«Го­лов­ною тен­ден­ці­єю юри­ди­чно­го рин­ку є ві­дмо­ва від уні­вер­саль­но­сті»

Спе­ці­а­лі­за­ція – це ключ до про­фе­сіо­на­лі­зму. На цьо­му на­го­ло­шує ке­ру­ю­чий пар­тнер IBC Legal Services Ми­хай­ло КО­ЧЕ­РОВ. «ЮГ» він роз­по­вів про остан­ні тен­ден­ції на юри­ди­чно­му рин­ку, кор­по­ра­тив­ні прин­ци­пи ро­бо­ти юр­фір­ми, на­ві­що ком­па­нії був по­трі­бен ре­брен­динг,

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Пі­дго­ту­ва­ла Да­ри­на СИ­ДО­РЕН­КО, жур­на­ліст «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Спе­ці­а­лі­за­ція – це ключ до про­фе­сіо­на­лі­зму. На цьо­му на­го­ло­шує ке­ру­ю­чий пар­тнер IBC Legal Services

Ми­хай­ло КО­ЧЕ­РОВ. «ЮГ» він роз­по­вів про остан­ні тен­ден­ції на юри­ди­чно­му рин­ку, кор­по­ра­тив­ні прин­ци­пи ро­бо­ти юр­фір­ми, на­ві­що ком­па­нії був по­трі­бен ре­брен­динг, а та­кож яки­ми ма­ють бу­ти клі­єн­ти та спра­ва мрії для юри­ста

– Ми­хай­ле, Ви за­йма­є­те­ся юри­ди­чною пра­кти­кою з 1992 р. Які тен­ден­ції на су­ча­сно­му юри­ди­чно­му рин­ку Ви мо­гли б від­зна­чи­ти? Чи від­по­від­а­ють во­ни гло­баль­ним сві­то­вим тен­ден­ці­ям?

– Го­лов­ною тен­ден­ці­єю юри­ди­чно­го рин­ку є по­сту­по­ва ві­дмо­ва від уні­вер­саль­но­го пра­во­знав­ства та пе­ре­орі­єн­та­ція йо­го уча­сни­ків на вузь­ку спе­ці­а­лі­за­цію. На­сам­пе­ред, це пов’яза­но зі зна­чним ін­фор­ма­цій­ним пе­ре­на­ван­та­же­н­ням. Кіль­кість нор­ма­тив­них актів що­мі­ся­ця зро­стає, на­ро­джу­ю­ться но­ві га­лу­зі пра­ва, су­до­ва пра­кти­ка май­же що­дня онов­лює та уто­чнює тлу­ма­че­н­ня окре­мих пра­во­вих норм.

Сьо­го­дні вже не­мо­жли­во за­без­пе­чу­ва­ти ква­лі­фі­ко­ва­ну пра­во­ву до­по­мо­гу та від­мін­ні про­фе­сій­ні зна­н­ня з усіх га­лу­зей пра­ва одно­ча­сно си­ла­ми не­ве­ли­кої кіль­ко­сті спе­ці­а­лі­стів. На­справ­ді, на­ра­зі не так ба­га­то мас­шта­бних ком­па­ній, які зав­дя­ки ве­ли­ко­му шта­ту спе­ці­а­лі­стів мо­жуть за­без­пе­чи­ти які­сний під­хід до ви­рі­ше­н­ня зна­чної кіль­ко­сті рі­зно­пла­но­вих зав­дань клі­єн­та. То­му остан­нім ча­сом се­ре­дній та ма­лий юри­ди­чний бі­знес все біль­ше пе­ре­ко­ну­є­ться в то­му,

що са­ме спе­ці­а­лі­за­ція до­зво­ляє ма­кси­маль­но про­я­ви­ти свій про­фе­сіо­на­лізм та за­без­пе­чи­ти ви­со­ку якість по­слуг.

На мою дум­ку, сьо­го­дні та­ку тен­ден­цію до­ста­тньо яскра­во де­мон­стру­ють роз­ви­не­ні кра­ї­ни, в яких існує за­галь­не ро­зу­мі­н­ня сфе­ри по­слуг, що пов­ні­стю орі­єн­то­ва­на на пер­со­на­лі­зо­ва­ний під­хід до ін­те­ре­сів клі­єн­та. – Чо­го вда­ло­ся до­сяг­ти за цей час? Чим Ви най­біль­ше пи­ша­є­те­ся? – Ми є ти­ми, хто нас ото­чує. То­му най­біль­ше я пи­ша­ю­ся сво­їм ото­че­н­ням – ко­ман­дою на­справ­ді про­фе­сій­них юри­стів, а та­кож мо­ї­ми клі­єн­та­ми, які ба­га­то­рі­чною спів­пра­цею під­твер­джу­ють свою до­ві­ру.

Най­біль­шим до­ся­гне­н­ням за остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя вва­жаю свою участь у ста­нов­лен­ні ба­га­тьох ко­лег як про­фе­сій­них юри­стів. Ми ба­га­то пра­цю­є­мо, вчи­мо­ся одне в одно­го, обмі­ню­є­мо­ся до­сві­дом. З де­яки­ми ко­ле­га­ми ми ра­зом вже ба­га­то ро­ків і про­дов­жу­є­мо сьо­го­дні бу­ду­ва­ти IBC Legal Services. Хтось, отри­мав­ши від­мін­ний до­свід в IBC, про­дов­жив бу­ду­ва­ти своє про­фе­сій­не май­бу­тнє, очо­лив­ши юри­ди­чні де­пар­та­мен­ти ком­па­ній з ві­до­ми­ми іме­на­ми, а хтось ство­рив вла­сний юри­ди­чний бі­знес. У будь-яко­му ви­пад­ку їхній про­фе­сіо­на­лізм ви­зна­ний, що є для ме­не го­лов­ною ви­на­го­ро­дою. – Як змі­нив­ся Ваш клі­єнт­ський порт­фель за ро­ки існу­ва­н­ня ком­па­нії? – Наш клі­єнт­ський порт­фель змі­ню­вав­ся ра­зом зі змі­на­ми в еко­но­мі­ці кра­ї­ни. Юри­сти об­слу­го­ву­ють бі­знес, якщо ви­ни­ка­ють но­ві бі­знес-на­прям­ки ді­яль­но­сті, то з’яв­ля­є­ться по­тре­ба в по­слу­гах юри­ста. До­по­ма­га­ю­чи бі­зне­су, ми са­мі вчи­ли­ся та вдо­ско­на­лю­ва­ли свої зна­н­ня. По­трі­бно йти в одну но­гу з ча­сом, до­бре орі­єн­ту­ва­ти­ся у но­ві­тніх ін­сти­ту­тах ре­гу­лю­ва­н­ня. Ком­пе­тен­тність є за­по­ру­кою то­го, що бі­знес спо­ча­тку те­бе обе­ре, а по­тім з то­бою за­ли­ши­ться. – Яким є іде­аль­ний клі­єнт очи­ма юр­фір­ми? – Іде­аль­ний клі­єнт – це клі­єнт, з яким ці­ка­во пра­цю­ва­ти. Мо­ва йде не про ви­на­го­ро­ду, не про ім’я клі­єн­та. Зна­че­н­ня ма­ють осо­би­сті ри­си лю­дей, з яки­ми ти спів­пра­цю­єш, а та­кож про­фе­сій­на но­ви­зна пи­тань, які ти для них ви­рі­шу­єш.

Зви­чай­но, еко­но­мі­чна скла­до­ва є зав­жди, адже во­на за­без­пе­чує на­ле­жний рі­вень за­ро­бі­тної пла­ти ко­лег. Однак для справ­жньо­го про­фе­сій­но­го за­до­во­ле­н­ня за­ма­ло ли­ше го­но­ра­ру. То­му вва­жаю, що іде­аль­ний клі­єнт – це клі­єнт, який про­по­нує ро­бо­ту, що при­но­сить про­фе­сій­не за­до­во­ле­н­ня, та який з по­ва­гою ста­ви­ться до ро­бо­ти юри­ста.

– У Ва­шій ком­па­нії є три основ­ні кор­по­ра­тив­ні прин­ци­пи: ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід, бі­знес-ети­ка та кон­фі­ден­цій­ність. Чо­му са­ме ці прин­ци­пи Ви вва­жа­є­те ва­жли­ви­ми?

– Ці прин­ци­пи бу­ли обра­ні не­ви­пад­ко­во. Їх ви­зна­чи­ли адво­ка­ти, які до­бре зна­йо­мі з пра­ви­ла­ми адво­кат­ської ети­ки та об­слу­го­ву­ють са­ме пред­став­ни­ків ві­тчи­зня­но­го й іно­зем­но­го бі­зне­су.

Ко­жен клі­єнт по-сво­є­му уні­каль­ний, а то­му під­хід до ви­ко­на­н­ня йо­го зав­дань має бу­ти ін­ди­ві­ду­аль­ним. Ста­ти­сти­чне ви­ко­на­н­ня є не­при­пу­сти­мим. По­трі­бно пам’ята­ти, що адво­кат зо­бов’ яза­ний на­да­ва­ти до­по­мо­гу клі­єн­ту ком­пе­тен­тно та до­бро­со­ві­сно, що пе­ред­ба­чає до­ско­наль­ність у вра­ху­ван­ні всіх об­ста­вин, які сто­су­ю­ться до­ру­че­н­ня клі­єн­та. Та­ке вра­ху­ва­н­ня вва­жа­є­ться ін­ди­ві­ду­аль­ним під­хо­дом.

Кон­фі­ден­цій­ність – це вза­га­лі одна з най­ва­жли­ві­ших пе­ред­умов до­вір­чих від­но­син між адво­ка­том і клі­єн­том. У Пра­ви­лах адво­кат­ської ети­ки за­зна­че­но, що без до­ві­ри на­ле­жне на­да­н­ня про­фе­сій­ної пра­во­вої до­по­мо­ги є не­мо­жли­вим.

Бі­знес-ети­ка де­що від­рі­зня­є­ться від адво­кат­ської ети­ки, але у них ба­га­то спіль­но­го. Зокре­ма, оби­дві є пра­ви­ла­ми ді­ло­вих від­но­син, які по­вин­ні від­по­від­а­ти мо­раль­ним ви­мо­гам. Зав­да­н­ня адво­ка­та – зна­йти зо­ло­ту се­ре­ди­ну між ети­кою фун­кціо­ну­ва­н­ня мо­ра­лі у сфе­рі під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті та ети­кою про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті, де го­но­рар не є ви­рі­шаль­ним чин­ни­ком. – За­зви­чай юри­ди­чні ком­па­нії йдуть шля­хом три­ва­ло­го на­пра­цю­ва­н­ня іме­ні на рин­ку, а Ва­ша ком­па­нія вже дві­чі з 2006 р. про­во­ди­ла ре­брен­динг, змі­ню­ю­чи на­зву. Чо­му це від­бу­ва­є­ться? Як це впли­ває на ро­зви­ток ком­па­нії? – Все до­ста­тньо про­сто. Про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су на­ша ком­па­нія пра­цю­ва­ла під ві­до­мим брен­дом у га­лу­зі ау­ди­ту. Без­за­пе­ре­чно, це да­ва­ло по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти, вра­хо­ву­ю­чи на­шу спе­ці­а­лі­за­цію (зокре­ма, у сфе­рі по­да­тко­во­го пра­ва). Однак змі­ню­ва­ли­ся лю­ди, по­гля­ди та пра­ви­ла гри на рин­ку ау­ди­тор­ських і юри­ди­чних по­слуг. Ре­бре­динг у 2016 р. об­умов­ле­ний не­об­хі­дні­стю за­яви­ти, що IBC Legal Services (не­зва­жа­ю­чи на по­стій­ну спів­пра­цю з ме­ре­жа­ми, які ма­ють від­мін­ну між­на­ро­дну ре­пу­та­цію) є са­мо­стій­ним, сві­до­мим та до­ро­слим уча­сни­ком рин­ку юри­ди­чних по­слуг в Укра­ї­ні.

На­ра­зі у ме­не не­має жо­дних по­бо­ю­вань, пов’яза­них з ре­брен­дин­гом, оскіль­ки по­стій­ні клі­єн­ти до­ві­ря­ють нам як спе­ці­а­лі­стам, не­за­ле­жно він на­шої на­зви. Во­дно­час за­лу­че­н­ня но­вих клі­єн­тів зав­жди за­ле­жить від нас та на­шої ро­бо­ти. – Ку­ди спря­мо­ва­на ни­ні­шня пі­ар-стра­те­гія роз­ви­тку фір­ми? – Як би про­за­ї­чно це не зву­ча­ло, стра­те­гія спря­мо­ва­на на за­без­пе­че­н­ня пі­зна­ва­но­сті брен­ду. На­ша ко­ман­да про­пра­цю­ва­ла біль­ше ніж 10 ро­ків, ми жо­дним чи­ном не на­ма­га­ли­ся бу­ти пу­блі­чно ві­до­ми­ми. На­то­мість на­ба­га­то мо­лод­ші юри­ди­чні фір­ми вже до­ста­тньо до­бре всти­гли по­пра­цю­ва­ти над сво­їм іме­нем пе­ред ши­ро­ким за­га­лом. Ба­га­то ком­па­ній з ві­до­ми­ми у сві­ті іме­на­ми бу­ли та за­ли­ша­ю­ться на­ши­ми клі­єн­та­ми. На­ша спро­ба пу­блі­чно за­яви­ти про IBC – це пев­ною мі­рою наш обов’ язок пе­ред клі­єн­та­ми. Ми зо­бов’яза­ні не ли­ше ви­прав­до­ву­ва­ти до­ві­ру, але й від­по­від­а­ти ві­до­мо­му ста­ту­су. То­му ми ви­рі­ши­ли спро­бу­ва­ти змі­ни­ти стра­те­гію до­ся­гне­н­ня успі­ху. – Які рі­ше­н­ня що­до роз­ви­тку ком­па­нії та її по­зи­ціо­ну­ва­н­ня бу­ли для Вас най­скла­дні­ши­ми? – Як я вже го­во­рив, про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків ми бу­ли ча­сти­ною гру­пи ком­па­ній, що пра­цю­ють під брен­дом, більш ві­до­мим у га­лу­зі ау­ди­ту. Ідея сто­сов­но то­го, щоб за­яви­ти про се­бе та ру­ха­ти­ся впе­ред як са­мо­стій­на оди­ни­ця, на­зрі­ва­ла до­ста­тньо дов­го. Во­дно­час ми ду­ма­ли над пер­спе­кти­вою уча­сті в між­на­ро­дній юри­ди­чній ме­ре­жі. Пер­ший крок на­зу­стріч са­мо­стій­но­сті був для нас на­справ­ді сер­йо­зним та не­лег­ким, однак на­ра­зі я мо­жу з впев­не­ні­стю ствер­джу­ва­ти, що він одно­зна­чно по­с­при­яв роз­ви­тку ком­па­нії. – Які кей­си для Вас бу­ли най­ці­ка­ві­ши­ми та най­скла­дні­ши­ми? – В на­шій пра­кти­ці бу­ло чи­ма­ло ці­ка­вих кей­сів. Осо­би­сто для ме­не ін­те­рес до то­го чи ін­шо­го про­е­кту зов­сім не за­ле­жить від су­ми го­но­ра­ру, ці­ни по­зо­ву чи уго­ди. Ін­те­рес по­ля­гає у пра­во­за­сто­су­ван­ні: ці­ка­во пра­цю­ва­ти з тим, що є но­вим, або з тим, що має су­пе­ре­чли­вий ха­ра­ктер. Са­ме то­му в на­шій істо­рії ба­га­то справ, зав­дя­ки яким фор­му­ва­ла­ся су­до­ва пра­кти­ка з пев­них пи­тань.

Ко­лись ми пред­став­ля­ли ін­те­ре­си одно­го сві­то­во­го брен­ду, який звер­нув­ся до нас з про­ха­н­ням оскар­жи­ти ін­ди­ві­ду­аль­ну по­да­тко­ву кон­суль­та­цію. На той час Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд Укра­ї­ни від­мов­ляв у за­до­во­лен­ні по­зо­вів ви­хо­дя­чи з то­го, що по­да­тко­ва кон­суль­та­ція не від­по­від­ає ви­зна­чен­ню рі­ше­н­ня суб'єкта вла­дних пов­но­ва­жень у ро­зу­мін­ні КАС Укра­ї­ни, оскіль­ки не має обов'яз­ко­во­го ха­ра­кте­ру та не по­ро­джує для пла­тни­ка по­да­тку жо­дних пра­во­вих на­слід­ків, а от­же, не по­ру­шує йо­го прав, сво­бод та ін­те­ре­сів. Бу­ло важ­ко змі­ни­ти пра­во­ву по­зи­цію Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни, але нам це вда­ло­ся. Для цьо­го не­об­хі­дно бу­ло твор­чо пі­ді­йти до спра­ви та зна­йти на­справ­ді но­ві, ра­ні­ше ні­ким не ви­ко­ри­ста­ні пра­во­ві ар­гу­мен­ти.

Най­скла­дні­ши­ми є кей­си, за яки­ми від­чу­ва­є­ться пер­со­наль­на від­по­від­аль­ність пе­ред ти­ми, чиї ін­те­ре­си я пред­став­ляю. Я маю на ува­зі кри­мі­наль­ні спра­ви. Одно­го ра­зу до ме­не звер­ну­ли­ся одра­зу три під­при­єм­ства, яким по­да­тко­ві ор­га­ни без­під­став­но ви­зна­чи­ли по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня, роз­мір яких до­зво­ляв по­да­тко­вій мі­лі­ції по­ру­шу­ва­ти кри­мі­наль­ні спра­ви за ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків. Ці спра­ви сто­су­ва­ли­ся го­лов­них бух­гал­те­рів, а во­ни бу­ли жін­ка­ми, які ма­ли ма­лень­ких ді­тей. Кри­мі­наль­ні про­це­си на­пря­му за­ле­жа­ли від ре­зуль­та­тів адмі­ні­стра­тив­них роз­гля­дів, які три­ва­ли по­над рік. До­ки Вер­хов­ний суд Укра­ї­ни не ви­ніс оста­то­чних рі­шень, ці жін­ки від­чу­ва­ли весь тя­гар про­ти­прав­них зви­ну­ва­чень з бо­ку мі­лі­ції: їм пред’яви­ли пі­до­зри, ля­ка­ли аре­шта­ми то­що. Я ра­зом з ни­ми пе­ре­жи­вав всі про­це­си. Як ві­до­мо, пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни не ма­ють пра­ва ото­то­жню­ва­ти адво­ка­та з клі­єн­том, але до­бро­со­ві­сні адво­ка­ти до­ста­тньо ча­сто са­мі се­бе з ним ото­то­жню­ють та бо­рю­ться за пра­ва клі­єн­та, як за вла­сні. – З яки­ми за­пи­та­ми до Вас най­ча­сті­ше звер­та­ю­ться клі­єн­ти? Які пи­та­н­ня за­ли­ша­ю­ться най­бо­лю­чі­ши­ми для бі­зне­су в Укра­ї­ні? – Го­лов­на про­бле­ма бі­зне­су – це від­су­тність на­ла­го­дже­но­го діа­ло­гу між дер­жа­вою та бі­зне­сом. Від­су­тність до­ві­ри до дер­жа­ви як до на­дій­но­го пар­тне­ра при­зво­дить до то­го, що бі­знес по­чи­нає шу­ка­ти сум­нів­ні шля­хи для ви­жи­ва­н­ня. Ми тіль­ки й чу­є­мо про те, що дер­жа­ва за­твер­джує чер­го­ві про­гра­ми, спря­мо­ва­ні на ро­зви­ток під­при­єм­ни­цтва в Укра­ї­ні. Однак, як свід­чить су­до­ва пра­кти­ка, адмі­ні­стра­тив­ні су­ди пе­ре­пов­не­ні по­зо­ва­ми бі­зне­су

Для справ­жньо­го про­фе­сій­но­го за­до­во­ле­н­ня за­ма­ло ли­ше го­но­ра­ру

на про­ти­прав­ні дії держ­по­са­дов­ців. До­по­ки дер­жа­ва не ство­рить на­ле­жні та спри­я­тли­ві умо­ви для бі­зне­су, не за­без­пе­чить фа­кти­чний, а не де­кла­ра­тив­ний за­хист за­кон­них ін­те­ре­сів під­при­єм­ців, адво­ка­ти ма­ти­муть по­стій­не дже­ре­ло до­хо­ду. – Які за­ко­но­дав­чі змі­ни Ви най­біль­ше очі­ку­є­те най­ближ­чим ча­сом? – Я хо­тів би по­ба­чи­ти за­ко­но­про­ект, що пе­ред­ба­чає по­кро­ко­вий ме­ха­нізм при­тя­гне­н­ня до пер­со­наль­ної та ко­ле­ктив­ної від­по­від­аль­но­сті пред­став­ни­ків дер­жа­ви за їхні дії чи без­ді­яль­ність. Та­кий за­ко­но­про­ект по­ви­нен прой­ти гро­мад­ські обго­во­ре­н­ня, до ро­бо­ти над ним ма­ють бу­ти за­лу­че­ні про­від­ні ви­щі на­вчаль­ні за­кла­ди, має бу­ти вра­хо­ва­на дум­ка бі­зне­су та юри­ди­чної спіль­но­ти. Якщо ко­жен по­са­до­вець ро­зу­мі­ти­ме, що він пер­со­наль­но не­се пов­ну ма­те­рі­аль­ну від­по­від­аль­ність пе­ред бі­зне­сом, він сім ра­зів за­ми­сли­ться над тим, чи слід йо­му під­пи­су­ва­ти акт пе­ре­вір­ки, в яко­му мі­стя­ться аб­со­лю­тно ні­чим не об­ґрун­то­ва­ні ви­снов­ки про по­ру­ше­н­ня чин­но­го за­ко­но­дав­ства з бо­ку бі­зне­су. Якщо уяви­ти, що акт під­пи­сує гру­па пе­ре­ві­ря­ю­чих, не­хай ко­жен з них ро­зу­міє, що не­се со­лі­дар­ну від­по­від­аль­ність не ли­ше за свій під­пис, але й за під­пи­си сво­їх ко­лег. Ко­ли су­до­ві ви­тра­ти та ко­мер­цій­ні зби­тки ре­гре­сом бу­дуть пе­ре­кла­де­ні на пле­чі кон­кре­тних пред­став­ни­ків вла­ди, а не на бю­джет, ре­зуль­та­ти не зму­сять на се­бе че­ка­ти. Це за­без­пе­чить під­ви­ще­н­ня про­фе­сій­но­го рів­ня держ­слу­жбов­ців та зни­же­н­ня не­по­трі­бної за­ван­та­же­но­сті су­дів, а та­кож по­кра­щить ін­ве­сти­цій­ний клі­мат у дер­жа­ві.

Чо­му під­при­єм­ці, якщо во­ни по­ру­шу­ють ін­те­ре­си дер­жа­ви та су­спіль­ства, від­по­від­а­ють всім сво­їм май­ном та спла­чу­ють ве­ли­че­зні штра­фні сан­кції з вла­сної ки­ше­ні, а держ­по­са­дов­ці не не­суть та­кої від­по­від­аль­но­сті? Да­вай­те обго­во­ри­мо це на ре­фе­рен­ду­мі! Кон­сти­ту­ція Укра­ї­ни на­дає нам та­ку мо­жли­вість. – На Ва­шу дум­ку, що мо­гло б до­бре спра­цю­ва­ти та під­ви­щи­ти ін­ве­сти­цій­ну при­ва­бли­вість Укра­ї­ни? – По­трі­бно під­ви­щи­ти кре­дит до­ві­ри до дер­жа­ви. Я вва­жаю, що Укра­ї­ні не ви­ста­чає за­ко­но­дав­чої по­слі­дов­но­сті та га­ран­то­ва­ної від­по­від­аль­но­сті дер­жа­ви. Не всі за­раз зга­да­ють си­ту­а­цію май­же 20-рі­чної дав­ни­ни, ко­ли дер­жа­ва від­мо­ви­ла­ся від га­ран­тій, на­да­них іно­зем­ним ін­ве­сто­рам, ска­су­ва­ла ва­лю­тні та по­да­тко­ві пре­фе­рен­ції, при цьо­му роз­по­всю­див­ши дію за­ко­ну про та­ке ска­су­ва­н­ня в ча­сі на 8 ро­ків у зво­ро­тно­му на­прям­ку. Від­то­ді си­ту­а­ція май­же не змі­ни­ла­ся, со­тні під­при­ємств з іно­зем­ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми по­тер­па­ють від про­ти­прав­них дій на­ших по­да­тків­ців та ін­ших мо­жно­влад­ців. Однак ні­хто за це не не­се від­по­від­аль­но­сті. – Чи вза­га­лі існує іде­аль­на мо­дель за­ко­но­дав­чо­го ре­гу­лю­ва­н­ня? Якщо так, то яка во­на? – На мою дум­ку, по-пер­ше, мо­дель за­ко­но­дав­чо­го ре­гу­лю­ва­н­ня, яка існує в Укра­ї­ні, стра­ждає не від її по­бу­до­ви, а від ко­ру­пції та не­ви­ко­на­н­ня чин­них за­ко­нів. По-дру­ге, го­во­ри­ти про іде­аль­ну мо­дель, ма­буть, мо­же ли­ше на­у­ко­вець, який до­бре зна­є­ться на істо­ри­чно­му роз­ви­тку та осо­бли­во­стях усіх кра­їн сві­ту. Сьо­го­дні нам по­трі­бно пра­цю­ва­ти над тим, щоб ми збе­рі­га­ли та при­мно­жу­ва­ли на­ші до­ся­гне­н­ня, а не мрі­я­ли про якусь уяв­ну мо­дель, яка ди­во­ви­жним чи­ном змі­нить си­ту­а­цію в дер­жа­ві. Все в на­ших ру­ках! Ми ма­є­мо уні­каль­ну мо­жли­вість по­бу­ду­ва­ти пра­во­ву дер­жа­ву, по­трі­бно ли­ше бу­ти від­по­від­аль­ни­ми пе­ред со­бою та на­ши­ми ді­тьми. – Ча­сто лу­на­ють дум­ки про не­об­хі­дність ада­пта­ції на­ціо­наль­но за­ко­но­дав­ства до за­ко­но­дав­ства ЄС. Однак чи не стає про­бле­мою те, що ми на­ма­га­є­мо­ся ім­пле­мен­ту­ва­ти ли­ше текст за­ко­нів, не змі­ню­ю­чи суть пра­во­від­но­син зсе­ре­ди­ни? Як Ви вва­жа­є­те, чи мо­жна бу­ло б пе­ре­не­сти дух за­ко­нів, а не ли­ше текст? – За­галь­но­дер­жав­на про­гра­ма ада­пта­ції за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни до за­ко­но­дав­ства Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу бу­ла за­твер­дже­на ще у да­ле­ко­му 2004 р. Вже ба­га­то кро­ків зро­бле­но на цьо­му шля­ху. Не слід за­бу­ва­ти, що Уго­да про Асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом бу­ла б не­мо­жли­вою, як­би ти­ся­чі спе­ці­а­лі­стів не пра­цю­ва­ли над про­це­сом ре­форм та не спри­я­ли по­сту­по­вій еко­но­мі­чній ін­те­гра­ції. Дер­жа­ви­уча­сни­ці не мо­жуть го­во­ри­ти про зо­ну віль­ної тор­гів­лі, якщо у них рі­зні за­ко­но­дав­чі прин­ци­пи, рі­зна мо­ва ре­гу­лю­ва­н­ня. Ра­но чи пі­зно, але Укра­ї­на прой­де свій шлях ада­пта­ції до кін­ця. Зві­сно, по­ми­лок не уни­кну­ти, однак не по­ми­ля­є­ться той, хто ні­чо­го не ро­бить. Я впев­не­ний, що Укра­ї­на ру­ха­є­ться у пра­виль­но­му на­прям­ку. – Які ці­лі Ви ста­ви­те пе­ред со­бою та пе­ред ком­па­ні­єю на 2019 рік? Чи є якась су­пе­рам­бі­тна ціль? – На­ша ком­па­нія орі­єн­то­ва­на біль­ше на кор­по­ра­тив­ний се­ктор, то­му про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків ми пра­гну­ли ор­га­ні­зу­ва­ти та­кий ком­пле­ксний юри­ди­чний за­хист клі­єн­та, який за­без­пе­чу­вав би йо­му ма­кси­маль­но спри­я­тли­ві умо­ви для ве­де­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті в на­ших ре­а­лі­ях. За ба­га­то ро­ків пра­кти­ки ми со­тні ра­зів успі­шно за­хи­ща­ли ін­те­ре­си бі­зне­су у спо­рах з дер­жа­вою.

Однак сьо­го­дні ми ро­зу­мі­є­мо, що для подаль­шо­го роз­ви­тку еко­но­мі­ки Укра­ї­ни та за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій за­ма­ло бу­ду­ва­ти «юри­ди­чні фор­те­ці» для клі­єн­та і зна­хо­ди­ти шпа­рин­ки в чин­но­му за­ко­но­дав­стві, щоб успі­шно за­хи­сти­ти йо­го ін­те­ре­си. Для по­кра­ще­н­ня бі­знес-клі­ма­ту в Укра­ї­ні на­ше за­ко­но­дав­ство по­тре­бує си­стем­них змін.

От­же, ам­бі­тна ме­та на­шої ком­па­нії у 2019 р. – зро­би­ти вне­сок у на­ла­го­дже­н­ня від­но­син між дер­жа­вою та бі­зне­сом. Ми ма­є­мо на­мір змі­ню­ва­ти си­ту­а­цію зсе­ре­ди­ни шля­хом актив­ної уча­сті у роз­роб­ці за­ко­но­про­е­ктів, які мо­гли б змен­ши­ти кіль­кість бар’єрів, з яки­ми зму­ше­ні зі­штов­ху­ва­ти­ся під­при­єм­ці у про­це­сі ве­де­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті. Са­ме з ці­єю ме­тою ми актив­но при­єд­ну­є­мо­ся до та­ких іні­ці­а­тив­них ор­га­ні­за­цій як Асо­ці­а­ція адво­ка­тів Укра­ї­ни, Спіл­ка укра­їн­ських під­при­єм­ців та ін.

Від­су­тність до­ві­ри до дер­жа­ви при­зво­дить до то­го, що бі­знес шу­кає сум­нів­ні шля­хи для ви­жи­ва­н­ня

Ми­хай­ло КО­ЧЕ­РОВ, ке­ру­ю­чий пар­тнер IBC Legal Services

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.