При­кар­патсь­кий центр ре­про­дук­ції лю­ди­ни

Precarpathian Center for Human Reproduction

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ - Го­лов­чак Ігор Сте­па­но­вич

При­кар­патсь­кий центр ре­про­дук­ції лю­ди­ни МОЗ Украї­ни – один з най­старі­ших ре­про­дук­тив­них клінік в Україні. Ство­ре­ний у 1993 ро­ці як філіал Українсь­ко­го дер­жав­но­го цен­тру діа­гно­сти­ки і ре­а­біліта­ції ре­про­дук­тив­ної функ­ції лю­ди­ни за іні­ціа­ти­ви ві­до­мо­го на При­кар­пат­ті ліка­ря і на­у­ков­ця Во­ло­ди­ми­ра Бо­са­ць­ко­го.

За йо­го ак­тив­ної участі бу­ла ство­ре­на на­у­ко­ва кон­цеп­ція унікаль­но­го спе­ціалі­зо­ва­но­го ліку­валь­но-про­філак­тич­но­го за­кла­ду для діа­гно­сти­ки і ліку­ван­ня всіх видів без­плід­дя. Ба­га­то зу­силь та ор­гані­за­торсь­ко­го та­лан­ту він при­клав для то­го, щоб у непро­сті 90-ті ро­ки на руї­нах ста­рих та за­ки­ну­тих будівель, ви­ріс су­час­ний ме­дич­ний центр – Дер­жав­ний за­клад «При­кар­патсь­кий центр ре­про­дук­ції лю­ди­ни» МОЗ Украї­ни, який він очо­лю­вав про­тя­гом 10-ти ро­ків.

ДЗ «При­кар­патсь­кий центр ре­про­дук­ції лю­ди­ни» є унікаль­ним дер­жав­ним ме­дич­ним за­кла­дом, який спе­ціалі­зуєть­ся по на­дан­ню ви­со­ко­спе­ціалі­зо­ва­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги без­плід­ним па­рам.

Успіш­но про­во­дить­ся ви­ко­нан­ня Дер­жав­ної про­гра­ми що­до про­ве­ден­ня ліку­ван­ня без­плід­но­сті ме­то­да­ми до­по­між­них ре­про­дук­тив­них тех­но­ло­гій за бюд­жет­ні ко­шти за аб­со­лют­ни­ми по­ка­зан­ня­ми.

Під час ство­рен­ня він був єди­ним в Захід­ній Україні спе­ціалі­зо­ва­ним ме­дич­ним за­кла­дом, і сьо­год­ні в на­шій дер­жаві він за рів­нем і по­в­но­тою на­дан­ня до­по­мо­ги без­плід­ним па­рам вва­жаєть­ся од­ним із лі­дерів.

На да­ний час до При­кар­патсь­ко­го цен­тру ре­про­дук­ції лю­ди­ни, щоріч­но впер­ше звер­таєть­ся за до­по­мо­гою бі­ля 3000 без­плід­них пар. Ста­ціо­нарне ліку­ван­ня от­ри­му­ють по­над 1400 жі­нок.

Щоріч­но про­во­дить­ся близь­ко 600 ла­па­ро­ско­піч­них опе­ра­цій і 500гісте­ро­ско­піч­них втру­чань.

Ме­то­дом до­по­між­них ре­про­дук­тив­них тех­но­ло­гій за остан­ні ро­ки лікуєть­ся біль­ше як 650 без­плід­них пар, ефек­тив­ність ліку­ван­ня скла­дає 40-45%, що є од­ним з най­к­ра­щих по­каз­ни­ків в Україні.

- 15 .05.1993р. - ство­ре­ний Українсь­кий філіал дер­жав­но­го цен­тру діа­гно­сти­ки і ре­а­біліта­ції ре­про­дук­тив­ної функ­ції лю­ди­ни;

- 08.06.1995р. - згід­но на­ка­зу мініст­ра охо­ро­ни здо­ров’я ство­ре­ний са­мо­стій­ний юри­дич­ний за­клад - При­кар­патсь­кий центр ре­про­дук­ції лю­ди­ни МОЗ Украї­ни;

- в кін­ці 1995р. вве­де­но хірур­гічне ла­па­ро­ско­пічне ліку­ван­ня;

- 19.01.1999р. від­кри­то ліку­валь­ний кор­пус на 40 лі­жок;

- в 2001р. вве­де­на хірур­гіч­на гісте­ро­ско­пія; - в 2003р від­кри­то спе­ціалі­зо­ване від­ді­лен­ня до­по­між­них ре­про­дук­тив­них тех­но­ло­гій.

В струк­турі за­кла­ду є три ліку­валь­но-діа­гно­стич­ні від­ді­лен­ня:

- поліклінічне від­ді­лен­ня з ден­ним ста­ціо­на­ром;

- від­ді­лен­ня опе­ра­тив­ної гі­не­ко­ло­гії та ре­а­біліта­ції;

- спе­ціалі­зо­ване кон­суль­та­тив­но-ліку­вальне від­ді­лен­ня до­по­між­них ре­про­дук­тив­них тех­но­ло­гій.

В за­кла­ді пра­ц­ю­ють лікарі: аку­шер-гі­не­ко­ло­ги, ре­про­дук­то­ло­ги, лікар-сек­со­па­то­лог, ге­не­тик, лікарі УЗД, ане­стезіо­ло­ги, спе­ціаліст з гол­ко­ре­флек­со­те­ра­пії та нетра­ди­цій­них ме­то­дик ліку­вань.

Се­ред лікарів два док­то­ра ме­дич­них на­ук та шість кан­ди­датів ме­дич­них на­ук.

Ос­нов­ні на­прям­ки ен­дохірур­гіч­ної ре­про­дук­то­ло­гії:

 Діа­гно­сти­ка та ліку­ван­ня без­плід­дя неяс­но­го ге­не­зу

 Діа­гно­сти­ка і ліку­ван­ня без­плід­дя труб­но-пе­ри­то­не­аль­но­го ге­не­зу

 Діа­гно­сти­ка та ліку­ван­ня без­плід­дя ен­до­крин­но­го ге­не­зу

 Ор­га­ноз­бері­га­ю­чі опе­ра­ції та ліку­ван­ня гній­них і за­паль­них про­цесів до­дат­ків мат­ки

 Ор­га­ноз­бері­га­ю­чі опе­ра­ції при кістоз­них доб­ро­я­кіс­них пух­ли­нах та пух­ли­но­подіб­них утво­рах до­дат­ків мат­ки  Ор­га­ноз­бері­га­ю­че ліку­ван­ня міо­ми мат­ки в жі­нок за­ці­кав­ле­них в збе­ре­жен­ні ре­про­дук­тив­ної функ­ції

 Діа­гно­сти­ка та ліку­ван­ня ано­малій роз­вит­ку ста­те­вих ор­ганів

 Діа­гно­сти­ка та ліку­ван­ня внут­ріш­ньо-мат­ко­вої па­то­ло­гії

 Діа­гно­сти­ка та ліку­ван­ня по­за­мат­ко­вої ва­гіт­но­сті

 Під­го­тов­ка до про­ве­ден­ня про­це­дур до­по­між­них ре­про­дук­тив­них тех­но­ло­гій

Ос­нов­ні на­прям­ки ро­бо­ти від­ді­лен­ня ДРТ:

 Екс­тра­кор­по­ральне за­плід­нен­ня (IVF)

 Iн­тра­ци­то­плаз­ма­тич­на ін’єк­ція спер­ма­то­зоїдів (IKSI)

 Штуч­на ін­се­мі­на­ція спер­мою чо­ло­віка та до­но­ра.

 Діа­гно­стич­на гісте­ро­ско­пія з скрет­чин­гом ен­до­мет­рія.

 Вітри­фіка­ція ем­бріонів та ооци­тів.

 Кріо­кон­сер­ва­ція спер­ми.

 Пунк­ція яєч­ка та при­дат­ка (MESA, TESA)

Для по­даль­шої успіш­ної ро­бо­ти за­кла­ду на да­ний мо­мент про­во­дить­ся до­бу­до­ва су­час­но­го ліку­валь­но­го кор­пу­су на­шо­го за­кла­ду, в яко­му пе­ред­ба­че­но вста­но­ви­ти най­но­ві­ше діа­гно­стич­но-ліку­валь­но­го об­лад­нан­ня.

Ство­рен­ня су­час­но­го ліку­валь­но­го кор­пу­су дасть мож­ливість ре­алі­зу­ва­ти пра­во кож­ної українсь­кої сім’ї на по­в­но­цінне от­ри­ман­ня до­ступ­ної ви­со­ко­квалі­фі­ко­ва­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги при ліку­ван­ні без­плід­дя.

По­ба­жан­ня для чи­та­чів – не хворіти, але як­що ви­ник­ли про­бле­ми ре­про­дук­тив­но­го ха­рак­те­ру, вчас­но звер­та­ти­ся для ліку­ван­ня в спе­ціалі­зо­вані за­кла­ди по ліку­ван­ню без­плід­дя та­кі як ДЗ «ПЦРЛ» МОЗ Украї­ни.

Го­лов­чак Ігор Сте­па­но­вич Ди­рек­тор «При­кар­патсь­кий центр ре­про­дук­ції лю­ди­ни»

МОЗ Украї­ни м. Іва­но-Фран­ківськ, вул. Чор­но­во­ла, 49, ін­декс 76018 тел.(0342)75-01-08, факс (0342)75-08-64, елек­трон­на по­шта sterilis1@ukr.net.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.