Флаг­ман охо­ро­ни здо­ров’я Крив­ба­су

Flagman zharoni zdorovya Krivbassu

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ -

Історія Кри­ворізь­кої місь­кої клініч­ної лікар­ні № 2 по­чи­наєть­ся з історії будів­ництва Кри­ворізь­ко­го ме­та­лур­гій­но­го за­во­ду. В лип­ні 1931 ро­ку по­ча­ли­ся зем­ляні ро­бо­ти, а в ли­сто­па­ді за­кла­дені пер­ші ку­бо­мет­ри бе­то­ну, фун­да­мент до­мен­ної пе­чі. В 1932 ро­ці від­кри­ваєть­ся пер­ша лікар­ня, яка об­слу­го­вує будів­ни­ків та ме­та­лур­гів. В ро­ки вій­ни во­на бу­ла по­вністю зруй­но­ва­на. Піс­ля звіль­нен­ня мі­ста, в 1944 ро­ці у вцілілій будів­лі від­кри­ваєть­ся но­ва лікар­ня. З роз­вит­ком і від­бу­до­вою мі­ста во­на пе­ре­се­ляєть­ся в но­ву спо­ру­ду по­ряд з ме­та­лур­гій­ним ком­бі­на­том. Ме­ди­ки за­водсь­кої лікар­ні са­мо­від­да­но ви­ко­ну­ва­ли свій про­фесій­ний обов’язок. За їх рат­ну пра­цю у 1972 ро­ці лікар­ню на­го­род­жу­ють ор­де­ном «Знак По­ша­ни». Ба­га­то ро­ків во­на бу­ла Все­со­юз­ною шко­лою пе­ре­до­во­го до­сві­ду. У зв’яз­ку з про­ми­сло­вим будів­ниц­твом, збіль­шен­ням на­се­лен­ня місь­ка вла­да у 1978 ро­ці прий­має рі­шен­ня про будів­ниц­тво но­вої лікар­ні, по­далі від за­во­ду, в еко­ло­гіч­но чи­сто­му міс­ці. У 1989 ро­ці здаєть­ся в екс­плу­а­та­цію дев’яти по­вер­хо­ва лікар­ня на 1040 лі­жок на мік­ро­рай­оні «Со­няч­ний».

На­разі це най­по­туж­ні­ша лікар­ня мі­ста Кри­во­го Ро­гу на 680 лі­жок, яка об­слу­го­вує не ли­ше жи­телів мі­ста, а і при­лег­лих рай­онів. Во­на на­дає кон­суль­та­тив­но – діа­гно­стич­ну ам­бу­ла­тор­ну та ви­со­ко­спе­ціалі­зо­ва­ну ста­ціо­нар­ну до­по­мо­гу. Го­лов­ний лікар – Світ­ловсь­кий Олек­сандр Ар­сен­тій­о­вич – кан­ди­дат ме­дич­них на­ук.

Ме­тою діяль­но­сті ко­лек­ти­ву лікар­ні є на­дан­ня су­час­ної ви­со­я­кіс­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги. Та­кий рівень за­без­пе­чу­ють 1050 пра­ців­ни­ків, з них 176 лікарів (52 % ви­щої квалі­фіка­цій­ної ка­те­горії), 433 се­ред­ніх ме­дич­них пра­ців­ни­ка (48 % ви­щої квалі­фіка­цій­ної ка­те­горії). В 2004 ро­ці лікар­ня от­ри­ма­ла ста­тус клініч­ної і яв­ляєть­ся ба­зою трьох ме­дич­них ка­федр - ка­фед­ри те­ра­пії, кар­діо­ло­гії та сі­мей­ної ме­ди­ци­ни; хірур­гії, трав­ма­то­ло­гії та ор­то­пе­дії; ка­фед­ри сто­ма­то­ло­гії ФПО ДУ «Дні­про­пет­ровсь­ка ме­дич­на ака­де­мія НАН Украї­ни». Для на­леж­ної ор­гані­за­ції про­це­су ліку­ван­ня ро­з­роб­ле­на кон­цеп­ція управ­лін­ня та су­час­но­го ме­недж­мен­ту. Кож­ні 5 ро­ків лікар­ня про­хо­дить ак­ре­ди­та­цію і має ви­щу ка­те­горію та лі­цен­зію на ме­дич­ну прак­ти­ку. В 2007 ро­ці лікар­ня бу­ла сер­ти­фі­ко­ва­на від­по­від­но до ви­мог стан­дар­ту ДСТУ ISO – 9001: 2007. Кож­но­го ро­ку про­во­дить­ся аудит на під­твер­джен­ня стан­дар­ту.

В лікар­ні пра­ц­ює кон­суль­та­тив­но – діа­гно­стич­ний центр, який об­слу­го­вує 36 300 осіб в рік. Прий­ом ве­дуть 8 спе­ціалістів. Ден­ний ста­ціо­нар на 30 лі­жок на­дає ліку­ван­ня те­ра­пев­тич­но­го, нев­ро­ло­гіч­но­го, хірур­гіч­но­го, гі­не­ко­ло­гіч­но­го про­фі­лю. В ком­форт­них, за­тиш­них па­ла­тах пролі­ко­вуєть­ся бі­ля 800 хво­рих, не по­тре­бу­ю­чих ці­ло­до­бо­во­го спо­сте­ре­жен­ня ліка­ря.

Щоріч­но до прий­маль­но­го від­ді­лен­ня звер­таєть­ся біль­ше 28 000 осіб, з них пла­но­во 16%, ур­гент­но – 84 %, бри­га­да­ми ШД до­став­ля­ють­ся - 35 % хво­рих. Ко­жен третій па­цієнт звер­таєть­ся до лікар­ні са­мо­стій­но. Ви­хо­дя­чи з струк­ту­ри по­то­ку хво­рих, ді­ють ос­нов­ні ба­зо­ві прин­ци­пи: ці­ло­до­бо­вий ре­жим ро­бо­ти, ур­гент­ність, етап­ність та ба­га­то­про­філь­ність ме­дич­ної до­по­мо­ги.

З пер­ших хви­лин пе­ре­бу­ван­ня в прий­маль­но­му від­ді­лен­ні вклю­чаєть­ся на­ла­год­же­на си­сте­ма: огляд ліка­рем - те­ра­пев­том, при необ­хід­но­сті ви­клик для кон­суль­та­ції про­філь­но­го спе­ціалі­ста з від­ді­лен­ня, ла­бо­ра­тор­ні та ін­стру­мен­таль­ні до­слід­жен­ня, та­кі як: ЕКГ, КТ го­лов­но­го моз­ку, рент­ге­но­гра­фія, УЗД. На­яв­ність ав­то­ма­тич­но­го ге­ма­то­ло­гіч­но­го аналі­за­то­ру «Sismex» дає мож­ливість опе­ра­тив­ної ін­фор­ма­ції. Ви­хо­дя­чи з клініч­но­го ста­ну та ре­зуль­татів об­сте­жен­ня, па­цієнт бу­де на­прав­ле­ний у від­ді­лен­ня чи без­по­се­ред­ньо у опе­ра­цій­ний блок. Ви­ко­ри­сто­вуєть­ся та­кож так­ти­ка гос­піталі­за­ції тяж­ко­хво­рих в від­ді­лен­ня ане­стезіо­ло­гії з ПІТ для на­дан­ня невід­клад­ної до­по­мо­ги та ви­рі­шен­ня необ­хід­но­сті по­даль­шо­го опе­ра­тив­но­го втру­чан­ня.

Ста­ціо­нар­на до­по­мо­го на­даєть­ся у 17 від­ді­лен­нях, а у 11 з них на­даєть­ся спе­ціалі­зо­ва­на до­по­мо­гу до­рос­ло­му на­се­лен­ню мі­ста і при­лег­лих 5ти сільсь­ких рай­онів за про­фі­ля­ми яких немає у дру­гих лікар­нях.

Особ­ливістю на­шо­го ре­гіо­ну є ріст тяж­ко­сті трав­ма­тич­них пош­код­жень, спо­лу­чен­ня травм різ­них ор­ганів. Тож в 2009 ро­ці за іні­ціа­ти­ви го­лов­но­го

ліка­рю за­кла­ду від­кри­ваєть­ся но­ве від­ді­лен­ня «Політрав­ма», де на­даєть­ся до­по­мо­га по­тер­пі­лим із мно­жин­ни­ми уш­код­жен­ня­ми ор­ганів і си­стем ор­ганіз­му та опе­ра­тивне ліку­ван­ня пе­ре­ло­мів кі­сток та­зу, а та­кож пе­ре­ло­мів дов­гих труб­ча­стих кі­сток.

Од­ним з пер­спек­тив­них на­прям­ків в ро­бо­ті трав­ма­то­ло­гіч­но­го від­ді­лен­ня є опе­ра­тивне ліку­ван­ня пе­ре­ло­мів круп­них кі­сток у лю­дей по­хи­ло­го віку. За декіль­ка остан­ніх ро­ків от­ри­ма­ний знач­ний по­зи­тив­ний до­свід ран­ньо­го опе­ра­тив­но­го ліку­ван­ня літ­ніх лю­дей піс­ля от­ри­ман­ня трав­ми з за­сто­су­ван­ням су­час­ної тех­но­ло­гії ма­лоін­ва­зив­них опе­ра­тив­них втру­чань з ви­ко­ри­стан­ня внут­ріш­ньо – кіст­ко­вих та на­кіст­ко­вих фік­са­торів, які доз­во­ля­ють хво­ро­му ру­хатись на на­ступ­ний день, що знач­но змен­шує ри­зик роз­вит­ку уск­лад­нень та при­ско­рює оду­жан­ня і со­ціаль­ну адап­та­цію хво­рих.

З 2002 ро­ку у скла­ді неф­ро­ло­гіч­но­го від­ді­лен­ня функ­ціо­нує блок «штуч­ної нир­ки», а у 2008 ро­ці ство­рюєть­ся по­тужне від­ді­лен­ня ам­бу­ла­тор­но­го ге­модіалі­зу, яке пра­ц­ює в три змі­ни та на­дає до­по­мо­гу 83 па­цієн­там.

В ка­бі­неті рент­ген – вас­ку­ляр­ної хірур­гії ви­ко­ну­ють­ся різ­но­маніт­ні діа­гно­стич­ні та ліку­валь­ні ен­до­вас­ку­ляр­ні втру­чан­ня на су­ди­нах н/кін­ці­вок, го­лов­но­го моз­ку та сер­ця: стен­ту­ван­ня ар­терій н/кін­ці­вок, ко­ро­нар­них ар­терій при го­стро­му ко­ро­нар­но­му син­дро­мі і ін­фарк­ті міо­кар­ді,при хроніч­ній іше­міч­ній хво­робі сер­ця, ен­до­вас­ку­ляр­ні оклюзії ане­вризм су­дин го­лов­но­го моз­ку.

В клініко – діа­гно­стич­ній ла­бо­ра­торії на­ла­год­же­на та функ­ціо­нує си­сте­ма управ­лін­ня кон­тро­лем яко­сті ла­бо­ра­тор­них до­слід­жень, яка має за ме­ту до­сяг­нен­ня рів­ня між­на­род­них стан­дар­тів. Щоріч­но ла­бо­ра­торія прий­має участь в про­гра­мах між ла­бо­ра­тор­них порів­нянь, ре­зуль­татів ви­мірю­вань як в Україні так і на між­на­род­но­му рів­ні про що свід­чать сер­ти­фі­ка­ти з по­зи­тив­ною оцін­кою. В ар­се­налі лікар­ні най­су­час­ні­ше ме­дичне об­лад­нан­ня та апа­ра­ту­ра, що доз­во­ляє роз­ви­ва­ти ма­лоін­ва­зив­ні тех­но­ло­гії в хірур­гії, сьо­год­ні це «зо­ло­тий» стан­дарт – міні­маль­ні трав­ми ор­ганів, міні­мальне пош­код­жен­ня їх функ­цій, а від­по­від­но во­ни на­ба­га­то лег­ше пе­ре­но­ся­ть­ся, що доз­во­ляє про­во­ди­ти більш ран­ню ви­пис­ку хво­рих, знач­но ско­ро­чу­ва­ти тер­мін їх непра­це­з­дат­но­сті, і що теж нема­ло важ­ли­во до­ся­га­ти хо­ро­шо­го кос­ме­тич­но­го ефек­ту. Все це знач­но по­кра­щує жит­тя.

Па­цієн­там лікар­ні до­ступ­ні та­кі тех­но­ло­гії: Ві­део­то­ра­ко­ско­піч­ні опе­ра­ції че­рез труб­ку ма­ло­го діа­мет­ру з ліку­валь­ною та діа­гно­стич­ною ме­тою, пер­ша ен­до­ско­піч­на опе­ра­ція ле­гень на Україні ви­ко­на­на у 1995 ро­ці в на­шо­му то­ра­каль­но­му від­ді­лен­ні; Брон­хо­ско­піч­ні опе­ра­ції – че­рез штуч­ний ен­до­ско­піч­ний ін­стру­мент зі світ­ло во­ло­кон­ною оп­ти­кою, доз­во­ля­ють своє­час­но діа­гно­сту­ва­ти хво­роб­ли­ве во­г­ни­ще – ви­да­лен­ня пух­ли­но­подіб­них утво­рень та взят­тя тка­нин на до­слід­жен­ня;

Ен­до­ско­піч­ні опе­ра­ції на стра­во­ході та шлун­ку (ці­ло­до­бо­во);

Ла­па­ро­ско­піч­ні опе­ра­ції жі­но­чої ста­те­вої сфе­ри. Лікар­ня є єди­ним ліку­валь­ним за­кла­дом мі­ста в яко­му про­во­дять­ся ці най­більш пе­ре­до­ві і су­час­ні ен­до­вас­ку­ляр­ні опе­ра­ції, зо­кре­ма ем­болі­за­ція мат­ко­вих су­дин.

Ла­па­ро­ско­піч­ні опе­ра­ції на ор­га­нах че­рев­ної по­рож­ни­ни при ЖКХ, апен­ди­ци­тів.

З 2005 ро­ку в лікар­ні ви­ко­ну­ють­ся ма­лоін­ва­зив­ні хірур­гіч­ні втру­чан­ня під кон­тро­лем УЗД. Має­мо до­свід ви­ко­нан­ня біль­ше 100 та­ких втру­чань.

З 2015 ро­ку освоєн­ні ен­до­ско­піч­ні ме­то­ди в уро­ло­гії для ліку­ван­ня доб­ро­я­кіс­них та зло­я­кіс­них за­хво­рю­вань пе­ред­міх­уро­вої за­ло­зи та се­че­во­го міх­у­ра.

Та­ким чи­ном, лікар­ня прак­тич­но від­по­ві­дає ти­пу ЗОЗ – лікар­ня ін­тен­сив­но­го ліку­ван­ня, визна­че­но­го на­ка­зом МОЗ № 646 від 05.10.2011 р.

Що­ро­ку лікарі за­кла­ду нав­ча­ють­ся в ін­сти­ту­тах пі­дви­щен­ня квалі­фіка­ції м. Дні­п­ра, Киє­ва, За­порі­ж­жя, Кри­во­го Ро­гу, Хар­ко­ва. Яв­ля­ють­ся учас­ни­ка­ми між­на­род­них кон­фе­рен­цій, сим­позіу­мів, май­стер – класів, ма­ють на своє­му ра­хун­ку сот­ні дру­ко­ва­них робіт, ви­сту­пів та до­по­ві­дей по су­час­ним ме­дич­ним тех­но­ло­гіям як в країні так і на між­на­род­но­му рів­ні. В лікар­ні по­стій­но про­во­дять­ся на­у­ко­во – прак­тич­ні та па­то­ло­го­ана­то­міч­ні кон­фе­рен­ції. Роз­роб­лені і за­про­ва­д­жені в прак­ти­ку ло­каль­ні про­то­ко­ли об­сте­жен­ня та ліку­ван­ня хво­рих.

Ша­нов­ним чи­та­чам жур­на­лу «Здо­ров’я» по­ба­жає­мо за­вжди бу­ти здо­ро­ви­ми та в разі необ­хід­но­сті до­віря­тись ліка­рю і до­три­му­ва­тись йо­го по­рад!

Осау­лен­ко Люд­ми­ла Ва­си­лів­на

Ко­му­наль­ний за­клад

«Кри­ворізь­ка місь­ка клініч­на лікар­ня №2» Дні­про­пет­ровсь­кої об­лас­ної ра­ди» Дні­про­пет­ровсь­ка об­ласть, 50056, м. Кри­вий Ріг, май­дан 30 – річ­чя Пе­ре­моги, 2. Кон­такт­ний те­ле­фон 0564-94-71-31

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.