Про­бле­ма­ти­ка ви­лу­че­н­ня ін­фор­ма­ції з баз да­них кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ана­ста­сі­яА і ТУЗ ТУЗ, екс­перт TaxLink

В ме­жах ана­лі­ти­чно-ін­фор­ма­цій­но­го за­без­пе­че­н­ня ді­яль­но­сті кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів по­да­тко­ва ін­фор­ма­ція зби­ра­є­ться в пе­ред­ба­че­но­му ПК Укра­ї­ни по­ряд­ку, мо­же збе­рі­га­ти­ся та опра­цьо­ву­ва­ти­ся в ін­фор­ма­цій­них ба­зах кон­тро­лю- ючих ор­га­нів або без­по­се­ре­дньо по­са­до­ви­ми (слу­жбо­ви­ми) осо­ба­ми кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів. Зі­бра­на по­да­тко­ва ін­фор­ма­ція та ре­зуль­та­ти її опра­цю­ва­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для ви­ко­на­н­ня фун­кцій та зав­дань, по­кла­де­них на кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни. Про­те в Укра­ї­ні скла­лась не­га­тив­на пра­кти­ка що­до ви­ко­ри­ста­н­ня та­кої ін­фор­ма­ції.

Вер­хов­ний Суд (да­лі – ВС, Суд) у по­ста­но­вах № 820/ 7754/ 13- а від 22.08.2018 р., №804/14087/13-а від 08.08.2018 р., №826/19174/13-а від 16.05.2018 р., №806/5710/14 від 23.05.2018 р., №804/9932/14 від 16.05.2018 р., №813/8411/13-а від 25.04.2018 р. під­три­мав по­зи­цію, сфор­мо­ва­ну ВСУ у по­ста­но- вах № 21- 99а15 від 03.11.2015 р., № 2479а15 від 10.11.2015 р. та № 2944а15 від 17.11.2015 р., за­зна­чив­ши:

«Дії кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну що­до вне­се­н­ня до еле­ктрон­ної ба­зи да­них ін­фор­ма­ції, отри­ма­ної вна­слі­док здій­сне­н­ня за­хо­дів по­да­тко­во­го кон­тро­лю, є ли­ше слу­жбо­вою ді­яль­ні­стю пра­ців­ни­ків по­да­тко­во­го ор­га­ну на ви­ко­на­н­ня сво­їх про­фе­сій­них обов'яз­ків зі зби­ра­н­ня до­ка­зо­вої ін­фор­ма­ції що­до на­яв­но­сті чи від­су­тно­сті до­ку­мен­таль­но­го під­твер­дже­н­ня да­них по­да­тко­во­го облі­ку пла­тни­ків по­да­тків, які не ство­рю­ють для пла­тни­ка по­да­тків са­мо­стій­но­го юри­ди­чно­го на­слід­ку. Це одна­ко­во сто­су­є­ться і дій по­да­тко­во­го ор­га­ну що­до вне­се­н­ня та­кої ін­фор­ма­ції до на­яв­них ін­фор­ма­цій­них си­стем. Та­ким чи­ном, ін­фор­ма­ція, вне­се­на до ін­фор­ма­цій­них си­стем кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів, є від­обра­же­н­ням дій пра­ців­ни­ків кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів, а то­му не мо­же бу­ти ви­клю­че­на з баз да­них, якщо дії зі зби­ра­н­ня та­кої ін­фор­ма­ції не ви­зна­ні про­ти­прав­ни­ми у вста­нов­ле­но­му по­ряд­ку».

Однак важ­ко по­го­ди­ти­ся з та­ким ви­снов­ком Су­ду, оскіль­ки ко­жна осо­ба, від­по­від­но до п. 3 ч. 1 ст. 10 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про до­ступ до пу­блі­чної ін­фор­ма­ції» від 13.01.2011 р. №2939-VI, має пра­во ви­ма­га­ти ви­прав­ле­н­ня не­то­чної, не­пов­ної, за­ста­рі­лої ін­фор­ма­ції про се­бе, зни­ще­н­ня ін­фор­ма­ції про се­бе, зби­ра­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня чи збе­рі­га­н­ня якої здій­сню­є­ться з по­ру­ше­н­ням ви­мог за­ко­ну. Цьо­му пра­ву ко­ре­лює пе­ред­ба­че­ний п. 4 ч. 3 ст. 10 за­зна­че­но­го За­ко­ну обов’язок осіб, які во­ло­ді­ють ін­фор­ма­ці­єю, ви­прав­ля­ти не­то­чну та за­ста­рі­лу ін­фор­ма­цію про осо­бу са­мо­стій­но або на ви­мо­гу осіб, яких во­на сто­су­є­ться.

Про­те кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни не ли­ше не ви­ко­ну­ють ви­мо­ги За­ко­ну №2939-VI, але й ви­ко­ри­сто­ву­ють ві­до­мо­сті з ін­фор­ма­цій­них баз да­них у про­це­сі сво­єї ді­яль­но­сті. На­при­клад, від­по­від­но до ст. 83 ПК Укра­ї­ни, для по­са­до­вих осіб кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів під час про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок існу­ють та­кі під­ста­ви для ви­снов­ків: до­ку­мен­ти, ви­зна­че­ні ПК Укра­ї­ни; по­да­тко­ва ін­фор­ма­ція (яка від­по­від­но до ст. 74 ПК Укра­ї­ни збе­рі­га­є­ться в ін­фор­ма­цій­них ба­зах да­них кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів); екс­пер­тні ви­снов­ки; су­до­ві рі­ше­н­ня; по­да­тко­ві кон­суль­та­ції, ін­ші ма­те­рі­а­ли, отри­ма­ні в по­ряд­ку та у спо­сіб, пе­ред­ба­че­ні цим Ко­де­ксом або ін­ши­ми за­ко­на­ми, кон­троль за до­три­ма­н­ням яких по­кла­де­ний на кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни. По­при оче­ви­дну не­на­ле­жність (ст. 73 Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни від 06.07.2005 р. №2747-IV), кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють та­ку ін­фор­ма­цію як до­ка­зо­ву ба­зу в су­до­вих про­ва­дже­н­нях з пла­тни­ком по­да­тку.

Та­ким чи­ном, ви­ни­кає си­ту­а­ція, ко­ли ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться не­до­сто­вір­ні ві­до­мо­сті про пла­тни­ка по­да­тків, який по­збав­ле­ний пра­ва будь-яким чи­ном впли­ну­ти на си­ту­а­цію. До то­го ж ін­фор­ма­ція з ін­фор­ма­цій­них баз да­них кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів мо­же ста­ти під­ста­вою для про­ве­де­н­ня до­ку­мен­таль­ної по­за­пла­но­вої пе­ре­вір­ки пла­тни­ка по­да­тків або йо­го кон­тр­аген­та на під­ста­ві пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПК Укра­ї­ни.

Однак Суд про­дов­жує під­три­му­ва­ти по­зи­цію сво­го по­пе­ре­дни­ка і ви­зна­ва­ти дії кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну що­до вне­се­н­ня до еле­ктрон­ної ба­зи да­них ін­фор­ма­ції, отри­ма­ної вна­слі­док здій­сне­н­ня за­хо­дів по­да­тко­во­го кон­тро­лю, ли­ше слу­жбо­вою ді­яль­ні­стю пра­ців­ни­ків по­да­тко­во­го ор­га­ну, а та­кож та­ки­ми, що не ство­рю­ють для пла­тни­ка по­да­тків са­мо­стій­но­го на­слід­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.