За ла­штун­ка­ми V Все­укра­їн­ської кон­фе­рен­ції з кри­мі­наль­но­го пра­ва та про­це­су

Про що роз­мір­ко­ву­ють уча­сни­ки

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС -

Не­до­сто­вір­не де­кла­ру­ва­н­ня, кі­бер­зло­чи­ни, зло­чи­ни у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті – це по­рів­ня­но но­ві ти­пи пра­во­по­ру­шень для кри­мі­наль­ної юсти­ції. Тож у ме­жах ін­фор­ма­цій­ної під­трим­ки V Все­укра­їн­ської Кон­фе­рен­ції з кри­мі­наль­но­го пра­ва та про­це­су Асо­ці­а­ції прав­ни­ків Укра­ї­ни « ЮГ » по­ці­ка­ви­ла­ся дум­ка­ми уча­сни­ків про їхні очі­ку­ва­н­ня від за­хо­ду, про пра­кти­чні аспе­кти за­хи­сту в кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях, а та­кож про ба­га­то ін­шо­го.

«Кон­фе­рен­ція з кри­мі­наль­но­го пра­ва та про­це­су – це кон­со­лі­да­ція обго­во­ре­н­ня про­блем, пра­кти­ки та подаль­шо­го вдо­ско­на­ле­н­ня кри­мі­наль­но­го пра­ва й про­це­су. На цьо­му за­хо­ді ви ма­є­те мо­жли­вість по­спіл­ку­ва­ти­ся з ко­ле­га­ми без офі­ці­о­зу. Однак, як для ме­не, най­кра­ще – це мо­жли­вість по­чу­ти та по­дис­ку­ту­ва­ти що­до пра­кти­чних ню­ан­сів, які до­по­мо­жуть під час за­хи­сту обви­ну­ва­че­них чи по­тер­пі­лих. Су­дя­чи із за­яв­ле­них тем, та­ких мо­жли­во­стей бу­де до­ста­тньо » , – вва­жає Ми­ки­та Ну­ра­лін, пред­став­ник ге­не­раль­но­го пар­тне­ра за­хо­ду VB PARTNERS.

Ню­ан­си роз­слі­ду­ва­н­ня ІР- зло­чи­нів, не­за­кон­но­го зба­га­че­н­ня, під­ку­пу слу­жбо­вої осо­би обго­во­рю­ва­ти­муть за уча­стю адво­ка­тів, суд­дів та пред­став­ни­ків пра­во­охо­рон­них ор­га­нів.

Ре­зо­нан­сні спра­ви, які за­зна­ють роз­го­ло­су, в яких фі­гу­ру­ють ві­до­мі та ча­сто одіо­зні осо­би­сто­сті – це «по­ро­хо­ва діж­ка» для уча­сни­ків про­це­су. Зокре­ма, най­ча­сті­ше у та­ких спра­вах за­знає ти­ску са­ме сто­ро­на за­хи­сту, адже адво­ка­там ді­ста­є­ться най­більш стре­со­ва роль – за­хи­ща­ти тих, ко­го су­спіль­ство апрі­о­рі ви­знає вин­ним.

Про шля­хи про­ти­дії та­ко­му яви­щу роз­по­вість Ві­та­лій Сер­дюк – стар­ший пар­тнер, ке­рів­ник пра­кти­ки кри­мі­наль­но- пра­во­во­го де­пар­та­мен­ту AO AVER LEX, яке є ге­не­раль­ним пар­тне­ром кон­фе­рен­ції. Пан Сер­дюк за­кли­кає від­ві­да­ти кон­фе­рен­цію з ціл­ком пра­кти­чних мір­ку­вань.

« Су­ча­сно­му адво­ка­ту з кри­мі­наль­них справ по­трі­бно на де­кіль­ка кро­ків упе­ред бу­ти го­то­вим до то­го, що очі­ку­є­ться в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му. Ми про­гно­зу­є­мо збіль­ше­н­ня об­ся­гів ан­ти­ко­ру­пцій­них про­ва­джень, які бу­дуть ви­гі­дні ско­рі­ше пред­став­ни­кам вла­ди для фор­му­ва­н­ня імі­джу, а не для при­тя­гне­н­ня вин­них. Вна­слі­док цьо­го збіль­ши­ться кіль­кість скла­дних кри­мі­наль­них про­ва­джень, які ви­ма­га­ти­муть ком­пле­ксно­го та си­стем­но­го під­хо­ду. По­си­ли­ться мі­жна­ро­дна кри­мі­наль­на пра­кти­ка, оскіль­ки адво­ка­ти бу­дуть ін­тен­сив­ні­ше ко­му­ні­ку­ва­ти з Ін­тер­по­лом, по­си­ла­ти за­пи­ти в між­на­ро­дні пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни та за­лу­ча­ти між­на­ро­дні пра­во­за­хи­сні ор­га­ні­за­ції. Та­ка актив­ність мо­же при­зве­сти до по­си­ле­н­ня ти­ску та спроб усу­не­н­ня адво­ка­тів з актив­ною по­зи­ці­єю що­до вка­за­них про­це­сів, що ви­ма­га­ти­ме від­по­від­ної ре­а­кції від адво­ка­тів. Са­ме на Кон­фе­рен­ції ми бу­де­мо обго­во­рю­ва­ти мо­жли­ві сце­на­рії дій адво­ка­тів у по­ді­бних си­ту­а­ці­ях. То­му вар­то від­ві­да­ти за­хід та одни­ми з пер­ших ді­зна­ти­ся всю акту­аль­ну ін­фор­ма­цію!», – го­во­рить Ві­та­лій Сер­дюк.

Стре­со­ві чин­ни­ки в ро­бо­ті адво­ка­тів ча­сто спри­чи­ня­ють про­фе­сій­не ви­го­ра­н­ня, тож пси­хо­ло­гі­чна ре­а­бі­лі­та­ція адво­ка­тів – це ду­же ва­жли­вий мо­мент, яким не мо­жна не­хту­ва­ти. Ор­га­ні­за­то­ри Кон­фе­рен­ції не за­ли­ши­ли це пи­та­н­ня по­за ува­гою і за­пла­ну­ва­ли май­стер- клас з ре­а­бі­лі­та­ції від ко­уч- кон­суль­тан­та Ан­ни Ме­тель­ської.

Но­ві про­це­су­аль­ні мо­жли­во­сті, екс­пер­ти­зи, за­сто­су­ва­н­ня за­по­бі­жних за­хо­дів бу­дуть обго­во­рю­ва­ти за уча­стю пред­став­ни­ків су­ду, адво­ка­тів та су­до­вих екс­пер­тів.

Про пра­во­ві по­зи­ції Ве­ли­кої Па­ла­ти Вер­хов­но­го Су­ду в кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях роз­по­вість су­д­дя Ве­ли­кої па­ла­ти Оле­ксан­дра Янов­ська. Во­на звер­тає ува­гу на те, що не всі рі­ше­н­ня Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни на­справ­ді мо­жуть ви­ли­ти­ся в ре­аль­ний пе­ре­гляд вже ви­не­се­них су­до­вих рі­шень. Цьо­му пе­ре­дує низ­ка умов.

Най­кра­ще – це мо­жли­вість по­чу­ти та по­дис­ку­ту­ва­ти що­до пра­кти­чних ню­ан­сів, які до­по­мо­жуть під час за­хи­сту Ми­ки­та Ну­ра­лін

Ми про­гно­зу­є­мо збіль­ше­н­ня об­ся­гів ан­ти­ко­ру­пцій­них про­ва­джень, що мо­же при­зве­сти до по­си­ле­н­ня ти­ску та спроб усу­не­н­ня адво­ка­тів з актив­ною по­зи­ці­єю що­до за­зна­че­них про­це­сів Ві­та­лій Сер­дюк

« До Ве­ли­кої Па­ла­ти Вер­хов­но­го Су­ду на­ді­йшло по­над 50 справ, скарг та за­яв. До роз­гля­ду бу­ло прийня­то біль­ше ніж 30 про­ва­джень. У 78% прийня­тих до роз­гля­ду про­ва­джень бу­ло по­ста­нов­ле­но оста­то­чне рі­ше­н­ня. Одна з ка­те­го­рій справ, які над­хо­дять на роз­гляд ВП ВС – у зв' яз­ку з прийня­т­тям рі­ше­н­ня Єв­ро­пей­ським су­дом з прав лю­ди­ни, який вста­но­вив пев­ні по­ру­ше­н­ня. Ко­ли ЄСПЛ ухва­лює та­ке рі­ше­н­ня, за­яв­ник ( ча­сто це за­су­дже­на лю­ди­на, яка від­бу­ває три­ва­лий тер­мін ув' язне­н­ня) отри­мує йо­го і ду­має, що це ав­то­ма­ти­чно тя­гне за со­бою пе­ре­гляд су­до­вих рі­шень, прийня­тих що­до ньо­го на­ціо­наль­ни­ми су­да­ми.

Як ві­до­мо, спосо­бом ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня ЄСПЛ є си­сте­ма вжи­т­тя за­хо­дів за­галь­но­го та ін­ди­ві­ду­аль­но­го ха­ра­кте­ру. Що сто- су­є­ться та­ко­го за­хо­ду ін­ди­ві­ду­аль­но­го ха­ра­кте­ру як ска­су­ва­н­ня су­до­вих рі­шень та їх пе­ре­гляд, то йо­го мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти ли­ше за пев­них умов. Не­об­хі­дно звер­ну­ти ува­гу на ре­ко­мен­да­цію Ко­мі­те­ту Мі­ні­стрів Ра­ди Єв­ро­пи, яка бу­ла прийня­та у 2000 р. Во­на при­свя­че­на пи­та­н­ням ви­ко­на­н­ня рі­шень ЄСПЛ, зокре­ма то­му пи­тан­ню, ко­ли суд мо­же за­сто­со­ву­ва­ти та­кий за­хід ін­ди­ві­ду­аль­но­го ха­ра­кте­ру як пе­ре­гляд су­до­вих рі­шень ( на­при­клад, у ра­зі по­ру­ше­н­ня ст. 6 « Пра­во на спра­ве­дли­вий суд » Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод). Ва­жли­во зва­жа­ти на ці ре­ко­мен­да­ції, адже ча­сто за­хи­сни­ки, звер­та­ю­чись до ВП ВС про пе­ре­гляд су­до­во­го рі­ше­н­ня, ко­ли не­має ре­аль­них під­став для пе­ре­гля­ду, да­ють лю­дям без­під­став­ні на­дії.

Окрім то­го, ВП ВС бу­ли сфор­му­льо­ва­ні та­кі ва­жли­ві та акту­аль­ні для юри­ди­чної спіль­но­ти пра­во­ві по­зи­ції, які сто­су­ю­ться за­сто­су­ва­н­ня так зва­но­го « За­ко­ну Сав­чен­ко», а та­кож що­до мо­жли­во­сті оскар­же­н­ня в апе­ля­цій­но­му по­ряд­ку тих ухвал слід­чих суд­дів, пра­во на оскар­же­н­ня яких не пе­ред­ба­ча­є­ться в Кри­мі­наль­но­му про­це­су­аль­но­му ко­де­ксі » , – на­го­ло­шує Оле­ксан­дра Янов­ська.

Остан­ні тен­ден­ції у кри­мі­наль­но­му про­це­сі вка­зу­ють на низ­ку ню­ан­сів. Зокре­ма, пар­тнер Ario Law Firm, адво­кат Єв­ген Гру­шо­вець на­вчить, що ро­би­ти адво­ка­ту, ко­ли сто­ро­ни про­це­су від­вер­то злов­жи­ва­ють ква­лі­фі­ка­ці­єю.

« Ду­же ча­сто про­цес зма­галь­но­сті у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях пе­ре­тво­рю­є­ться на гру в одні во­ро­та. Тен­ден­ції остан­ньо­го ча­су ли­ше під­твер­джу­ють те­зу, що сто­ро­на обви­ну­ва­че­н­ня, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи адмі­ні­стра­тив­ний ре­сурс, ду­же ча­сто гру­бо злов­жи­ває сво­ї­ми пра­ва­ми та у про­це­сі роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­ну вчи­няє чи­ма­ло пра­во­по­ру­шень. Най­по­ши­ре­ні­шим та ефе­ктив­ним ін­стру­мен­том для зло­вжи­ва­н­ня є ква­лі­фі­ка­ція зло­чи­ну. В одних ви­пад­ках та­ка ква­лі­фі­ка­ція є за­над­то су­во­рою і вже на­віть на ран­ніх ста­ді­ях дає під­ста­ви го­во­ри­ти про її не­пра­во­мір­ність, а в ін­ших – за­над­то м’якою, що на­дає мо­жли­вість зве­сти на­ні­вець всю про­це­ду­ру роз­слі­ду­ва­н­ня.

Най­гір­шим у цьо­му ви­пад­ку є те, що це ду­же не­га­тив­но впли­ває на ін­те­ре­си сто­ро­ни за­хи­сту та на до­лю лю­ди­ни. То­му зна­ю­чи про акту­аль­ність про­бле­ми, бу­де­мо го­во­ри­ти про те, чо­му це від­бу­ва­є­ться, а та­кож як з цим мо­жна бо­ро­ти­ся » , – роз­по­вів про те­му сво­єї до­по­віді Єв­ген Гру­шо­вець.

Не ко­жне рі­ше­н­ня ЄСПЛ ав­то­ма­ти­чно тя­гне за со­бою пе­ре­гляд су­до­вих рі­шень, прийня­тих на­ціо­наль­ни­ми су­да­ми Оле­ксан­дра Янов­ська

Про­цес зма­галь­но­сті у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях пе­ре­тво­рю­є­ться на гру в одні во­ро­та Єв­ген Гру­шо­вець

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.