Ли­по­ве­ць­ка об­лас­на лікар­ня від­нов­но­го ліку­ван­ня

Lipovets Regional Hospital for Rehabilitation

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ -

На без­меж­ній українсь­кій зем­лі, в краї Подільсь­ко­му на Він­нич­чині в неве­лич­ко­му ма­льов­ни­чо­му містеч­ку над Со­бом, в за­тиш­но­му ку­точ­ку Ли­пов­ця розта­шо­ва­на Ли­по­ве­ць­ка об­лас­на лікар­ня від­нов­но­го ліку­ван­ня ді­тей з ор­ганіч­ним ура­жен­ням цен­траль­ної нер­во­вої си­сте­ми, по­ру­шен­ням пси­хіки і опор­но - ру­хо­во­го апа­ра­ту, яка біль­ше століт­тя в своїх сті­нах про­во­дить со­ціаль­ну і ме­дич­ну ре­а­біліта­цію ді­тей і до­рос­лих.

Лікар­ня бу­ла ор­гані­зо­ва­на ще в до­ре­во­лю­цій­ні ча­си як во­до­гря­зелікар­ня. З 60-х ро­ків функ­ціо­ну­ва­ла як об­лас­на фізіо­те­ра­пев­тич­на лікар­ня на 100 лі­жок. З 1995р. бу­ла ре­ор­гані­зо­ва­на в Ли­по­ве­ць­ку об­лас­ну лікар­ню від­нов­но­го ліку­ван­ня ді­тей.

За цей пе­ріод із по­всяк­ден­ною пра­цею ми на­бу­ли до­свід у та­кій га­лузі ме­ди­ци­ни - як ре­а­біліто­ло­гія. Це бу­ло і знай­ом­ство з ро­бо­тою різ­них Цен­трів Украї­ни, і ста­жу­ван­ня кад­рів, участь у се­мі­на­рах, кон­фе­рен­ціях-тренін­гах та ін­ше.

На­ша лікар­ня є спе­ціалі­зо­ва­ним ліку­валь­но–про­філак­тич­ним за­кла­дом, який за­без­пе­чує на­дан­ня ви­со­ко квалі­фі­ко­ва­ної ме­дич­ної та со­ціаль­ної до­по­мо­ги з за­сто­су­ван­ням ліку­валь­них вла­сти­во­стей ра­до­но­вої во­ди та кла­сич­них ме­то­дів ліку­ван­ня. За­клад має від­по­від­ну ба­зу для ліку­ван­ня хво­рих; ліку­валь­но-діа­гно­стич­ний про­цес ор­гані­зо­ва­но на су­час­но­му рів­ні з ви­со­ки­ми по­каз­ни­ка­ми ефек­тив­но­сті.

Те­ри­торія лікар­ні до­сить ве­ли­ка - 7,5га. Має­мо влас­ну ар­тезіансь­ку сверд­ло­ви­ну з сла­бо­мі­не­ралі­зо­ва­ною гідро­кар­бо­нат­но- на­тріє­во­каль­ціє­вою ра­до­но­вою во­дою.

На да­ний час в лікар­ні функ­ціо­нує 60 лі­жок, в т.ч.:

Дитяче ре­а­біліта­ційне від­ді­лен­ня на 50 лі­жок в скла­ді яко­го

- 40 для хво­рих з ура­жен­ням цен­траль­ної нер­во­вої си­сте­ми та по­ру­шен­ням пси­хіки;

- 5 для хво­рих з ура­жен­ням пе­ри­ферій­ної нер­во­вої си­сте­ми;

- 5 для хво­рих з па­то­ло­гією опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту.

Ре­а­біліта­ційне від­ді­лен­ня для до­рос­лих з па­то­ло­гією пе­ри­ферій­ної нер­во­вої си­сте­ми та опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту на 10 лі­жок.

Строк ліку­ван­ня - 21 день. Для на­се­лен­ня Він­ни­ць­кої об­ласті пе­ред­ба­чені без­ко­штов­ні путів­ки, які над­си­ла­ють­ся в рай­о­ни об­ласті. Лікар­ня на­дає і плат­ні по­слу­ги: путів­ки (про­жи­ван­ня, хар­чу­ван­ня і ліку­ван­ня), кур­сів­ки (ліку­ван­ня) та ок­ре­мо про­це­ду­ри.

В лікар­ні пра­ц­ю­ють лікарі нев­ро­ло­ги, фізіо­те­ра­пев­ти, пе­діатр. Всі лікарі ма­ють ви­щу ате­ста­цій­ну ка­те­горію. Со­ціаль­ну ре­а­біліта­цію за­без­пе­чу­ють пе­да­го­ги.

На ліку­ван­ня прий­ма­ють­ся діти з 6 - мі­сяч­но­го віку. Діти віком до 6 ро­ків пе­ре­бу­ва­ють з бать­ка­ми. Хар­чу­ван­ня для ді­тей 5-ти ра­зо­ве, для до­рос­лих – 3-х ра­зо­ве.

З ме­тою оздо­ров­лен­ня біль­шої кіль­ко­сті ді­тей в літ­ній пе­ріод ліж­ка ре­а­біліта­цій­но­го від­ді­лен­ня для

до­рос­лих пе­ре­про­фі­льо­ву­ють­ся для дитячих за­їздів. По­ка­зан­ня та про­ти­по­ка­зан­ня для на­прав­лен­ня в лікар­ню, вар­тість ліку­ван­ня за­зна­чен­ні в путів­ках та на офі­цій­но­му сай­ті лікар­ні: www.lipdoctor.org.

Па­ла­ти дитя­чо­го від­ді­лен­ня дво­міс­ні з лод­жією та сан­ву­з­лом. На кож­но­му по­вер­сі є іг­ро­ва кім­на­та та хол з те­левізо­ром. Для бать­ків об­ла­што­ва­на по­бу­то­ва кім­на­та . Є кім­на­ти з поліп­ше­ним пе­ре­бу­ван­ням ма­тері і ди­ти­ни.

Для до­рос­лих хво­рих - дво­міс­ні та трьох­міс­ні кім­на­ти.

Ме­то­ди ліку­ван­ня:

В умо­вах лікар­ні діти про­хо­дять ме­дич­ну та со­ціаль­ну ре­а­біліта­цію.

Ме­дич­на вклю­чає: апа­рат­ну фізіо­те­ра­пію (галь­вані­за­цію, елек­тро­фо­рез лікарсь­ких ре­чо­вин, елек­тро­сон, цен­траль­на елек­тро­анал­гезія, діа­ді­на­мо­те­ра­пія, ам­плі­пуль­сте­ра­пія, елек­тро­фо­рез ім­пульс­ним стру­мом , елек­тро­сти­му­ля­ція м’язів, дар­сон­валі­за­ція, уль­тра­тон­те­ра­пія, фран­кліні­за­ція, ін­дук­то­тер­мія, УВЧ-те­ра­пія, сан­ти­мет­ро­во-хви­льо­ва те­ра­пія, де­ци­мет­ро­во-хви­льо­ва те­ра­пія, мілі­мет­ро-хви­льо­ва, магніто­те­ра­пія, уль­тра­зву­ко­ва те­ра­пія, фо­то­те­ра­пія, ае­ро­золь­те­ра­пія, аро­мо­те­ра­пія, га­ло­те­ра­пія, син­глет­но – кис­неві су­мі­ші, ла­зер­на те­ра­пія, ін­тер­фе­ренц­те­ра­пія, сто­ун те­ра­пія ), во­доліку­ван­ня (ван­ни со­ляні, хвой­ні, ра­до­но­ві, бі­шо­фіт­ні, ски­пи­дар­ні, йо­доб­ром­ні, та ін­ші; під­вод­ний душ-ма­саж; пла­ван­ня в ба­сей­ні), теп­лоліку­ван­ня (озо­ке­ри­толіку­ван­ня, ме­до­во-вос­ко­ві апліка­ції та гря­зеліку­ван­ня – ви­ко­ри­сто­ву­ють­ся іло­ві грязі Си­вашсь­ко­го та Ку­яль­ни­ць­ко­го ли­манів) , трак­ція хреб­та на по­хи­лій пло­щині, ма­саж ( кла­сич­ний, точ­ко­вий, віб­ро-, гід­ро-, бан­ки Ха­чі), ліку­валь­на фіз­куль­ту­ра ( ін­диві­ду­аль­на, групо­ва, з ко­ре­гу­ю­чої та стрейч-гім­на­сти­кою, та­кож ви­ко­ри­сто­вує­мо ме­то- ди­ку Єв­мі­но­ва). При необ­хід­но­сті при­зна­чаєть­ся ме­ди­ка­мен­тозне ліку­ван­ня.

Со­ціаль­на: ло­го­пе­дич­на ко­рек­ція, кон­дук­тив­на пе­да­го­гіка, Мон­тес­сорі те­ра­пія, за­нят­тя з пси­хо­ло­гом, ер­го­те­ра­пія , тру­до­ва та арт­те­ра­пія, сен­сор­на ін­те­гра­ція.

Од­но­час­но про­во­дить­ся нав­чан­ня бать­ків ме­то­ди­кам ре­а­біліта­ції ді­тей в до­маш­ніх умо­вах.

В лікар­ні по­стій­но впро­ва­д­жу­ють­ся но­ві ме­то­ди­ки ре­а­біліта­ції хво­рих. Так за остан­ній час впро­ва­д­же­но:

Від­кри­то кім­на­ту сен­сор­ної ін­те­гра­ції, пе­ре­бу­ван­ня в якій спри­яє по­кра­щен­ню емо­цій­но­го ста­ну, зни­жен­ню неспо­кою і агре­сив­но­сті, знят­тю нер­во­во­го збуд­жен­ня і три­вож­но­сті, нор­малі­за­ції сну, ак­тиві­за­ції моз­ко­вої діяль­но­сті та сен­сор­них від­чут­тів.

Сто­ун – те­ра­пія ліку­валь­ний ме­тод поєд­нан­ня теп­ло­во­го ефек­ту від на­грітих ка­менів з ба­заль­ту і ма­саж­них тех­нік, яка доз­во­ляє роз­сла­би­ти на­пру­гу в м`язах, при­бра­ти жорст­кість і вга­му­ва­ти біль, а та­кож сти­му­лює кро­во­обіг. Ефек­тив­на для знят­тя бо­льо­вих від­чут­тів в м`язах, при арт­рит­них за­па­лен­нях і по­ру­шен­нях функ­цій аутоі­мун­ної си­сте­ми; Ре­флек­со­те­ра­пія з ви­ко­ри­стан­ням магніт­них ба­нок Ха­чі;

В 2017р. по­чав пра­ц­ю­ва­ти від­кри­тий дитячий ліку­валь­но -оздо­ров­чий ба­сейн з піді­грівом во­ди, об­лад­на­ний пан­ду­сом та по­руч­ня­ми для ді­тей з об­ме­же­ни­ми фі­зич­ни­ми мож­ли­во­стя­ми. Пло­ща ба­сей­ну 150м2, що да­ло мож­ливість впро­ва­ди­ти : Ліку­вальне пла­ван­ня;

Гід­ро­тоніку - ліку­валь­ні впра­ви в воді;

Геліо­те­ра­пію в літ­ній пе­ріод ;

Еле­мен­ти за­гар­то­ву­ван­ня.

Щоріч­но в се­ред­ньо­му пролі­ко­вуєть­ся до 1,5 тис. хво­рих з різ­ною па­то­ло­гією

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.