Рак мо­лоч­ної за­ло­зи: ви­рі­шен­ня про­бле­ми.

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ -

Breats cancers: Solving the problems.

20 жо­втня від­зна­чаєть­ся Все­українсь­кий день бо­роть­би з ра­ком мо­лоч­ної за­ло­зи (РМЗ). Ак­ту­аль­ність цієї про­бле­ми по­ля­гає в то­му, що РМЗ зай­має пер­ше міс­це в струк­турі он­ко­ло­гіч­ної за­хво­рю­ва­но­сті та смерт­но­сті се­ред жі­но­чо­го на­се­лен­ня. В Україні при­чи­на кож­но­го п'ято­го ви­пад­ку он­ко­за­хво­рю­ва­но­сті та смерт­но­сті ужі­нок - це РМЗ. Як міні­мум од­на з 10 жі­нок за­хво­рює на РМЗ піс­ля 50 ро­ків (най­біль­ша­кіль­кість у ві­ці 50-70 ро­ків з щоріч­ною тен­ден­цією до омо­лод­жен­ня). Ста­ти­стич­ні дані свід­чать про неухильне зрос­тан­ня за­хво­рю­ва­но­сті на РМЗ за остан­ні 20 ро­ків без тен­ден­ції до ста­білі­за­ції. За уточ­не­ни­ми да­ни­ми На­ціо­наль­но­го кан­цер­реєст­ру в Україні в 2015 ро­ці по­каз­ни­ки за­хво­рю­ва­но­сті (73,8 ви­пад­ків на 100 ти­сяч жі­но­чо­го на­се­лен­ня) і смерт­но­сті від РМЗ (30,2 ви­пад­ків на 100 ти­сяч жі­но­чо­го на­се­лен­ня) на­б­ли­жа­ють­ся до рів­ня країн Єв­ро­пейсь­ко­го Со­ю­зу. Най­ви­щі циф­ри за­хво­рю­ва­но­сті від­зна­чені в м. Київ,

Хар­ківсь­кої, Одесь­кої, Ми­ко­лаївсь­кої,

За­порізь­кої та Дні­про­пет­ровсь­кої об­ла­стях. Он­ко­па­то­ло­гія груд­ної за­ло­зи зустрі­чаєть­ся і у чо­ло­віків, од­нак во­на зай­маєодне з остан­ніх ран­го­вих міс­ць у он­ко­за­хво­рю­ва­но­сті, в се­ред­ньо­му на 1 ви­па­док ра­ку груд­ної за­ло­зи у чо­ло­віків при­па­дає по­над 130 ви­пад­ків РМЗ у жі­нок.

Виді­ля­ють без­ліч чин­ни­ків ри­зи­ку роз­вит­ку РМЗ:

• ву­з­ло­ве­ущіль­нен­ня мо­лоч­ної за­ло­зи

• ран­нє на­стан­ня мі­сяч­них (до 12 ро­ків) або піз­ні­ше на­стан­ня ме­но­па­у­зи (55 ро­ків);

• над­лиш­ко­ва ма­са ті­ла;

• від­сут­ність по­ло­гів;

• пе­ре­ри­ван­ня ва­гіт­но­сті, особ­ли­во до пер­ших по­ло­гів;

• пер­ші по­ло­ги піс­ля 30 ро­ків;

• по­ло­ги з ви­клю­чен­ням груд­но­го ви­го­до­ву­ван­ня;

• ати­по­ва гі­пер­плазія тка­нин мо­лоч­ної за­ло­зи (за ре­зуль­та­та­ми гісто­ло­гіч­но­го до­слід­жен­ня);

• три­ва­лий прий­ом гор­мо­наль­них пре­па­ратів про­тя­гом ба­гатьох ро­ків піс­ля ме­но­па­у­зи;

• пі­дви­ще­на щіль­ність мо­лоч­ної за­ло­зи на ма­мо­гра­мі.

Та­кож ві­до­мо, що шан­си ви­ник­нен­ня пух­лин у жін­ки збіль­шу­ють­ся в разі на­яв­но­сті та­ких за­хво­рю­вань (РМЗ, рак яєч­ни­ків) у жі­нок по ма­те­ринсь­кій або бать­ківсь­кій лініях. У та­ких ви­пад­ках ри­зик ви­ник­нен­ня РМЗ зрос­тає в 2-3 ра­зи. Ві­до­мі ге­не­тич­ні мар­ке­ри роз­вит­ку РМЗ - на­яв­ність му­та­ції­генів BRCA-1 і BRCA-2.

Од­нак, сі­мей­ний ана­мнез і ге­не­тич­ні об­сте­жен­ня да­ють мож­ливість ро­з­раху­ва­ти ри­зик ви­ник­нен­ня за­хво­рю­ван­ня, але не є обов'яз­ко­ви­ми для роз­вит­ку РМЗ у кож­ної кон­крет­ної жін­ки. Сут­тєви­ми фак­то­ра­ми ри­зи­ку є курін­ня, над­мірне вжи­ван­ня ал­ко­го­лю. Так, кур­ці ма­ють­ри­зик ви­ник­нен­ня РМЗ в 5 разів біль­ше, ніжне ку­ря­щі жін­ки. Ви­со­кий ри­зик ви­ник­нен­ня РМЗ ма­ють па­цієнт­ки, які от­ри­му­ва­ли про­ме­не­ву те­ра­пію або над­лиш­ко­ве уль­тра­фіо­ле­то­ве ви­про­мі­ню­ван­ня на об­ласть груд­ної кліти­ни. Трав­ми мо­лоч­ної за­ло­зи будь-яко­го ха­рак­те­ру, особ­ли­во уск­лад­ни­ли­ся ге­ма­то­ма­ми, ма­сти­ти, пролі­ко­вані неко­рект­ним чи­ном, збіль­шу­ють ри­зик ви­ник­нен­ня РМЗ.

Од­нак, слід за­зна­чи­ти, що близь­ко по­ло­ви­ни жі­нок, яким бу­ло вста­нов­ле­но діа­г­ноз РМЗ, не ма­ли жод­но­го з ви­ще пе­ре­ра­хо­ва­них чин­ни­ків ри­зи­ку, що не доз­во­ляє ви­клю­чи­ти мож­ливість роз­вит­ку цьо­го за­хво­рю­ван­ня у здо­ро­вої жін­ки. Са­ме то­му ве­ли­чез­ну роль у своє­час­ній діа­гно­сти­ці і, от­же, в успіш­но­му ліку­ван­ні віді­грає скринінг РМЗ - ма­со­ве об­сте­жен­ня жі­нок пев­ної ві­ко­вої групи без про­яву симп­то­мів за­хво­рю­вань мо­лоч­ної за­ло­зи.

Для РМЗ ро­з­роб­лені стан­дар­ти­зо­вані ме­то­ди скринін­гу:

- Паль­па­торне до­слід­жен­ня мо­лоч­них за­лоз (клініч­ний­скринінг) - має низь­ку ефек­тив­ність, так як за­ле­жить від квалі­фіка­ції ме­дич­но­го пер­со­на­лу та кіль­ко­сті ор­гані­зо­ва­но­го на­се­лен­ня;

- Ма­мо­гра­фія - має ви­со­ку ефек­тив­ність, ви­ма­гає фі­нан­со­вих вкла­день при ор­гані­за­ції ка­бі­нетів ма­мо­гра­фії.

Ма­мо­гра­фіч­но­му скринін­гу під­ля­га­ють жін­ки стар­ше з 45 ро­ків один раз в 2 ро­ки, при на­яв­но­сті об­тя­же­но­го сі­мей­но­го ана­мне­зу скринінг вар­то про­во­ди­ти з 30 ро­ків. У краї­нах Єв­ро­пейсь­ко­го Со­ю­зу скринінг РМЗ по­ля­гає в про­ве­ден­ні ма­мо­гра­фії один раз в 2 ро­ки у жі­нок у ві­ці з 50 до 70 ро­ків. Са­мо­об­сте­жен­ня мо­лоч­них за­лоз як ме­тод скринін­гу не за­сто­со­вуєть­ся, оскіль­ки не при­зво­дить до збіль­шен­ня ви­пад­ків ви­яв­лен­ня РМЗ в ран­ній ста­дії і зни­жен­ня смерт­но­сті від цьо­го за­хво­рю­ван­ня.

При доб­ре на­ла­год­же­но­му ма­мо­гра­фіч­но­му скринін­гу РМЗ ви­яв­ляєть­ся на до­клініч­но­му ета­пі. У мен­шої ча­сти­ни хво­рих на РМЗ мо­же бу­ти ви­яв­ле­ний при ви­яв­лен­ні кров'яних виді­лень із со­сків, так як па­то­ло­гія сос­ко­во-аре­о­ляр­но­го ком­плек­су не за­вжди вид­но при ма­мо­гра­фії. В та­ко­му ви­пад­ку на пер­ший план ви­хо­дять ла­бо­ра­тор­ні дані (ци­то­ло­гіч­на діа­гно­сти­ка маз­ка-від­бит­ка виді­лень із сос­ка).

На жаль, в Україні ма­мо­гра­фіч­ний скринінг РМЗ зна­хо­дить­ся на ета­пі ста­нов­лен­ня. Ран­ні ста­дії за­хво­рю­ван­ня, як пра­ви­ло, про­хо­дять без­симп­том­но. Біль­шість жі­нок звер­таєть­ся за ме­дич­ною до­по­мо­гою піс­ля то­го, як са­мо­стій­но ви­яви­ли ущіль­нен­ня в мо­лоч­ній за­ло­зі. При цьо­му кож­на чет­вер­та жін­ка впер­ше звер­таєть­ся до фахів­ців із за­нед­ба­ною ста­дією РМЗ. По мірі збіль­шен­ня пух­ли­ни в роз­мірах мож­ливі змі­ни зов­ніш­ньо­го вигля­ду мо­лоч­ної за­ло­зи або від­чут­тівв­ній:

• на­яв­ність пух­ли­ни в мо­лоч­ній за­ло­зі;

• змі­на фор­ми або роз­мі­ру мо­лоч­ної за­ло­зи;

• об­ме­жене смор­щи­ва­ние або втяг­нен­ня шкір­но­го по­кри­ву;

• по­чер­вонін­ня, лу­щен­ня або на­бряк­лість шкіри, сос­ка або аре­о­ли мо­лоч­ної за­ло­зи; втяг­нен­ня, аси­мет­рія, трі­щи­ни і ра­ни на сос­ках;

• по­ява виді­лень з сос­ка кров'яни­сто­го ха­рак­те­ру; • ущіль­нен­ня і збіль­шен­ня в роз­мірі па­хво­вих лім­фо­ву­з­лів.

Слід пам'ята­ти про те, що де­я­кі симп­то­ми при РМЗ мо­жуть збі­га­ти­ся з кар­ти­ною пе­ребі­гу доб­ро­я­кіс­но­го про­це­су, то­му не вар­то по­спі­ша­ти ста­ви­ти гріз­ний діа­г­ноз. У та­ких ви­пад­ках слід звер­ну­ти­ся до сі­мей­но­го ліка­ря, про­ве­сти ін­стру­мен­тальне об­сте­жен­ня (ма­мо­гра­фія, УЗД, МРТ), і, при необ­хід­но­сті, от­ри­ма­ти кон­суль­та­цію он­кохірур­га-ма­мо­ло­га з ви­ко­нан­ням до­дат­ко­вих діа­гно­стич­них про­це­дур, вклю­ча­ю­чи біоп­сію но­во­утво­рен­ня. Діа­гно­сти­ка РМЗ пе­ре­слі­дує кіль­ка­цілей, перш за все - це сту­пінь по­ши­ре­но­сті за­хво­рю­ван­ня, гісто­ло­гічне під­твер­джен­ня діа­г­но­зу і уточ­нен­ня біо­ло­гіч­них ха­рак­те­ри­стик пух­ли­ни, що дає мож­ливість визна­чи­ти план спе­ціаль­но­го ліку­ван­ня.

Про­гноз за­хво­рю­ван­ня при РМЗ без­по­се­ред­ньо за­ле­жить від своє­час­но­го ви­яв­лен­ня. При ран­ній ста­дії РМЗ біль­ше 90% жі­нок ви­ду­жу­ють піс­ля про­ве­де­но­го ліку­ван­ня. Ус­піх бо­роть­би з РМЗ в краї­нах Єв­ро­пейсь­ко­го Со­ю­зу і США зас­но­ва­ний на двох прин­ци­пах - ран­нє ви­яв­лен­ня за­хво­рю­ван­ня на ма­мо­гра­фіч­но­му скринін­гу і ліку­ван­ня хво­рих в спе­ціалі­зо­ва­них он­ко­ло­гіч­них кліні­ках від­по­від­но до су­час­них до­сяг­нень до­ка­зо­вої ме­ди­ци­ни. До­три­ман­ня цих прин­ци­пів мо­же ви­ве­сти на якіс­но но­вий рівень бо­роть­бу з РМЗ і в Україні.

За­во­ло­ка Олек­сан­дрВа­си­льо­вич к.мед.н., он­кохірург- ма­мо­лог, за­ступ­ник го­лов­но­го ліка­ря Одесь­ко­го­об­лас­но­го он­ко­ло­гіч­но­го дис­пан­се­ру.

Украї­на, м. Оде­са, 65010, вул. Неж­да­но­вої 32 Реєстра­ту­ра: (048) 720 28 05

Прий­маль­ня го­лов­но­го ліка­ря: (048) 720 26 72 Email: info@oood.com.ua oood09@dh.od.ua

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.