Ін­фаркт міо­кар­да

Myocardial Infarction

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ - Клан­ца Ан­дрій Іва­но­вич Го­лов­ний лікар

Що та­ке ін­фаркт міо­кар­да?

Ін­фаркт міо­кар­да (ІМ) — го­ст­ра фор­ма іше­міч­ної хво­ро­би сер­ця, яка ха­рак­те­ри­зуєть­ся роз­вит­ком іше­міч­но­го некро­зу ді­лян­ки міо­кар­да, що ви­ни­кає вна­слі­док аб­со­лют­ної або від­носної недо­стат­но­сті кро­во­по­ста­чан­ня ок­ре­мої ді­лян­ки сер­ця. При­чи­ною го­стро­го IМ у пе­ре­важ­ної бi льшо­стi хво­рих є сте­но­зу­ю­чий ате­ро­скле­роз вiн­це­вих су­дин, тром­боз i дов­го­т­ри­ва­лий спазм з оклюзiєю. Не­кроз міо­кар­да є май­же за­вжди ре­зуль­та­том то­таль­ної оклюзії ко­ро­нар­ної (ін­фаркт-за­леж­ної) ар­терії тром­бом, який фор­муєть­ся на де­ста­білі­зо­ваній ате­ро­скле­ро­тич­ній бляш­ці, ча­сто вна­слі­док ро­зри­ву бляш­ки. У мо­ло­дих осіб при­чи­ною го­стро­го IМ мо­жуть бу­ти та­кож врод­жені ано­малії він­це­вих су­дин сер­ця, тяж­ка го­ст­ра кро­во­те­ча, аор­таль­ний сте­ноз чи ін­ші клініч­ні ста­ни, ко­ли ви­ни­кає го­ст­ра невi дпо­вiд­нiсть мiж по­тре­бою мiо­кар­да в кис­ні i недо­стат­нім йо­го кро­во­по­ста­чан­ням.

Які симп­то­ми да­но­го за­хво­рю­ван­ня?

Ос­нов­на кла­сич­на клініч­на озна­ка ІМ – ін­тен­сив­ний біль за гру­ди­ною або в ді­лян­ці сер­ця, стис­ка­ю­чо­го, «кин­джаль­но­го» або пе­ку­чо­го ха­рак­те­ру, три­валістю по­над 15-20 хви­лин, в ти­по­вих ви­пад­ках ір­ра­ді­ює у ліву ру­ку, ліве пле­че, ло­пат­ку, не зні­маєть­ся прий­о­мом нітратів. Од­нак, бо­льо­ві від­чут­тя мо­жуть но­си­ти варіа­бель­ний ха­рак­тер. Так, па­цієнт мо­же скар­жи­ти­ся на біль в жи­во­ті, гор­лі, ру­ці, ло­пат­ці. Ду­же ча­сто біль су­про­вод­жуєть­ся по­чут­тям стра­ху смер­ті, збуд­жен­ням, до яких неза­ба­ром при­єд­нуєть­ся різ­ка за­галь­на слаб­кість. Іноді за­хво­рю­ван­ня має без бо­льо­вий ха­рак­тер, що є ха­рак­тер­ним для хво­рих на цукро­вий діа­бет. Нерід­ко біль су­про­вод­жуєть­ся про­фуз­ним по­то­виді­лен­ням. Па­цієн­ти мо­жуть та­кож від­мі­ча­ти рап­то­ву за­диш­ку, непро­дук­тив­ний ка­шель, про­яви арит­мій сер­ця (від­чут­тя сер­це­бит­тя, пе­ре­боїв в ро­бо­ті сер­ця то­що), ви­ра­же­ну слаб­кість чи за­па­мо­ро­чен­ня.

Од­нак, у 20 % хво­рих діа­гно­сти­ка го­стро­го IМ за­бруд­не­на че­рез вiд­сут­нi сть ти­по­во­го бо­льо­во­го син­дро­му. Так, нерід­ко зустрі­ча­ють­ся нети­по­ві ви­пад­ки ІМ, ко­ли за­хво­рю­ван­ня про­яв­ляєть­ся ли­ше бо­лем в жи­во­ті з ну­до­тою/блю­во­тою, рап­то­вою за­диш­кою, го­ст­рим на­па­дом арит­мії чи зне­при­том­нін­ням. Та­ка клініч­на кар­ти­на за­бруд­нює діа­гно­сти­ку ІМ. Су­часне ліку­ван­ня ІМ по­ля­гає в як­най­швид­шо­му від­нов­лен­ні ко­ро­нар­но­го кро­во­то­ку на ран­ніх ета­пах за­хво­рю­ван­ня. Го­ст­ру ре­пер­фузію іше­мі­зо­ва­но­го міо­кар­да мож­на про­ве­сти за до­по­мо­гою швид­ко­го при­зна­чен­ня внут­ріш­ньо­вен­ної чи внут­ріш­ньо­ко­ро­нар­ної тром­болітич­ної те­ра­пії, невід­клад­ної ба­лон­ної ко­ро­нар­ної анґіо­пла­сти­ки, стен­ту­ван­ня

він­це­вих ар­терій чи аор­то-ко­ро­нар­но­го шун­ту­ван­ня. Са­ме ран­ня ре­пер­фузія та су­пут­ня ан­тит­ром­бо­ци­тар­на/ан­ти­ко­а­гу­лянт­на те­ра­пія, які за­по­бі­га­ють по­даль­шо­му тром­бо­утво­рен­ню та ре­тром­бо­зу/ре­сте­но­зу, є най­більш по­туж­ни­ми за­со­ба­ми для об­ме­жен­ня роз­мі­ру ін­фарк­ту та за­по­бі­ган­ня уск­лад­нень цьо­го за­хво­рю­ван­ня. І са­ме ці су­час­ні ме­то­ди ліку­ван­ня ІМ доз­во­ля­ють зни­зи­ти смерт­ність від ІМ.

На ба­зі Хмель­ни­ць­ко­го об­лас­но­го кар­діо­дис­пан­се­ра у хво­рих на ІМ за­сто­со­вуєть­ся ран­ня фар­ма­ко­ло­гіч­на ре­пер­фузія (тром­болі­зис), а та­кож ін­ва­зив­ні едо­вас­ку­ляр­ні ме­то­ди­ки для від­нов­лен­ня ко­ро­нар­но­го кро­во­обі­гу (ба­лон­на ко­ро­нар­на ан­гіо­пла­сти­ка, стен­ту­ван­ня «ін­фаркт-за­леж­ної» ар­терії піс­ля про­ве­ден­ня ко­ро­на­ро­вет­ри­ку­ло­гра­фії). А тим па­цієн­там, у ко­го є ба­га­то­су­динне ура­жен­ня ко­ро­нар­них ар­терій, ура­жен­ня кла­пан­но­го апа­ра­ту сер­ця чи арит­міч­ні уск­лад­нен­ня, ви­ко­нуєть­ся ши­ро­кий спектр кар­діохірур­гіч­них втру­чань: аор­то-ко­ро­натне чи ма­мо-ко­ро­нарне шун­ту­ван­ня з ви­ко­ри­стан­ням штуч­но­го кро­во­обі­гу, про­те­зу­ван­ня кла­панів сер­ця, ім­план­та­ція кар­діо­сти­му­ля­торів при по­ру­шен­нях сер­це­во­го рит­му та про­від­но­сті то­що.

Піс­ля ви­пис­ки зі ста­ціо­на­ру по­чи­наєть­ся над­зви­чай­но важ­ли­вий пе­ріод ре­а­біліта­ції, що три­ває до 6 мі­ся­ців. Хво­рим при­зна­чаєть­ся ком­бі­но­ва­на ме­ди­ка­мен­тозна те­ра­пія, ко­т­ру необ­хід­но прий­ма­ти по­стій­но, по­жит­тєво для мак­си­маль­но­го впли­ву на про­гноз па­цієн­та. Іс­нує та­кож так зва­на са­на­тор­но-ку­рорт­на ре­а­біліта­ція хво­рих на ІМ, яка три­ває в се­ред­ньо­му 2-4 тиж­ні і пе­ред­ба­чає по­сту­по­ве етапне роз­ши­рен­ня їх­ньої фі­зич­ної ак­тив­но­сті, фі­зич­ні тре­ну­ван­ня (ходь­ба на від­стань 2-3 км в один прий­ом, за­га­лом 7-10 км про­тя­гом дня), усу­нен­ня фак­торів ри­зи­ку, пси­хо­ло­гіч­ну ре­адап­та­цію та ко­рек­цію ме­ди­ка­мен­тоз­ної те­ра­пії за­леж­но від функ­ціо­наль­но­го ста­ну. Ос­нов­на ме­та ре­а­біліта­ції у са­на­торії - під­го­тов­ка хво­рих для по­вер­нен­ня до тру­до­вої діяль­но­сті. Слід за­зна­чи­ти, що при до­три­ман­ні ре­ко­мен­да­цій та лікарсь­ких при­зна­чень, від­мо­ві від палін­ня, до­три­ман­ні дієти, хворі піс­ля пе­ре­не­се­но­го ІМ три­ва­лий час мо­жуть жи­ти по­в­но­цін­ним здо­ро­вим жит­тям.

Як вбе­рег­ти­ся від ІМ?

Спе­ціалі­сти Все­світ­ньої ор­гані­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я вва­жа­ють, що три чвер­ті всіх смер­тей в світі мож­на по­пе­ре­ди­ти за до­по­мо­гою від­по­від­них змін спо­со­бу жит­тя. То­му, в пер­шу чер­гу, до­три­муй­те­ся за­сад здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя: від­мо­втесь від палін­ня, будь­те ак­тив­ни­ми, ре­гу­ляр­но зай­май­те­ся фі­зич­ни­ми впра­ва­ми, поз­будь­тесь зай­вої ва­ги, спо­жи­вай­те іжу з низь­ким вмі­стом тва­рин­них жи­рів, об­ме­ж­те вжи­ван­ня ку­хон­ної солі та ал­ко­го­лю, кон­тро­люй­те свій ар­теріаль­ний тиск, а та­кож рівень хо­ле­сте­ри­ну та глю­ко­зи в кро­ві. В цьо­му по­ля­гає пер­вин­на про­філак­ти­ка сер­це­во-су­дин­них за­хво­рю­вань та ІМ, зо­кре­ма.

Як­що Ви вже пе­ре­нес­ли ІМ, важ­ли­во вжи­ва­ти за­ходів по по­пе­ре­джен­ню по­втор­но­го за­хво­рю­ван­ня, за­по­бі­ган­ню пе­ред­час­ної смер­ті, спо­віль­нен­ню про­гре­су­ван­ня ате­ро­скле­ро­зу су­дин та сер­це­вої недо­стат­но­сті (вто­рин­на про­філак­ти­ка). Для цьо­го необ­хідне чіт­ке ви­ко­нан­ня при­зна­чень ліка­ря що­до прий­о­му ме­ди­ка­мен­тів та до­три­ман­ня ре­ко­мен­да­цій по мо­ди­фіка­ції спо­со­бу жит­тя. Пам’ятай­те, що ліку­ван­ня має бу­ти по­стій­ним і будь–які са­мо­стій­ні змі­ни мо­жуть нега­тив­но по­зна­чи­ти­ся на стані Ва­шо­го здо­ров’я.

Клан­ца Ан­дрій Іва­но­вич Го­лов­ний лікар Хмель­ни­ць­ко­го об­лас­но­го кар­діо­ло­гіч­но­го дис­пан­се­ру, Го­лов­ний по­за­штат­ний кар­діохірург Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров'я Хмель­ни­ць­кої об­лас­ної дер­жав­ної ад­міністра­ції, Заслу­же­ний лікар Украї­ни, Кан­ди­дат ме­дич­них...

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.