Нев­ро­ло­гічне від­ді­лен­ня 5-ої КМКЛ мі­ста Ль­во­ва

Neurological department of the 5th KMKL in the city of Lviv

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ -

Який про­філь від­ді­лен­ня?

У від­ді­лен­ні на­даєть­ся фахо­ва ме­дич­на до­по­мо­га па­цієн­там зі всі­ма но­зо­ло­гіч­ни­ми фор­ма­ми нев­ро­ло­гіч­ної па­то­ло­гії: го­ст­ра та хроніч­на су­дин­на па­то­ло­гія, за­хво­рю­ван­ня пе­ри­фе­рич­ної нер­во­вої си­сте­ми, на­слід­ки пе­ре­не­се­них травм го­лов­но­го моз­ку та хреб­та, екс­тра­піра­мід­на па­то­ло­гія, де­мієліні­зу­ю­чі за­хво­рю­ван­ня, спад­ко­во-де­ге­не­ра­тив­ні хво­ро­би.

При необ­хід­но­сті па­цієн­тів кон­суль­ту­ють квалі­фі­ко­вані спе­ціалі­сти ін­ших від­ді­лень на­шої ба­га­то­про­філь­ної лікар­ні. Є мож­ливість ви­ко­ри­стан­ня ліку­валь­но­го плаз­мо­фе­ре­зу.

Остан­ні пів­то­ра ро­ку, особ­ли­вий ак­цент ми ро­би­мо на ре­а­біліта­ційне від­новне ліку­ван­ня па­цієн­тів піс­ля пе­ре­не­се­но­го ін­суль­ту, па­то­ло­гії хреб­та, травм цен­траль­ної та пе­ри­фе­рич­ної нер­во­вої си­сте­ми, у то­му числі війсь­ко­вих, які за­зна­ли по­ра­нень під час про­ход­жен­ня служ­би в зоні бой­о­вих дій на Сході Украї­ни.

Які ак­ту­аль­ні про­бле­ми сто­ять пе­ред від­ді­лен­ням на сьо­год­ніш­ній день?

Ак­ту­аль­ність ре­а­біліта­цій­но­го ліку­ван­ня сьо­год­ні є вкрай ви­со­кою. Моз­ко­вий ін­сульт є од­нією з най­часті­ших при­чин ін­валі­ди­за­ції. Від­со­ток па­цієн­тів пра­це­з­дат­но­го віку, які пе­ре­нес­ли цю неду­гу в остан­ні ро­ки зрос­тає. Біль­шість па­цієн­тів, які пе­ре­нес­ли ін­сульт ста­ють непов­но­справ­ни­ми, ча­сти­на з них до кін­ця жит­тя по­тре­бує сто­рон­ньої до­по­мо­ги. Ча­сто па­цієнт та йо­го ро­ди­на за­ли­ша­ють­ся сам на сам з цією не ли­ше ме­дич­ною але і со­ціаль­ною про­бле­мою. Ре­а­біліта­цій­но­го від­нов­лен­ня по­тре­бу­ють та­кож

Бу­ло ство­рене у 1977ро­ці і функ­ціо­нує 40 ро­ків. Від­ді­лен­ня роз­гор­ну­те на 55 лі­жок. Наш ко­лек­тив налі­чує 38 ме­дич­них пра­ців­ни­ків. Лікарсь­кий склад: п’ять лікарів-нев­ро­ло­гів ви­щої ка­те­горії, з яких двоє кан­ди­датів ме­дич­них на­ук. У скла­ді ко­лек­ти­ву є два фахів­ці з фі­зич­ної ре­а­біліта­ції (з по­в­ною ви­щою освітою), один ін­струк­тор з ліку­валь­ної фіз­куль­ту­ри (се­ред­ня ме­дич­на освіта) та ме­дич­на сест­ра з ма­са­жу.

па­цієн­ти з па­ре­за­ми при ін­ших нев­ро­ло­гіч­них хво­ро­бах, на­при­клад при роз­сія­но­му скле­розі. От­же, обґрун­то­ва­ним та вкрай за­тре­бу­ва­ним сьо­год­ні, є впро­ва­д­жен­ня в ком­плекс ліку­валь­них за­ходів ре­а­біліта­цій­ної до­по­мо­ги.

З ме­тою на­дан­ня спе­ціалі­зо­ва­ної ви­со­ко­я­кіс­ної до­по­мо­ги у від­нов­лен­ні ру­хо­вої функ­ції, ко­гнітив­них на­ви­чок та со­ціаль­но-по­бу­то­вої адап­та­ції, на по­чат­ку 2016р.на ба­зі на­шо­го від­ді­лен­ня бу­ло ство­ре­но зо­ну фі­зич­ної ре­а­біліта­ції. Да­ний про­ект бу­ло ре­алі­зо­ва­но за ак­тив­но­го спри­ян­ня ад­міністра­ції лікар­ні на чолі з го­лов­ним ліка­рем Б.Матвієвим та ва­го­мої до­по­мо­ги УОЗ Ль­вівсь­кої місь­кої ра­ди під керів­ниц­твом В.Зу­ба. Ре­а­біліта­цій­на зо­на має три за­ли, осна­щені но­віт­нім ре­а­біліта­цій­ним об­лад­нан­ням. При за­ку­пів­лі об­лад­нан­ня ми вра­хо­ву­ва­ли до­свід низ­ки єв­ро­пейсь­ких країн. Особ­ли­во на­ди­ха­ли успі­хи у цій га­лузі на­шо­го най­б­лиж­чо­го сусі­да Поль­щі, де ду­же ши­ро­ко та у ран­ні тер­мі­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють ре­а­біліта­цій­ні ме­то­ди ліку­ван­ня. Ре­а­біліта­цій­на зо­на за­без­пе­че­на дво­ма універ­саль­ни­ми ка­бі­на­ми UGUL з на­бо­ром тя­гар­ців та ку­шет­ка­ми з ре­гу­льо­ва­ною ви­со­тою для підвіс­ної те­ра­пії, тре­на­же­ром для ре­а­біліта­ції МОТО ме­дом, ве­ло­тре­на­же­ром, ку­шет­ка­ми для ма­са­жу, ро­то­ром для ро­з­роб­ки го­міл­ко­во-ступ­не­во­го су­г­ло­ба, шведсь­кою стін­кою, спе­ціаль­ни­ми схо­да­ми для від­нов­лен­ня сте­рео­ти­пу хо­ди, різ­но­маніт­ни­ми ма­та­ми, ба­лан­се­ра­ми для ко­рек­ції ко­ор­ди­на­тор­них роз­ла­дів, до­шкою Єв­мі­но­ва, ма­ну­аль­ни­ми до­шка­ми для роз­вит­ку дріб­ної мо­то­ри­ки, сто­лом для ер­го­те­ра­пії та ін­ши­ми до­по­між­ни­ми за­со­ба­ми. Чу­до­ві ре­зуль­та­ти ми от­ри­мує­мо від ви­ко­ри­стан­ня в ком­плекс­но­му ліку­ван­ні су­час­них фізіо­те­ра­пев­тич­них апа­ратів: апа­ра­ту магніто­те­ра­пії низь­ко­ча­стот­но­го магніт­но­го по­ля Magneris з плос­ким аплі­ка­то­ром та апа­ра­ту дво­ка­наль­ної елек­тро­те­ра­пії та УЗД те­ра­пії EriusU польсь­ко­го ви­роб­ництва. Ви­ще­пе­ре­ра­хо­ване об­лад­нан­ня доз­во­ляє фахів­цям з фі­зич­но ре­а­біліта­ції ши­ро­ко за­сто­со-

ву­ва­ти мож­ли­во­сті підвіс­ної те­ра­пії у па­цієн­тів з па­ре­за­ми. Це спе­ціаль­на си­сте­ма на­ван­та­жень опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту, при­зна­че­на для нор­малі­за­ції то­ну­су та збіль­шен­ня си­ли м’язів, від­нов­лен­ня ам­пліту­ди ру­ху та усу­нен­ня ко­ор­ди­на­тор­них роз­ла­дів. Під час про­це­ду­ри, па­цієнт підві­шуєть­ся до ка­бі­ни спе­ціаль­ни­ми па­са­ми і впра­ви ви­ко­ну­ють­ся з мак­си­маль­ним ви­клю­чен­ням си­ли тя­жін­ня. Це змен­шує ва­гу кін­ці­вок і по­лег­шує ви­ко­нан­ня ці­ло­го ря­ду вправ. Па­ре­тич­на кін­ців­ка у роз­ван­та­же­но­му стані мо­же ви­ко­на­ти біль­ший об’єм рухів, ніж під влас­ною ва­гою. Ка­бі­на доз­во­ляє пра­ц­ю­ва­ти ле­жа­чи, си­дя­чи, сто­я­чи, од­но­час­но при­во­ди­ти в рух різ­ні групи м’язів. Підвіс­на те­ра­пія доз­во­ляє тре­ну­ва­ти міні­маль­но мож­ливі ру­хи в пев­них м’язо­вих групах, під­клю­ча­ти на­ступ­ні групи м’язів та, по­сту­по­во уск­лад­ню­ю­чи за­в­дан­ня, від­нов­лю­ва­ти необ­хід­ні ру­хо­ві сте­ре- оти­пи. При від­нов­лен­ні об’єму рухів за­сто­со­ву­ють­ся тя­гар­ці для по­си­лен­ня м’язо­вої си­ли та на­ро­щу­ван­ня м’язо­вої ма­си.

Підвіс­ну те­ра­пію ми за­сто­со­вує­мо не тіль­ки для від­нов­лен­ня ру­хо­вої функ­ції в па­ралі­зо­ва­них кін­ців­ках, а та­кож при па­то­ло­гії хреб­та, уск­лад­неній мі­жхреб­це­ви­ми ки­ла­ми. Во­на дає мож­ливість мак­си­маль­но роз­ван­та­жи­ти хре­бет, та ви­ко­ну­ва­ти впра­ви у по­ло­жен­ні по­в­но­го роз­слаб­лен­ня, а та­кож про­во­ди­ти трак­ції. Це за­без­пе­чує міо­ре­лак­су­ю­чий та зне­бо­лю­валь­ний ефект, а та­кож за­мі­нює або змен­шує кіль­кість ме­ди­ка­мен­тоз­них пре­па­ратів.

Унікаль­ний спе­ціалі­зо­ва­ний тре­на­жер МОТО мед ро­з­роб­ле­ний у Ні­меч­чині за­сто­со­вує­мо для лю­дей з кон­трак­ту­ра­ми та па­ралі­ча­ми піс­ля ін­суль­ту, травм го­лов­но­го та спин­но­го моз­ку, при роз­сія­но­му скле­розі. Тре­на­жер має три

ре­жи­ми: па­сив­ний, па­сив­но-ак­тив­ний та ре­жим ак­тив­но­го тре­ну­ван­ня. При па­сив­но­му ре­жи­мі па­ре­тич­ні кін­ців­ки фік­су­ють­ся до пе­да­лей, які при­во­дять­ся в рух мо­то­ром. Це доз­во­ляє змен­ши­ти спа­стич­ність м’язів та ту­горух­ливість су­г­лобів при кон­трак­ту­рах. При па­сив­но-ак­тив­но­му тре­ну­ван­ні комп’ютер­на си­сте­ма МОТО­ме­ду схо­плює най­мен­ші ру­хи м’язів і доз­во­ляє по­ча­ти ак­тивне тре­ну­ван­ня з низь­кою м’язо­вою ак­тив­ністю кін­ців­ки. При цьо­му ре­жи­мі на­віть па­цієн­ти з міні­маль­ни­ми са­мо­стій­ни­ми ру­ха­ми мо­жуть кру­ти­ти пе­далі. При ре­жи­мі ак­тив­но­го тре­ну­ван­ня па­цієнт са­мо­стій­но при­кла­дає зу­сил­ля, вся ін­фор­ма­ція при си­лу, швид­кість та ди­стан­цію ви­во­дить­ся на екран і лю­ди­на мо­же кон­тро­лю­ва­ти свій про­грес у ліку­ван­ні. Тре­ну­ван­ня мож­на по­чи­на­ти з ін­валід­но­го віз­ка або ж ви­ко­ри­стан­ням кріс­ла.

Що та­ке ер­го­те­ра­пія?

Особ­ли­ва ува­га при­ді­ляєть­ся ер­го­те­ра­пії – нав­чан­ню по­бу­то­вих на­ви­чок (одяг­ну­ти со­роч­ку, за­щі­пи­ти ґуд­зик, від­кри­ти ша­фу, від­чи­ни­ти за­мок, вклю­чи­ти чай­ник), що доз­во­ляє адап­ту­ва­ти па­цієн­та до со­ціу­му та за­без­пе­чує мак­си­маль­но мож­ли­вий рівень йо­го неза­леж­но­сті.

Ча­сто­та та три­валість за­нять ін­диві­ду­аль­но визна­чаєть­ся ліку­ю­чим ліка­рем та фахів­цем з фі­зич­ної ре­а­біліта­ції.

З по­чат­ком за­сто­су­ван­ня ме­то­дів ак­тив­ної фі­зич­ної ре­а­біліта­ції у на­шо­му від­ді­лен­ні ми спо­стері­гає­мо значне пі­дви­щен­ня ефек­тив­но­сті ліку­ван­ня. От­ри­мані на­ми по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти на­ди­ха­ють ко­лек­тив на про­фесійне са­мо­в­дос­ко­на­лен­ня та по­даль­ший роз­ви­ток ре­а­біліта­цій­ної ба­зи.

Що ви по­ба­жає­те на­шим чи­та­чам?

Щи­ро ба­жає­мо на­шим чи­та­чам міц­но­го здо­ров’я, а та­кож ро­зу­мін­ня то­го, що ак­тив­ний спо­сіб жит­тя, фі­зич­ні на­ван­та­жен­ня, здо­ро­ве хар­чу­ван­ня та по­зи­тив­ні емо­ції є най­кра­щою про­філак­ти­кою будь-яких за­хво­рю­вань!

Вой­на­ровсь­ка На­талія Заві­ду­вач нев­ро­ло­гіч­но­го від­ді­лен­ня кан­ди­дат ме­дич­них на­ук 5КМКЛ м.Ль­вів

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.