КИЇВСЬКИЙ ЛІВОБЕРЕЖНИЙ НЕЙРОЦЕНТР З МЕДИЧНОЮ РЕАБІЛІТАЦІЄЮ

KIEV LEATHER BEARING NEUROCENTRE WITH MEDICAL REHABILITATION

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ - Гон­ча­рук Олег Олек­сан­дро­вич Ди­рек­тор Ней­ро­цен­тру

Історія роз­вит­ку нев­ро­ло­гіч­ної та ней­рохірур­гіч­ної служ­би

Нев­ро­ло­гічне від­ді­лен­ня Київсь­кої місь­кої клініч­ної лікар­ні №1 на 30 лі­жок бу­ло від­кри­то в 1958 ро­ці, під час керів­ництва лікар­нею за­слу­же­но­го ліка­ря Украї­ни В. Ф. Оні­щен­ко. Пер­шим за­ві­ду­ва­чем від­ді­лен­ня бу­ла кан­ди­дат ме­дич­них на­ук Л. К. Фір­суні­на. Се­ред па­цієн­тів 90% скла­да­ли хворі з па­то­ло­гією пе­ри­фе­рич­ної нер­во­вої си­сте­ми, 8% - хворі з ура­жен­ням су­дин го­лов­но­го та спи­но­го моз­ку, 2% - хворі з ін­ши­ми хво­ро­ба­ми нер­во­вої си­сте­ми.

В 1978 ро­ці від­ді­лен­ня бу­ло роз­ши­рене до 60 лі­жок. У від­ді­лен­ні пра­ц­ю­ва­ли 3 ліка­ря нев­ро­па­то­ло­га. Від­ді­лен­ня роз­мі­ща­ло­ся в 9-ти по­вер­хо­во­му кор­пусі, де не бу­ло гру­зо­во­го ліф­та, хво­рих при­хо­ди­ло­ся під­ні­ма­ти но­ша­ми на ру­ках. Важ­кі хворі пе­ре­бу­ва­ли в па­латі ін­тен­сив­но­го на­гля­ду, осна­щен­ня якої бу­ло ду­же при­мітивне – кис­не­ва по­душ­ка, апа­рат штуч­ної вен­ти­ля­ції ле­гень та елек­тро­кар­діо­граф.

Від­ді­лен­ня про­во­ди­ло пла­но­ве ліку­ван­ня хво­рих, на­да­ва­ло ур­гент­ну до­по­мо­гу меш­кан­цям Дар­ни­ць­ко­го та Хар­ківсь­ко­го рай­онів, жи­те­лям мі­ста. По­чи­на­ю­чи з 1989 -1990 ро­ків від­мі­чаєть­ся збіль­шен­ня кіль­ко­сті хво­рих з су­дин­ною па­то­ло­гією нер­во­вої си­сте­ми до 50% від за­галь­ноі кіль­ко­сті хво­рих. На той час в лікар­ні бу­ло ма­ло до­по­між­них ме­то­дів об­сте­жен­ня і до­во­ди­лось ко­ри­сту­ва­ти­ся по­слу­га­ми Місь­ко­го діа­гно­стич­но­го цен­тру.

З 1986 ро­ку від­ді­лен­ня очо­лює ви­со­ко­квалі­фі­ко­ва­ний нев­ро­па­то­лог, лікар ви­щої ка­те­горії – Н. В. Ку­че­рен­ко. Зав­дя­ки її ор­гані­за­торсь­ким здіб­но­стям та про­фесіо­наліз­му, від­ді­лен­ня пе­ре­тво­рюєть­ся на одне з кра­щих в місті.

З 1987 ро­ку лікар­ню очо­лює Де­пу­тат Київсь­кої місь­кої ра­ди, за­слу­же­ний лікар Украї­ни, кан­ди­дат ме­дич­них на­ук Са­лю­та М.Ю, зу­сил­ля­ми яко­го бу­ло роз­по­ча­то будів­ниц­тво 9-ти по­вер­хо­во­го па­лат­но­го кор­пу­су.

В зв’яз­ку з по­стій­ним і знач­ним зрос­тан­ням кіль­ко­сті хво­рих з су­дин­ною па­то­ло­гією го­лов­но­го та спин­но­го моз­ку, в 1994 ро­ці від­кри­ваєть­ся дру­ге нев­ро­ло­гічне від­ді­лен­ня на 60 лі­жок. За­галь­на кіль­кість нев­ро­ло­гіч­них лі­жок в лікар­ні зрос­тає до 130.

Нейроцентр сьо­год­ні

Київський Лівобережний нейроцентр з медичною реабілітацією сьо­год­ні є ліку­валь­но-про­філак­тич­ним, на­у­ко­вим та

ор­гані­за­цій­но-ме­то­дич­ним цен­тром, що за­без­пе­чує ор­гані­за­цію на­дан­ня ви­со­ко­квалі­фі­ко­ва­ної спе­ціалі­зо­ва­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги па­цієн­там з за­хво­рю­ван­ня­ми нер­во­вої си­сте­ми Дар­ни­ць­ко­го, Дні­провсь­ко­го та Дес­нянсь­ко­го рай­онів.

Ос­нов­ни­ми за­в­дан­ня­ми Ней­ро­цен­тру є:

• на­дан­ня невід­клад­ної та пла­но­вої ви­со­ко­квалі­фі­ко­ва­ної, спе­ціалі­зо­ва­ної ліку­валь­но-про­філак­тич­ної, діа­гно­стич­но-кон­суль­та­тив­ної до­по­мо­ги па­цієн­там з по­ру­шен­ня­ми функ­цій си­стем та ор­ганів вна­слі­док го­стро­го моз­ко­во-су­дин­но­го за­хво­рю­ван­ня та ін­шої па­то­ло­гії нер­во­вої си­сте­ми;

• здійс­нен­ня кон­суль­та­тив­ної та ор­гані­за­цій­но-ме­то­дич­ної до­по­мо­ги на рів­ні су­час­них ме­то­дів діа­гно­сти­ки та ліку­ван­ня по­ру­шень нер­во­вої си­сте­ми;

• за­без­пе­чен­ня по­слі­дов­но­го етап­но­го ліку­ван­ня нев­ро­ло­гіч­них та ней­рохірур­гіч­них хво­рих, як на рів­ні Ней­ро­цен­тру, так і вза­є­модія між різ­ни­ми ліку­валь­ни­ми за­кла­да­ми;

• своє­час­на гос­піталі­за­ція та ста­ціо­нарне ліку­ван­ня нев­ро­ло­гіч­них хво­рих;

• впро­ва­д­жен­ня но­вих ме­то­дів діа­гно­сти­ки, ліку­ван­ня та ре­а­біліта­ції па­цієн­тів;

• вив­чен­ня і уза­галь­нен­ня до­сяг­нень світо­вої на­у­ки, ро­з­роб­ка про­гнозів ста­ну здо­ров’я на­се­лен­ня з пи­тань це­ре­б­ро­вас­ку­ляр­ної па­то­ло­гії та її уск­лад­нень;

• про­ве­ден­ня на­у­ко­вих до­слід­жень в га­лузі нев­ро­ло­гії;

• по­вне або част­ко­ве від­нов­лен­ня пра­це­з­дат­но­сті хво­ро­го;

• здійс­нен­ня за­ходів що­до пі­дви­щен­ня квалі­фіка­ції лікарів та се­ред­ньо­го ме­дич­но­го пер­со­на­лу у вста­нов­ле­но­му по­ряд­ку;

• участь в ор­гані­за­ції та про­ве­ден­ні санітар­но-освіт­ньої ро­бо­ти з про­філак­ти­ки та бо­роть­би зі су­дин­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми нер­во­вої си­сте­ми та їх уск­лад­нен­ня­ми;

• впро­ва­д­жен­ня но­вих ме­то­дик з ре­а­біліта­ції хво­рих;

• ви­ко­ри­стан­ня стан­дар­тів діа­гно­стич­но-ліку­валь­но­го про­це­су в ре­а­біліта­цій­ній до­по­мозі хво­рим;

• ро­з­роб­ка тех­но­ло­гії ре­а­біліта­цій­но­го про­це­су;

• спів­пра­ця з Місь­ким нев­ро­ло­гіч­ним цен­тром, Місь­ким цен­тром ней­ро­ре­а­біліта­ції та са­на­торієм “Жо­втень”.

Гос­піталі­за­ція в нейроцентр про­во­дить­ся за на­ступ­ни­ми по­каз­ни­ка­ми:

1. В ПАЛАТУ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕ­РА­ПІЇ ПІДЛЯГАЮТЬ:

1.1. Хворі, які по­сту­пи­ли до ста­ціо­на­ру в пер­ші 6 го­дин піс­ля роз­вит­ку го­стро­го по­ру­шен­ня моз­ко­во­го кро­во­обі­гу неза­леж­но від йо­го тяж­ко­сті, ха­рак­те­ру і ло­калі­за­ції. При необ­хід­но­сті в невід­клад­ній ней­рохірур­гіч­ній до­по­мозі хворі пе­ре­во­дять­ся в ней­рохірур­гічне від­ді­лен­ня.

1.2. Хворі з го­ст­ри­ми по­ру­шен­ня­ми моз­ко­во­го кро­во­обі­гу, які по­сту­пи­ли в ста­ціо­нар в тер­мі­ни, що пе­ре­ви­щу­ють 6 го­дин з мо­мен­ту роз­вит­ку ін­суль­ту, при на­яв­но­сті:

- по­ру­шень сві­до­мо­сті до рів­ня ко­ми; - су­пут­ньої го­строї кар­діаль­ної па­то­ло­гії (ін­фарк­ту міо­кар­ду, го­строї субен­до­кар­діаль­ної іше­мії, го­стрих по­ру­шень рит­му сер­ця або внут­ріш­ньо­сер­це­вої про­во­ди­мо­сті, сер­це­вої недо­стат­но­сті); - епілеп­тич­них на­па­дів;

- по­ру­шен­ня ко­втан­ня;

- де­ком­пен­са­ції цукро­во­го діа­бе­ту;

- го­строї оклюзій­ної гідро­це­фалії, неза­леж­но від рів­ня по­ру­шен­ня сві­до­мо­сті (до кон­суль­та­ції ней­рохірур­га).

1.3. Хворі з вто­рин­ним по­гір­шен­ням ста­ну або роз­вит­ком уск­лад­нень про­тя­гом го­стро­го пе­ріо­ду ін­суль­ту (до 21 дня) при від­сут­но­сті ко­ми;

1.4. Хворі з ін­ши­ми невід­клад­ни­ми нев­ро­ло­гіч­ни­ми ста­на­ми:

- го­ст­ри­ми ней­роін­фек­ція­ми (що не від­но­ся­ть­ся до групи кон­та­гіоз­них і особ­ли­во небез­печ­них);

- епілеп­тич­ним ста­ту­сом або епілеп­тич­ни­ми на­па­да­ми, що ча­сто по­вто­рю­ють­ся (серій­ни­ми);

- з го­строю за­паль­ною де­мієліні­зу­ю­чою полі­ней­ро­патією Гій­є­на-Бар­ре і ін­ши­ми полі­ней­ро­патія­ми, уск­лад­не­ни­ми по­ру­шен­ня­ми жит­тєво важ­ли­вих функ­цій;

- нер­во­во-м’язо­ви­ми за­хво­рю­ван­ня­ми з по­ру­шен­ня­ми жит­тєво важ­ли­вих функ­цій.

2. ДЛЯ ПРО­ВЕ­ДЕН­НЯ МЕ­ДИЧ­НОЇ РЕ­А­БІЛІТА­ЦІЇ ПІДЛЯГАЮТЬ:

2.1. Хворі з на­слід­ка­ми пе­ре­не­се­но­го го­стро­го по­ру­шен­ня моз­ко­во­го кро­во­обі­гу (іше­міч­но­го або ге­мо­ра­гіч­но­го ге­не­зу) на фоні ар­теріаль­ної гі­пер­тен­зії, ате­ро­скле­ро­зу су­дин го­лов­но­го моз­ку, вас­кулітів різ­ної етіо­ло­гії за спри­ят­ли­во­го ре­а­біліта­цій­но­го про­гно­зу в тер­мі­ни, що не пе­ре­ви­щу­ють 1 рік від роз­вит­ку ін­суль­ту, а та­кож на­слід­ка­ми ін­ших го­стрих нев­ро­ло­гіч­них та ней­рохірур­гіч­них за­хво­рю­вань.

2.2. На­слід­ка­ми пе­ре­не­се­ної че­реп­но-моз­ко­вої трав­ми.

2.3. На­слід­ка­ми пе­ре­не­се­них за­хво­рю­вань пе­ри­фе­рич­ної нер­во­вої си­сте­ми.

2.4. На­слід­ка­ми пе­ре­не­се­них ней­роін­фек­цій при до­три­ман­ні ниж­чев­ка­за­них кри­теріїв під­бо­ру хво­рих на ме­дич­ну ре­а­біліта­цію:

2.4.1. За­галь­но­со­ма­тич­ні:

- ста­біль­ність за­галь­но­го ста­ну, до­стат­ня ком­пе­тент­ність со­ма­тич­ної сфе­ри, що не змо­же ста­ти пе­реш­ко­дою для про­ве­ден­ня ре­а­біліта­цій­них за­ходів (від­сут­ність кри­тич­них ко­ли­вань ар­теріаль­но­го тис­ку, рів­ня глю­ко­зи кро­ві, де­ком­пен­са­ції діяль­но­сті внут­ріш­ніх ор­ганів та си­стем, епілеп­тич­них та ін­ших па­рок­сиз­маль­них станів то­що);

- на­яв­ність до­стат­ньо­го рів­ня са­мо­об­слу­го­ван­ня та здат­но­сті пе­ре­су­ван­ня (не менш як на 45 мет­рів на рів­ній пло­щині);

- гра­нич­ний вік для на­прав­лен­ня хво­рих 65-70 ро­ків.

2.4.2. Пси­хо­нев­ро­ло­гіч­ні: - незмін­ний стан сві­до­мо­сті;

- від­сут­ність пси­хо­со­ма­тич­них змін осо­би­сто­сті, зни­жен­ня ін­те­лек­ту та пам’яті, уск­лад­нен­ня орієн­та­ції, що пе­реш­код­жа­ють про­це­су ре­а­біліта­ції;

- ру­хо­вий де­фі­цит з пря­мим по­каз­ни­ком для ре­а­біліта­ції, про­те від­сут­ність будь-яких до­віль­них рухів має по­га­ний ре­а­біліта­цій­ний про­гноз;

- по­ру­шен­ня рів­но­ва­ги та ко­ор­ди­на­ції, які пе­реш­код­жа­ють про­ве­ден­ню ре­а­біліта­цій­них за­ходів;

- сен­сор­ний де­фі­цит, а та­кож роз­ла­ди зо­ру в ме­жах, що не уск­лад­ню­ють ре­а­біліта­цію;

- афа­тич­ні яви­ща, які не за­ва­жа­ють спіл­ку­ван­ню з ото­чу­ю­чи­ми;

- від­сут­ність ви­ра­же­но­го бо­льо­во­го син­дро­му.

3. В ВІД­ДІ­ЛЕН­НЯ НЕВ­РО­ЛО­ГІЇ З НЕЙРОХІРУРГІЧНИМИ ЛІЖКАМИ ПІДЛЯГАЮТЬ:

3.1. Хворі нев­ро­ло­гіч­но­го про­фі­лю, які на­прав­лені з ам­бу­ла­тор­но-поліклініч­ної ме­ре­жі за ор­де­ра­ми, а та­кож по са­мо­звер­нен­ню і які не під­па­да­ють під кри­терії гос­піталі­за­ції в палату інтенсивної те­ра­пії та на ме­дич­ну ре­а­біліта­цію, а са­ме:

- хворі з дис­цир­ку­ля­тор­ною ен­це­фа­ло­патією і хроніч­ною недо­стат­ністю моз­ко­во­го кро­во­обі­гу;

- хворі з вас­куліта­ми, рев­мо­вас­куліта­ми;

- хворі з за­хво­рю­ван­ня­ми ве­ге­та­тив­ної нер­во­вої си­сте­ми;

- трав­ма­ми го­лов­но­го моз­ку, хреб­то­во-спи­но­моз­ко­ви­ми трав­ма­ми, трав­ма­ми пе­ри­ферій­них нервів та їх на­слід­ка­ми;

- хворі з он­ко­ло­гіч­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми нер­во­вої си­сте­ми;

- хворі з нев­ро­ло­гіч­ни­ми про­ява­ми де­ге­не­ра­тив­но-дис­тро­фіч­них за­хво­рю­вань хреб­та;

- хворі з врод­же­ни­ми ва­да­ми роз­вит­ку нер­во­вої си­сте­ми;

- хворі з епілеп­тич­ни­ми син­дро­ма­ми;

- хворі з функ­ціо­наль­ни­ми роз­ла­да­ми нер­во­вої си­сте­ми.

По­ши­рен­ня, ви­со­ка смерт­ність та ін­валі­ди­за­ція на­се­лен­ня вна­слі­док це­ре­б­ро­вас­ку­ляр­них за­хво­рю­вань і най­більш важ­ко­го їх про­яву – ін­суль­ту, став­лять про­філак­ти­ку і ліку­ван­ня цих хво­роб в один ряд з най­більш ак­ту­аль­ни­ми ме­ди­ко-со­ціаль­ни­ми про­бле­ма­ми. В зв’яз­ку з цим у місті Києві бу­ла ство­ре­на ці­льо­ва ре­гіо­наль­на Про­гра­ма - "Нев­ро­ло­гія" на 1998 - 2010 ро­ки.

Спів­робіт­ни­ки Ней­ро­цен­тру прий­ма­ють ак­тив­ну участь у вті­лен­ня в жит­тя ос­нов­них на­прям­ків Про­гра­ми. Це на­сам­пе­ред на­дан­ня по­е­тап­ної квалі­фі­ко­ва­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги із за­сто­су­ван­ням су­час­них ме­то­дів діа­гно­сти­ки та ліку­ван­ня хво­рим з це­ре­б­ро­вас­ку­ляр­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми та го­строю нев­ро­ло­гіч­ною па­то­ло­гією. Хворі з це­ре­браль­ною ко­мою, епіста­ту­сом гос­піталі­зу­ють­ся в блок ре­ані­ма­ції та інтенсивної те­ра­пії, де виді­ле­но 5 лі­жок для нев­ро­ло­гіч­них хво­рих. Для по­даль­шо­го ліку­ван­ня хворі пе­ре­во­дять­ся у в палату інтенсивної

те­ра­пії від­ді­лен­ня нев­ро­ло­гії з це­ре­б­ро­вас­ку­ляр­ною па­то­ло­гією та медичною реабілітацією.

В па­латі інтенсивної те­ра­пії ці­ло­до­бо­во про­во­дять­ся спо­сте­ре­жен­ня та ліку­ван­ня важ­ких хво­рих. Хворі по­стій­но зна­хо­дять­ся під на­гля­дом ане­стезіо­ло­га, нев­ро­ло­га та чер­го­во­го мед­пер­со­на­лу, при необ­хід­но­сті кон­суль­ту­ють­ся су­між­ни­ми спе­ціаліста­ми.

В по­даль­шо­му хворі пе­ре­во­дять­ся на нев­ро­ло­гіч­ні та ре­а­біліта­цій­ні ліж­ка, де про­во­дять­ся на­ступ­ні ета­пи від­нов­лю­валь­но­го ліку­ван­ня.

Склад та струк­ту­ра Цен­тру

Сьо­год­ні Київський Лівобережний нейроцентр з медичною реабілітацією вклю­чає в се­бе від­ді­лен­ня нев­ро­ло­гії (60 лі­жок) з нейрохірургічними ліжками (10 лі­жок), від­ді­лен­ня нев­ро­ло­гії з це­ре­б­ро­вас­ку­ляр­ною па­то­ло­гією та медичною реабілітацією на 60 лі­жок (вклю­ча­ю­чи 6 лі­жок па­ла­ти інтенсивної те­ра­пії і 30 лі­жок ме­дич­ної ре­а­біліта­ції) та кон­суль­та­тивне від­ді­лен­ня з трак­цій­ни­ми ме­то­да­ми ліку­ван­ня.

Ди­рек­тор Ней­ро­цен­тру – док­тор ме­дич­них на­ук, лікар-ней­рохірург – Гон­ча­рук Олег Олек­сан­дро­вич. Піс­ля за­кін­чен­ня Київсь­ко­го ме­дич­но­го ін­сти­ту­ту (1991 р.) він де­я­кий час пра­ц­ю­вав ней­рохірур­гом Ін­сти­ту­ту ней­рохірур­гії та об­лас­ної клініч­ної лікар­ні. З 1997 ро­ку – спів­робіт­ник КМКЛ №1. Пра­ц­ює над про­бле­мою ре­ге­не­ра­ції пе­ри­фе­рич­них нервів в неза­до­віль­них умо­вах, ви­ко­нує су­час­ні ней­рохірур­гіч­ні опе­ра­ції. В 2002 ро­ці прий­мав участь в Між­на­род­но­му з’їзді ней­рохірур­гів, що про­хо­див в Ав­стралії. А в 2002-2003 рр. про­хо­див ста­жу­ван­ня у Фран­ції та Ні­меч­чині.

На­прям­ки діяль­но­сті Ней­ро­цен­тру:

Ос­нов­ни­ми на­прям­ка­ми діяль­но­сті Ней­ро­цен­тру є:

1. Своє­час­на гос­піталі­за­ція та ста­ціо­нарне ліку­ван­ня нев­ро­ло­гіч­них та ней­рохірур­гіч­них хво­рих;

2. Кон­сер­ва­тивне та опе­ра­тивне ліку­ван­ня хво­рих з це­ре­б­ро­вас­ку­ляр­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми, трав­ма­ми го­лов­но­го та спин­но­го моз­ку, за­паль­ни­ми та де­мієліні­зу­ю­чи­ми за­хво­рю­ван­ня нер­во­вої си­сте­ми;

3. Участь в кон­си­ліу­мах, клініч­них кон­фе­рен­ціях;

4. Участь в екс­пер­тизі тимча­со­вої непра­це­з­дат­но­сті хво­рих, ви­кла­ден­ня тру­до­вих ре­ко­мен­да­цій, при по­требі пе­ре­бу­до­ви на ін­ші ді­лян­ки ро­бо­ти, своє­часне на­прав­лен­ня хво­рих на МСЕК.

Ви­со­ка якість діа­гно­сти­ки за­без­пе­чуєть­ся най­су­час­ні­шим об­лад­нан­ням. В лікар­ні пра­ц­ю­ють комп'ютер­на то­мо­гра­фія, магніт­но-ре­зо­нанс­на то­мо­гра­фія, уль­тра­зву­ко­ва до­пле­ро­гра­фія, елек­тро­фізіо­ло­гіч­ні ме­то­ди діа­гно­сти­ки (елек­тро­ен­це­фа­ло­гра­фія, рео­ен­це­фа­ло­гра­фія, елек­тро­міо­гра­фія).

В Ней­ро­цен­трі ви­ко­ну­ють­ся склад­ні ней­рохірур­гіч­ні втру­чан­ня.

Ра­ціо­наль­на струк­ту­ра Ней­ро­цен­тру, спів­пра­ця з ін­ши­ми струк­тур­ни­ми під­розді­ла­ми (від­ді­лен­ням ре­ані­ма­ції та інтенсивної те­ра­пії, діа­гно­стич­ним цен­тром) дає змо­гу мак­си­маль­но на­б­ли­зи­ти та при­ско­ри­ти на­дан­ня ней­рохірур­гіч­ної та нев­ро­ло­гіч­ної до­по­мо­ги хво­рим. Тіс­на вза­є­модія з від­ді­лен­ням від­нов­но­го ліку­ван­ня доз­во­ляє про­во­ди­ти ефек­тив­ну ре­а­біліта­цію. Все це під­твер­джує до­ціль­ність іс­ну­ван­ня нев­ро­ло­го-ней­рохірур­гіч­них ме­дич­них об'єд­нань.

ПЕРСПЕКТИВНИМИ НА­ПРЯМ­КА­МИ В РО­БО­ТІ НЕЙ­РО­ЦЕН­ТРУ Є:

1. Впро­ва­д­жен­ня та ро­з­роб­ка су­час­них мініін­ва­зив­них ней­рохірур­гіч­них тех­но­ло­гій.

2. За­сто­су­ван­ня тром­болі­зи­су в ліку­ван­ні іше­міч­них ура­жень го­лов­но­го моз­ку.

3. Опе­ра­тивне втру­чан­ня на ма­гістраль­них ар­теріях го­ло­ви.

4. По­даль­ше удос­ко­на­лен­ня ліку­валь­но-діа­гно­стич­них за­ходів у хво­рих на де­мієліні­зу­ю­чі за­хво­рю­ван­ня та з ін­ши­ми вірус­ни­ми ура­жен­ня­ми нер­во­вої си­сте­ми.

5. Вдос­ко­на­лен­ня ме­то­дик ре­а­біліта­ції хво­рих з ней­ро­су­дин­ною па­то­ло­гією.

Гон­ча­рук Олег Олек­сан­дро­вич

За­слу­же­ний лікар Украї­ни, про­фе­сор ди­рек­тор Київсь­ко­го Ліво­бе­реж­но­го ней­ро­цен­тру з медичною реабілітацією Київсь­кої місь­кої клініч­ної лікар­ні № 1 м.Київ вул. Хар­ківсь­ке шо­се 121

(044) 562-00-38

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.