Київсь­кий місь­кий пси­хо­нев­ро­ло­гіч­ний дис­пан­сер №1

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ - Чуб­ко Орест Бо­г­да­но­вич Го­лов­ний лікар

Kyiv City Psychoneurological Dispensary №1

Дер­жа­ва і гро­мадсь­ке сус­піль­ство, від­по­ві­даль­ні за збе­ре­жен­ня ге­но­фон­ду українсь­кої на­ції. На жаль охо­ро­на здо­ров’я на­се­лен­ня і пси­хіч­но­го здо­ров’я зо­кре­ма, так і не ста­ла пріо­ри­те­том со­ціаль­ної дер­жав­ної політи­ки в дру­го­му де­ся­ти­літ­ті XXI століт­тя. Хо­ча різ­ка по­ля­ри­за­ція сус­піль­ства на бід­них і ду­же ба­га­тих, без­робіт­тя, зли­ден­ність,вій­на, ве­ли­кий від­со­ток зло­чин­но­сті, за­мі­на тра­ди­цій­них мо­раль­них і релі­гій­них цін­но­стей ідео­ло­гією па­ну­ван­ня гро­шей, страх за зав­траш­ній день і при­во­дить до збіль­шен­ня за­хво­рю­ва­но­сті і роз­по­всюд­жен­ня пси­хіч­них роз­ла­дів, ре­пре­сив­но­сті сус­піль­ства і схиль­но­сті до суї­ци­дів.

Київсь­кий місь­кий пси­хо­нев­ро­ло­гіч­ний дис­пан­сер №1 функ­ціо­нує з 1974 ро­ку, і вхо­дить в об’єд­нан­ня ТМО «ПСИХІАТРІЯ» м. Киє­ва. З 01.02.2012 ро­ку успіш­но діє уго­да про спів­пра­цю між КМПНД№ 1 і На­ціо­наль­ною ме­дич­ною ака­де­мією піс­ля­ди­плом­ної освіти ім. П.Л. Шу­пи­ка.

У Київсь­ко­му місь­ко­му пси­хо­нев­ро­ло­гіч­но­му дис­пан­сері №1 на­даєть­ся ви­со­ко­квалі­фі­ко­ва­на кон­суль­та­тив­но-діа­гно­стич­на та ліку­валь­но-про­філак­тич­на до­по­мо­га до­рос­лим, дітям та під­літ­кам з різ­ни­ми пси­хіат­рич­ни­ми роз­ла­да­ми як го­стро­го, так і хроніч­но­го пе­ребі­гу: про­ве­ден­ня об­сте­жен­ня пси­хіч­но­го ста­ну особи для ви­рі­шен­ня пи­тань пра­це­з­дат­но­сті па­цієн­тів, їх про­форієн­та­ції, про­ф­при­дат­но­сті й опіки, а та­кож со­ціаль­но-ре­а­біліта­цій­ну діяль­ність на­прав­ле­ну на фор­му­ван­ня втра­че­них і на­бут­тя но­вих вмінь, в то­му числі вмін­ня під­т­ри­му­ва­ти ре­місії. Пси­хо­со­ціаль­на ре­а­біліта­ція в КМПНД№1 на­прав­ле­на на від­нов­лен­ня по­ру­шень ко­гнітив­них, мо­ти­ва­цій­них емо­цій­них ре­сур­сів осо­би­сто­сті у пси­хіч­но хво­рих лю­дей з проблемами со­ціаль­ної адап­та­ції та певни­ми труд­но­ща­ми ін­те­гра­ції в сус­піль­ство. Ви­со­ко­квалі­фі­ко­ва­ний ко­лек­тив дис­пан­се­ру за­без­пе­чує до­три­ман­ня об­ся­гів та яко­сті на­дан­ня спе­ціалі­зо­ва­ної до­по­мо­ги на­се­лен­ню як мі­ста Киє­ва, так і ін­ших ре­гіонів Украї­ни. Се­ред пра­ців­ни­ків ам­бу­ла­тор­но -поліклініч­но­го від­ді­лен­ня дис­пан­се­ру,яке очо­лює до­свід­че­ний фахі­ве­ць Клиш­кі­на-Воль­вах О.П, два за­слу­же­них лікарів Украї­ни Цим­бал Л.О. та Звер­ш­ховсь­кий Г.А, лікарі та ме­дич­ні сест­ри ви­щої ка­те­горії На­гор­на Т.В, Мо­рош­кі­на Н.К, Сер­гієн­ко В.Ф, Шу­галєй О.В,Ля­шен­коА.Г, Уда­лих С.П, На­у­мен­ко Т.В, Доб­ро­вольсь­ка Ю.М. Зав­дя­ки їх­нім зу­сил­лям, від­ді­лен­ня пле­кає тра­ди­ції, що ба­зуєть­ся на за­са­дах лю­дя­но­сті та ви­со­ко­про­фесій­но­му на­дан­ні ме­дич­ної до­по­мо­ги, ство­ре­ний особ­ли­вий пси­хо­те­ра­пев­тич­ний клі­мат, що спри­яє успіш­но­му ліку­ван­ню хво­рих. Важ­ли­ву роль у цьо­му віді­грає пра­ця се­ред­ньо­го і мо­лод­шо­го пер­со­на­лу під керів­ниц­твом до­слід­же­но­го фахів­ця з ви­щою освітою, го­лов­ної ме­дич­ної сест­ри дис­пан­се­ру Дуд­чен­ко Л.Г.

Го­лов­ною ме­тою ро­бо­ти від­ді­лен­ня пси­хо­со­ціаль­ної ре­а­біліта­ції, яке очо­лює Ро­ман­чен­ко Л.В, по­кра­щен­ня яко­сті жит­тя на­ших па­цієн­тів їм у роз­крит­ті жит­тєво­го по­тен­ціа­лу, міні­мі­зу­ва­ти нега­тив­ний вплив стиг­ма­ти­за­ції і мож­ли­вої дис­кри­мі­на­ції осіб з роз­ла­да­ми пси­хіки.

Ме­то­ди ліку­ван­ня та ре­а­біліта­ції пси­хіч­но хво­рих па­цієн­тів ви­ко­ри­сто­вуєть­ся, як ака­де­міч­ні, так і нетра­ди­цій­ні ме­то­ди: ми­сте­ць­кі, куль­тур­ні, мо­раль­но-гу­ман­ні. Во­ни на­прав­лен­ні на ство­рен­ня но­вої мо­делі

жит­тєдіяль­но­сті, пе­ре­оцін­ку «хво­роб­ли­во­го» до­сві­ду, від­чут­тя цін­но­сті влас­ної осо­би­сто­сті і від­нов­лен­ня здат­но­сті по­даль­шо­го іс­ну­ван­ня у нав­ко­лиш­ньо­му світі. Ро­бо­та про­во­дить­ся з ураху­ван­ням ін­диві­ду­аль­них про­грам ре­а­біліта­ції (ІПР) ін­валідів, з ураху­ван­ням ме­дич­них та со­ціаль­них ре­а­біліта­цій­них мож­ли­во­стей пси­хіч­но-хво­рих, зо­кре­ма мож­ливість пра­цевла­шту­ван­ня.

Від­ді­лен­ня ак­тив­ної те­ра­пії пси­хіч­них роз­ла­дів з ліж­ка­ми ме­жо­вих та кри­зо­вих станів на 50 міс­ць пра­ц­ює на ос­но­ві прин­ци­пів: до­ступ­ність, пла­но­вість, пра­виль­ний добір па­цієн­тів для ліку­ван­ня з ураху­ван­ням ха­рак­те­ру пси­хо­па­то­ло­гіч­них роз­ла­дів, фор­му­ван­ня ко­лек­ти­ву хво­рих у від­ді­лен­ні, ство­рен­ня ат­мо­сфе­ри по­ва­ги до рі­шен­ня ліка­ря, ме­дич­ної сест­ри ком­пе­тент­ність кож­но­го пра­ців­ни­ка. Гос­про­зра­хун­ко­ве від­ді­лен­ня пер­вин­но­го ме­дич­но­го огля­ду по ви­да­чі до­ві­док про стан пси­хіч­но­го здо­ров’я фор­мує по­за­бюд­жет­ний спе­ціаль­ний фонд дис­пан­се­ру. Крім цьо­го у від­ді­лен­ня до­дат­ко­во пра­це вла­што­ва­но 8 осіб.

Ви­со­ко­про­фесій­ний ко­лек­тив фі­нан­со­во-еко­но­міч­ної служ­би, який очо­лює Лі­совсь­ка О.А. за­без­пе­чує у ве­ли­кій мірі гос­по­дарсь­кі по­тре­би дис­пан­се­ру, про­ве­ден­ня ре­мон­тів, при­дбан­ня всьо­го необ­хід­но­го для ви­рі­шен­ня за­в­дань, які сто­ять пе­ред дис­пан­се­ром.

За­хист прав ко­лек­ти­ву дис­пан­се­ру здійс­нює проф­с­піл­ко­вий Ко­мі­тет, який очо­лює енер­гій­на, ви­со­ко­квалі­фі­ко­ва­на Шко­ро­пад В.В. Зав­дя­ки плід­ній діяль­но­сті проф­с­піл­ко­во­го Ко­мі­те­ту, ко­лек­тив дис­пан­се­ру що­ро­ку від­зна­чав­ся гра­мо­та­ми і при­за­ми Ра­ди Київсь­кої місь­кої проф­с­піл­ки пра­ців­ни­ків охо­ро­ни здо­ров’я.

Спів­робіт­ни­ки пси­хо­нев­ро­ло­гіч­но­го дис­пан­се­ру в склад­них умо­вах сьо­го­ден­ня щод­ня ви­ко­ну­ють склад­ну і тон­ку ро­бо­ту з на­дан­ня пси­хіат­рич­ної до­по­мо­ги різ­ним ві­ко­вим кон­тин­ген­там на­се­лен­ня сто­ли­ці – дітям, під­літ­кам, до­рос­лим, де­мон­стру­ю­чи ви­со­кий про­фесій­ний рівень, ін­диві­ду­аль­ний під­хід, ро­зу­мін­ня осо­би­стих по­треб па­цієн­тів.

За­сто­со­ву­ють­ся усі ре­сурс­ні мож­ли­во­сті дис­пан­се­ру, що доз­во­ляє на­да­ва­ти кон­суль­та­тив­но-діа­гно­стич­ну та ліку­валь­но-про­філак­тич­ну до­по­мо­гу і про­во­ди­ти психо-со­ціаль­ну ре­а­біліта­цію. Цим ко­лек­тив дис­пан­се­ру вно­сить свій ва­го­мий вне­сок у реін­те­гра­цію в сус­піль­ство осіб з ко­гнітив­ни­ми по­ру­шен­ня­ми, мо­ти­ва­цій­ни­ми, емо­цій­ни­ми роз­ла­да­ми, про­ява­ми дез­адап­та­ції. Ко­жен спів­робіт­ник дис­пан­се­ру де­мон­струє не ли­ше про­фесій­ні яко­сті, необ­хід­ні для ви­ко­нан­ня функ­ціо­наль­них обов’яз­ків, але й спе­ци­фіч­ні ри­си, необ­хід­ні для по­кра­щен­ня ліку­ван­ня, діа­гно­сти­ки, пі­дви­щен­ня яко­сті жит­тя хво­рих. Чуб­ко Орест Бо­г­да­но­вич Го­лов­ний лікар

Київсь­кий місь­кий пси­хо­нев­ро­ло­гіч­ний дис­пан­сер № 1 Ки­ев, ул. Тур­ге­нев­ская, 20

(044) 486-33-62 kmpnd1@health.kiev.ua

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.