ОНКОСЛУЖБА КРИВОРІЖЖЯ

SERVICE CRYIVORIZHZHYA

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ -

У даній пуб­ліка­ції нам хо­ті­ло­ся роз­по­ві­сти про ліку­валь­ну уста­но­ву - Кри­ворізь­кий он­ко­ло­гіч­ний дис­пан­сер. Для ба­гатьох па­цієн­тів, рай­он­ний центр це перш за все скеп­ти­цизм, а не ліку­ван­ня . Од­нак хо­че­мо звер­ну­ти ува­гу, що Кри­вий Ріг має пів­мільй­онне на­се­лен­ня, і в плані он­ко­ло­гіч­ної ак­тив­но­сті Кри­вий Ріг, до­сить «ди­на­мічне мі­сто». За­клад, що має ві­ко­ву історію, в яко­му про­пра­ц­ю­ва­ло не одне по­колін­ня ме­ди­ків, які з ро­ку в рік ря­ту­ють жит­тя ти­сячі па­цієн­тів.

Історія Кри­ворізь­ко­го он­ко­ло­гіч­но­го дис­пан­се­ру.

Піс­ля за­кін­чен­ня вій­ни, з по­чат­ком від­нов­лен­ня мі­ста, по­ча­ла від­нов­лю­ва­ти­ся і ме­дич­на служ­ба Кри­во­го Ро­гу. В си­лу важ­ли­во­сті он­ко­ло­гіч­ної про­бле­ми в трав­ні 1948 ро­ку дер­жа­ва від­шко­до­ву­ва­ла ко­шти для ор­гані­за­ції при 3-му місь­кій лікар­ні кон­кур­су, де пра­ц­ю­ва­ли лікар Моне Йо­си­по­вич Бістрі­ць­кий та ме­дич­на сест­ра Дон­цо­ва Ка­те­ри­на Яків­на. Це бу­ли пер­ші ро­ки на­дан­ня спе­ціалі­зо­ва­ної он­ко­ло­гіч­ної до­по­мо­ги хво­рим. Тут про­во­ди­ли­ся кон­суль­та­ції хво­рих, на про­ме­не­ве ліку­ван­ня їх на­прав­ля­ли до Дні­про­пет­ровсь­ко­го он­ко­дис­пан­се­ру. Хірур­гічне ліку­ван­ня про­во­ди­ло­ся в хірур­гіч­них від­ді­лен­нях мі­ста. Медсестра Ка­те­ри­на Яків­на ор­гані­зу­ва­ла та очо­ли­ла ро­бо­ту се­ред­ніх ме­дич­них пра­ців­ни­ків, як го­лов­ну ме­дич­ну сест­ру до 1982 ро­ку, ко­ли во­на пі­ш­ла на пен­сію.

У черв­ні 1955 р. в хірур­гіч­но­му від­ді­лен­ні 1-ї місь­кої лікар­ні бу­ло виді­ле­но 25 лі­жок он­ко­ло­гіч­но­го про­фі­лю. Від­діл очо­лив Олек­сандр Іва­но­вич Три­гу­бен­ко. З ним пра­ц­ю­ва­ли 1958р. Лікарі –Зи­бі­на Майя Па­на­сів­на та Броц­лавсь­кий Йо­сип Пи­ли­по­вич. 28 груд­ня 1956 ро­ку на­ка­зом № 186 місь­кої від­ді­лу охо­ро­ни здо­ров'я, он­ко­ло­гіч­на служ­ба виді­ле­на в са­мо­стій­ну - ор­гані­зо­ва­ний он­ко­ло­гіч­ний дис­пан­сер. Пер­шим го­лов­ним ліка­рем був Йо­сип Пи­ли­по­вич Броц­лавсь­кий. В од­но­по­вер­хо­во­му при­мі­щен­ні бу­ли розта­шо­вані 2 ка­бі­не­ти прий­о­му хво­рих, клініч­на ла­бо­ра­торія, рент­ген-діа­гно­стич­ний ка­бі­нет, а че­рез рік тут бу­ли від­кри­ті ка­бі­не­ти рент­ге­но­те­ра­пії твер­дих ра­діо­ак­тив­них ізо­то­пів.

З 1959 ро­ку для ди­стан­цій­но­го ліку­ван­ня бу­ла змон­то­ва­на "пуш­ка" для про­ме­не­во­го га­ма - те­ра­пев­тич­но­го ліку­ван­ня он­ко­ло­гіч­них за­хво­рю­вань, по­чи­на- ють функ­ціо­ну­ва­ти "ак­тив­ні ліж­ка" для про­ме­не­вої те­ра­пії. Те­пер хво­рим не тре­ба бу­ло їз­ди­ти до Дні­про­пет­ровсь­ка.

У 1966 ро­ці он­ко­дис­пан­се­ру, для ста­ціо­нар­них від­ді­лень, на­да­ли окре­мі дво­по­вер­хо­ві бу­дин­ки, де розта­шо­вані 120 лі­жок (80 хірур­гіч­них та 40 гі­не­ко­ло­гіч­них). У гі­не­ко­ло­гіч­но­му від­ді­лен­ні пе­ре­бу­ва­ли хворі, які про­во­ди­ли хірур­гічне ліку­ван­ня пух­лин геніталій і он­ко­хво­рих жі­нок, які от­ри­ма­ли про­ме­не­ве ліку­ван­ня.

На об­ліку сто­я­ло 3432 хво­рих. У штаті дис­пан­се­ру бу­ло 138 пра­ців­ни­ків.

З 1960 по 1969 р. го­лов­ним ліка­рем дис­пан­се­ру пра­ц­ю­ва­ла Майя Опа­на­сів­на Зи­бі­на. Хірур­гіч­ним від­ді­лен­ням за­ві­ду­вав Лев Вік­то­ро­вич Ко­ря­ков, гі­не­ко­ло­гіч­ним - Ма­неліс Марія Юхи­мів­на. Рент­ге­но­те­ра­пію про­во­див Ми­хай­ло Аб­ра­мо­вич Із­раї­льов. Ди­стан­ційне про­ме­не­ве ліку­ван­ня з ви­ко­ри­стан­ням га­ма - ви­про­мі­ню­ван­ня на апа­раті "пуш­ка" з ра­діо­ак­тив­ним Со-60 здійс­ню­вав Свісту­нов Іван Олексій­о­вич.

М.О. Зібі­на об'єд­на­ла ад­міністра­тив­ну та лікарсь­ку діяль­ність (за­міс­ник на ме­дич­ну ро­бо­ту в штаті не бу­ло). Во­на бу­ла ак­тив­ним квалі­фі­ко­ва­ним хірур­гом, яка сте­жа­ла за про­фесій­ним зрос­тан­ням лікарів. У 1969 ро­ці М.О. Зи­бі­на за­твер­ди­ла проект, от­ри­ма­ла до­звіл на будів­ниц­тво ком­плек­су для он­ко­ло­гіч­но­го дис­пан­се­ру. В цьо­му ж ро­ці во­на пе­реїж­д­жає в м. Київ. Го­лов­ним ліка­рем став Во­ло­ди­мир Фе­до­ро­вич Пузірьов, який ба­га­то сил і здо­ров'я вклав у будів­ниц­тво дис­пан­се­ру.

В ве­рес­ні 1973 ро­ку у ста­ціо­нарі он­ко­дис­пан­се­ру бу­ло 210 лі­жок, з них 80 хірур­гіч­них лі­жок, 70 лі­жок для про­ме­не­во­го ліку­ван­ня та 60 гі­не­ко­ло­гіч­них. Хірур­гічне від­ді­лен­ня очо­лив Г.М. Гу­банів,

ра­діо­ло­гічне Т.К.Про­не­вая, гі­не­ко­ло­гічне Г.П. Ва­ку­люк.

З 1973 ро­ку за­ступ­ни­ком го­лов­но­го ліка­ря з ліку­валь­ної ро­бо­ти став Кру­го­вов Б.О. Він ак­тив­но ор­гані­зо­вує он­ко­то­ра­кальне від­ді­лен­ня на 30 лі­жок, який від­кри­вся в 1974 ро­ці. Це від­ді­лен­ня очо­лив Єль­чані­нов С.П.

З 8 груд­ня 1974 ро­ку по 1 жо­втня 1976 ро­ку го­лов­ний лікар Ро­ма­шов Стані­слав Сте­па­но­вич. З 1 жо­втня 1976 ро­ку до З трав­ня 1984 ро­ку го­лов­ним ліка­рем був Шуст Во­ло­ди­мир Ми­ко­лай­о­вич. За­ступ­ни­ком з ме­дич­ної ро­бо­ти Ва­ку­люк Г.П., а гі­не­ко­ло­гіч­ним від­ді­лен­ням ке­рує Зу­ба­ре­ва О.Ф.

У ці ро­ки в місті ак­тив­но впро­ва­д­жуєть­ся ци­то­ло­гіч­ний ме­тод і коль­по­ско­пія для діа­гно­сти­ки па­то­ло­гії ший­ки мат­ки. Це да­ло мож­ливість ви­яв­ля­ти рак ший­ки мат­ки в І ста­дії в 60% ви­пад­ків за­хво­рю­вань.

З 6 серп­ня 1985 ро­ку го­лов­ним ліка­рем дис­пан­се­ру при­зна­чаєть­ся Сте­па­нов Леонід Леоні­до­вич. У 1987 ро­ці від­кри­то від­ді­лен­ня хі­міо­те­ра­пії, яке очо­лив В.Г. Ко­мі­са­рен­ко.

Ак­тивне про­ве­ден­ня ен­до­ско­піч­них, ра­діоізо­топ­них ме­то­дів діа­гно­сти­ки, роз­ши­рен­ня хірур­гіч­них ме­то­дів ліку­ван­ня, хі­міо­те­ра­пії, ши­ро­ко­го за­сто­су­ван­ня ком­бі­но­ва­них ме­то­дів, ак­тив­на про­філак­тич­на ро­бо­та ро­бить Кри­ворізь­кий он­ко­дис­пан­сер од­ним з ві­до­мих в Україні та Со­юзі.

У цей час очо­лю­ють ста­ціо­нар­ні від­ді­лен­ня ви­со­ко­квалі­фі­ко­вані лікарі: хірур­гічне - П.Г. Бєлі­ков, гі­не­ко­ло­гічне - О.Ф. Зу­ба­ре­ва, ра­діо­ло­гічне - Т.К. Про­не­ва, а по­тім Є.М. Скрип­ка, хі­міо­те­ра­пев­тичне - С.П. Єль­чані­нов.

З січ­ня 1992 ро­ку по тра­вень 2017 ро­ку он­ко­дис­пан­сер очо­лив Сі­дак Єв­ген Ро­сти­сла­во­вич. Він за­кін­чив роз­ши­рен­ня пло­щі дис­пан­се­ру за ра­ху­нок до­бу­до­ви дис­пан­сер­но­го від­ді­лен­ня, який по­чав Л.Л. Сте­па­нов. Це від­ді­лен­ня очо­ли­ла Л.А. Чай­чен­ко. У від­ді­лен­ні кож­но­го дня ве­дуть прий­ом лікарі - он­ко­ло­ги: хірур­ги, гі­не­ко­лог, ма­мо­лог, хі­міо­те­ра­певт, уро­лог, ото­ла­рин­го­лог, дитячий он­ко­лог. Три ра­зи на ти­ждень ви­ко­ну­ють­ся ам­бу­ла­тор­ні опе­ра­тив­ні втру­чан­ня. Від­ді­лен­ня ро­з­ра­хо­ва­но на 175 прий­о­мів хво­рих на день. Є мож­ливість про­ве­сти рент­ге­но­ло­гічне, комп'ютерне, уль­тра­зву­ко­ве, ен­до­ско­пічне, ра­діоізо­топне об­сте­жен­ня. З 1995 ро­ку функ­ціо­нує ден­ний ста­ціо­нар на 5 лі­жок. Що­ден­но на кон­си­ліу­мах за участю за­ві­ду­ва­чів від­ді­лень, за­твер­джуєть­ся план про­ве­ден­ня ліку­ван­ня хво­рих та уточ­нюєть­ся діа­г­ноз у склад­них ви­пад­ках. Не див­ля­чись на фі­нан­со­ві труд­но­щі, у груд­ні 1992 ро­ку по­чав функ­ціо­ну­ва­ти необ­хід­ний від­діл ре­ані­ма­ції та інтенсивної те­ра­пії. Ак­тив­на участь у ство­рен­ні та ор­гані­за­ції яко­го взяв лікар - ане­сте­зио­лог С.В. Мі­ха­левсь­кий.

З лю­то­го 1994 ро­ку за­ступ­ни­ком го­лов­но­го ліка­ря з ліку­валь­ної ро­бо­ти стає Т.В. Сухі­на, а з 1998 ро­ку - О.В. Мед­вед­ков, який ба­га­то зу­силь до­кла­дає що­до кон­тро­лю за ви­ко­нан­ням по­точ­них планів, рі­шень. З 1994 ро­ку об­лік хво­рих, кон­троль дис­пан­се­ри­за­ції пе­ре­ве­де­но на магніт­ні носії. У дис­пан­сері пра­ц­ює по­пу­ля­цій­ний та лікар­ня­ний канц­лер-реєстр, який з груд­ня 2011 ро­ку очо­лює С.В. Ку­лак.

Лікарі он­ко­дис­пан­се­ру зай­ма­ють­ся не тіль­ки прак­тич­ною ро­бо­тою, а та­кож про­во­дять на­у­ко­во-прак­тич­ний аналіз. За цей час над­ру­ко­ва­но біль­ше 100 на­у­ко­вих ста­тей у цен­траль­них жур­на­лах, ма­теріа­лах з'їздів. Лікарі - ак­тив­ні учас­ни­ки поїз­док, сим­позіу­мів он­ко­ло­гів Украї­ни. Дев'ять лікарів ста­ли кан­ди­да­та­ми ме­дич­них на­ук: М.О. Зи­бі­на, Л.В. Ко­ря­ков, М.Є. Ма­неліс, М.О. Гур'євич, Ю.О. По­лу­ек­тов, Я.Г. Райх­ман, З.Г.Слівін­ская, І.Г. Образ­цов, Г.А. Адам­чук. На­ка­зом обл­дер­жад­міністра­ції № 138 від 15.04.1999 ро­ку Кри­ворізь­ко­му он­ко­дис­пан­се­ру пе­ре­дані на­гро­ма­д­жен­ня 4-х сільсь­ких рай­онів (Апо­столівсь­ко­го, Кри­ворізь­ко­го, Со­фіївсь­ко­го, Ши­ро­ківсь­ко­го) для ліку­валь­но-діа­гно­стич­ної та ор­гані­за­цій­но-ме­то­дич­ної до­по­мо­ги та ве­ден­ня об­ліку та кон­тро­лю дис­пан­се­ри­за­ції в кан­цер-реєстрі. Сьо­год­ні в он­ко­дис­пан­сері за­твер­дже­но 356 штат­них по­сад, у то­му числі лікарів 66,5. Біль­ше 85% лікарів ате­сто­вані. Ви­шу та І ка­те­горії має 41 лікар.

Кіль­кість звер­нень за ам­бу­ла­тор­ною та ста­ціо­нар­ною медичною до­по­мо­гою в Кри­ворізь­ко­му он­ко­ло­гіч­но­му дис­пан­сері до­ся­гає 64 ти­сяч на рік. В цен­трі про­хо­дить до 2,5 ти­сяч хірур­гіч­них втру­чань на рік. Щоріч­но ста­ціо­нарне ліку­ван­ня от­ри­мує близь­ко 6,5 тис. па­цієн­тів. На дис­пан­сер­но­му об­ліку в уста­но­ві зна­хо­дить­ся близь­ко 2 ти­сяч хво­рих. Це 26% від всієї дис­пан­сер­ної групи об­ласті. До то­го ж он­ко­за­хво­рю­ваність в еко­ло­гіч­но­му на­ван­та­же­но­му Кри­ворі­ж­жі пе­ре­ви­щує се­ред­ньо об­лас­ні по­каз­ни­ки на 11%. Про­бле­ма ор­гані­за­ції до­по­мо­ги на он­ко­хво­рим ду­же склад­на, ад­же по­тре­бує ба­га­то сил від усіх пра­ців­ни­ків ко­лек­ти­ву.

Бе­кер Сер­гій Єв­геній­о­вич

Го­лов­ний лікар

Ку­лак Сер­гій Ва­лерій­о­вич Кри­ворізь­кий он­ко­ло­гіч­ний дис­пан­сер ( 0564) 72-14-32

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.