ви­яви­ла низ­ку про­блем­них мо­мен­тів ві­тчи­зня­но­го кре­ди­ту­ва­н­ня. Про­те чи в усіх ви­пад­ках у цьо­му вин­не за­ко­но­дав­ство? Іно­ді як кре­ди­тор, так і бор­жник, звер­та­ю­чи на не­до­ско­на­лість за­ко­но­дав­ства, у та­кий спо­сіб ви­прав­до­ву­ють вла­сну не­дба­лість у ци­віль­них пра­во­від­но­си­нах.

Та­кож за­зна­чу, що ме­ні ду­же не по­до­ба­є­ться та­кий ін­стру­мент як по­за­су­до­ве стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки шля­хом ре­є­стра­ції прав вла­сно­сті за іпо­те­ко­дер­жа­те­лем як у чин­но­му, так і в за­про­по­но­ва­но­му За­ко­ном по­ряд­ку, оскіль­ки він сут­тє­во по­ру­шує пра­ва бор­жни­ка.

На­при­клад, у Ли­тов­ській Ре­спу­блі­ці та­кий спо­сіб звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки вза­га­лі від­су­тній у за­ко­но­дав­стві. Іпо­те­ка ре­а­лі­зу­є­ться ви­клю­чно на пу­блі­чних тор­гах су­до­вим ви­ко­нав­цем на під­ста­ві су­до­во­го рі­ше­н­ня або на­ка­зу но­та­рі­у­са. При цьо­му, не­зва­жа­ю­чи на від­су­тність по­за­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня, ана­ло­гі­чно­го до ві­тчи­зня­но­го, роз­мір від­со­тків за іпо­те­чни­ми кре­ди­та­ми в цій кра­ї­ні не пе­ре­ви­щує 3% рі­чних.

На мою дум­ку, у ра­зі нор­маль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня су­до­вої си­сте­ми, що вклю­чає роз­гляд справ у ро­зум­ні стро­ки та ефе­ктив­ну ді­яль­ність ін­сти­ту­ту при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня, кре­ди­тор мо­же по­чу­ва­ти­ся за­хи­ще­ним в умо­вах дії чин­но­го за­ко­но­дав­ства.

Та­кож до кре­ди­тних уста­нов має при­йти ро­зу­мі­н­ня, що іпо­те­ка під «за­хмар­ні» про­цен­ти май­же у 99% ви­пад­ків при­зво­дить до не­по­вер­не­н­ня кре­ди­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.