«Бе­ре­зо­вий Гай»

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ -

Berezoviy Gai

Роз­ка­жіть історію ство­рен­ня ва­шо­го са­на­торію? У 2017 ро­ці ку­рорт «Мир­го­род» від­свят­ку­вав своє сторіч­чя. Сьо­год­ні це лі­дер са­на­тор­но-ку­рорт­но­го ком­плек­су Украї­ни, визна­ний у 2013 ро­ці Все­світ­ньою Фе­де­ра­цією Во­до та Клі­ма­толіку­ван­ня кра­щим ку­рор­том світу. Од­нією з пер­лин ку­рор­ту є са­на­торій «Бе­ре­зо­вий гай», що спе­ціалі­зуєть­ся на ліку­ван­ні за­хво­рю­вань ен­до­крин­ної си­сте­ми та роз­ла­дів об­мі­ну ре­чо­вин. Про те, що сьо­год­ні це про­від­ний ку­рорт­ний за­клад у ліку­ван­ні цукро­во­го діа­бе­ту у до­рос­лих та ді­тей свід­чить, хо­ча б те, що са­ме тут у 2008 ро­ці від­кри­то єди­ний Все­українсь­кий центр са­на­тор­но-ку­рорт­ної ре­а­біліта­ції ді­тей та під­літ­ків, хво­рих на цукро­вий діа­бет. А за­га­лом са­на­торій «Бе­ре­зо­вий гай» вже біль­ше трид­ця­ти ро­ків спе­ціалі­зуєть­ся на ліку­ван­ні цукро­во­го діа­бе­ту. У 1983 ро­ці на ба­зі са­на­торію по­ча­ло дія­ти пер­ше в Україні спе­ціалі­зо­ване від­ді­лен­ня са­на­тор­но-ку­рорт­но­го ліку­ван­ня діа­бе­ту в до­рос­лих та ді­тей. Хо­чу за­зна­чи­ти, що це ста­ло мож­ли­во за участі та спри­ян­ня ви­дат­но­го ен­до­кри­но­ло­га, го­лов­но­го, на той час, спе­ціалі­ста цьо­го про­фі­лю ака­де­міка А.С. Єфі­мо­ва, який, сво­го ча­су, був зас­нов­ни­ком Ін­сти­ту­ту ен­до­кри­но­ло­гії та об­мі­ну ре­чо­вин ім. В.П. Ко­мі­са­рен­ка На­ціо­наль­ної ака­де­мії ме­дич­них на­ук Украї­ни. То­му на­у­ко­ва під­т­рим­ка від­ді­лен­ня з са­мо­го по­чат­ку бу­ла на ви­що­му рів­ні і сьо­год­ні ми ак­тив­но спів­пра­ц­ю­є­мо з про­від­ни­ми спе­ціаліста­ми ін­сти­ту­ту, ра­зом з ни­ми впро­ва­д­жує­мо най­су­час­ні­ші ме­то­ди­ки. В 1994 ро­ці на ба­зі від­ді­лен­ня впер­ше в Україні бу­ло ство­ре­но «Шко­лу жит­тя з цукро­вим діа­бе­том».

Наступ­ним ета­пом роз­вит­ку цьо­го на­прям­ку ста­ла на­ша спів­пра­ця з ні­ме­ць­ки­ми фахів­ця­ми. Бу­ло за­по­чат­ко­ва­но між­на­род­ну Мир­го­родсь­ку про­гра­му ліку­ван­ня цукро­во­го діа­бе­ту та об­мі­ну до­сві­дом у цій сфері, ми по­ча­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в ліку­ван­ні най­су­час­ні­ші ме­то­ди­ки та об­лад-

нан­ня. На­при­клад, ав­то­ма­тич­ний аналі­за­тор глю­ко­зи в кро­ві фір­ми «Док­тор Мюл­лер», на­да­ний на­ши­ми ні­ме­ць­ки­ми дру­зя­ми, яко­го в Україні, на той час, не бу­ло. Він дав змо­гу за 20 се­кунд визна­ча­ти рівень цук­ру в кро­ві. В 1997 ро­ці на­ші фахів­ці ознай­о­ми­ли­ся з до­сві­дом ліку­ван­ня діа­бе­ту в кліні­ці «Бар­бі» в Ні­меч­чині. Все це доз­во­ли­ло впро­ва­ди­ти у від­ді­лен­ні най­су­час­ні­ші ме­то­ди­ки, сут­тєво оно­ви­ти і роз­ши­ри­ти про­гра­му Шко­ли жит­тя з діа­бе­том і під­ня­ти ліку­ван­ня цукро­во­го діа­бе­ту на ку­рор­ті «Мир­го­род» до світо­во­го рів­ня. Для при­кла­ду, сьо­год­ні ми ви­ко­ри­сто­вує­мо ме­то­ди­ки, які доз­во­ля­ють за 5-6 ро­ків до клініч­них про­явів хво­ро­би визна­чи­ти чи за­хворіє лю­ди­на цукро­вим діа­бе­том і яко­го ти­пу, а аналі­за­тор глі­ко­зи­льо­ва­но­го ге­мо­глобі­ну доз­во­ляє про­во­ди­ти дов­го­стро­ко­вий кон­троль глі­ке­мії у діа­бе­ти­ків. На­ші фахів­ці ро­з­ро­би­ли і за­про­ва­ди­ли ме­то­ди­ки ліку­ван­ня діа­бе­ту з ви­ко­ри­стан­ням пнев­мо­пре­син­гу, що доз­во­ляє знач­но по­к­ра­щи­ти кро­во­обіг та лім­фод­ре­наж, а це ду­же важ­ли­во при діа­бе­тич­них ан­гіо­патіях. В са­на­торії зібра­но все об­лад­нан­ня і ме­то­ди­ки, які сьо­год­ні ви­ко­ри­сто­ву­ють у світі для ліку­ван­ня діа­бе­ту. А на­ші іно­зем­ні парт­не­ри, які сво­го ча­су нам ду­же до­по­мог­ли, кон­ста­ту­ють, що та­ко­го об­ся­гу діа­гно­стич­них об­сте­жень і ліку­валь­них про­це­дур, як у са­на­торії «Бе­ре­зо­вий гай» немає і в кра­щих єв­ро­пейсь­ких кліні­ках.

Але це ли­ше один із на­прям­ків ліку­ван­ня, що про­во­дять­ся в са­на­торії «Бе­ре­зо­вий гай». Крім цьо­го, як і всі під­розді­ли са­на­тор­но-ку­рорт­но­го ком­плек­су «Мир­го­род», ми ефек­тив­но лікує­мо за­хво­рю­ван­ня шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту. Та­кож, оскіль­ки в остан­ні де­ся­ти­літ­тя не менш ак­ту­аль­ною про­бле­мою ста­ли за­хво­рю­ван­ня щи­то­подіб­ної за­ло­зи, в 2011 ро­ці в са­на­торії від­кри­то ре­а­біліта­ційне від­ді­лен­ня хво­рих із за­хво­рю­ван­ня­ми щи­то­подіб­ної за­ло­зи. Від­по­чи­ва­ю­чі ко­ри­сту­ють­ся не ли­ше унікаль­ни­ми при­род­ни­ми ліку­валь­ни­ми чин­ни­ка­ми та ши­ро­ки­ми мож­ли­во­стя­ми фізіо­те­ра­пев­тич­но­го ліку­ван­ня на ба­зі са­на­торію, а й по­слу­га­ми за­галь­но­ку­рорт­них поліклініки та баль­нео­гря­зелікар­ні, які сьо­год­ні про­по­ну­ють біль­ше 300 видів діа­гно­стич­них об­сте­жень та ліку­валь­них про­це­дур. Все це доз­во­ляє сьо­год­ні ефек­тив­но нор­малі­зу­ва­ти у хво­рих об­мін ре­чо­вин та про­во­ди­ти ком­плексне

оздо­ров­лен­ня всьо­го ор­ганіз­му. Чо­го са­ме нав­ча­ють у «Школі жит­тя із цукро­вим діа­бе­том» ? З ме­тою пі­дви­щен­ня ефек­тив­но­сті ліку­ван­ня в са­на­торії «Бе­ре­зо­вий гай» впер­ше в Україні в 1994 ро­ці бу­ла ство­ре­на «Шко­ла жит­тя з цукро­вим діа­бе­том». Во­на об’єд­на­ла кра­щі на­пра­ц­ю­ван­ня українсь­ких та єв­ро­пейсь­ких лікарів та ста­ла ба­зо­вою в на­шій дер­жаві, то­му зго­дом ви­кла­да­чі та­ких шкіл зі всієї Украї­ни ста­жу­ва­ли­ся у нас. Нав­чан­ня у школі ро­з­ра­хо­вані на 5 за­нять, що охо­плю­ють всі ас­пек­ти са­мо­кон­тро­лю та ліку­ван­ня цукро­во­го діа­бе­ту. Це і пра­вильне хар­чу­ван­ня з ураху­ван­ням оп­ти­маль­них про­пор­цій біл­ків, жи­рів та ву­г­ле­водів, а та­кож по­тріб­ної кіль­ко­сті спо­жи­то­го за хліб­ни­ми оди­ни­ця­ми. Як ко­ли­ваєть­ся рівень глю­ко­зи в кро­ві про­тя­гом до­би і як на це впли­ва­ють різ­ні про­дук­ти та фі­зич­ні на­ван­та­жен­ня. Як про­во­ди­ти са­мо­кон­троль і ко­ри­сту­ва­ти­ся йо­го ре­зуль­та­та­ми у ліку­ван­ні та ба­га­то ін­шо­го. Світо­ва ста­ти­сти­ка сьо­год­ні під­твер­джує, що якіс­ний са­мо­кон­троль доз­во­ляє хво­ро­му на со­рок від­сот­ків змен­ши­ти вит­ра­ти на ліку­ван­ня, а го­ловне за­по­біг­ти важ­ким уск­лад­нен­ням і по­до­в­жи­ти три­валість по­в­но­цін­но­го жит­тя. Крім цьо­го у на­шо­му са­на­торії два ра­зи на рік про­во­дять­ся Все­українсь­кі кон­фе­рен­ції та се­мі­на­ри в яких бе­руть участь про­від­ні спе­ціалі­сти Ін­сти­ту­ту ен­до­кри­но­ло­гії та об­мі­ну ре­чо­вин ім. В.П. Ко­мі­са­рен­ка. Тоб­то на­ші фахів­ці по­стій­но по­кра­щу­ють свою квалі­фіка­цію і за­сто­со­ву­ють най­су­час­ні­ші ме­то­ди­ки ліку­ван­ня цукро­во­го діа­бе­ту, до­но­сять ак­ту­аль­ну ін­фор­ма­цію до ти­сяч на­ших па­цієн­тів.

На­ше за­в­дан­ня по­вер­ну­ти лю­дям впев­неність у собі, нав­чи­ти лю­дей за­хи­ща­ти се­бе від уск­лад­нень цієї хво­ро­би. І нам це вдаєть­ся. Яс­кра­вий при­клад – од­на з на­ших па­цієн­ток з Бі­ло­русі, яка хворіє на діа­бет з 3-го кла­су. За­раз їй вже 45 ро­ків, во­на вий­ш­ла за­між та на­ро­ди­ла двох ді­тей. Діти ціл­ком здо­ро­ві. Во­на вмі­ло про­во­дить са­мо­кон­троль та зай­маєть­ся спор­том. Ре­гу­ляр­но при­їз­дить на про­філак­тичне ліку­ван­ня (на 21 день), са­ме то­му у неї немає уск­лад­нень. До нас при­їз­дять лю­ди з де­сят­ків країн, бо на собі від­чу­ли ви­со­ку ефек­тив­ність та­ко­го ліку­ван­ня.

У чо­му унікаль­ність Ва­шої во­ди?

Я хо­чу ска­за­ти що кра­щої во­ди ніж у нас, немає! Ще століт­тя на­зад, ко­ли від­кри­вав­ся мир­го­родсь­кий ку­рорт, йо­го во­ду порів­ню­ва­ли за со­льо­вим скла­дом з ві­до­ми­ми во­да­ми Ба­ден-Ба­де­на, Со­де­на, Аа­хе­на. Але прак­ти­ка по­ка­за­ла,

що в ліку­ван­ні ба­гатьох за­хво­рю­вань Мир­го­родсь­ка дає на­ба­га­то ва­го­мі­ші ре­зуль­та­ти. На­ша во­да доб­ре нор­малі­зує шлун­ко­ву сек­ре­цію та сти­му­лює виді­лен­ня жов­чі, фер­мен­тів під­шлун­ко­вої за­ло­зи, має ба­га­то ін­ших ко­ри­сних вла­сти­во­стей. Це унікаль­на во­да. До­стат­ньо ска­за­ти, що зав­дя­ки цій воді в ком­плексі на­шо­го ліку­ван­ня ми змен­шує­мо до­зу ін­сулі­ну на 30 від­сот­ків.

Важ­ли­во й те, що на­ша во­да визна­на най­більш за­хи­ще­ною від нега­тив­них зов­ніш­ніх еко­ло­гіч­них втру­чань се­ред мі­не­раль­них вод Украї­ни і за 100 ро­ків не змі­ни­ла своїх фі­зи­ко-хі­міч­них по­каз­ни­ків. Мир­го­родсь­ка на­ле­жить до слаб­ко мі­не­ралі­зо­ва­них хло­рид­но-на­трієвих вод, а су­час­ні до­слід­жен­ня до­ве­ли, що це ви­кли­кає мен­ше за­го­ст­рень в про­цесі ліку­ван­ня і ро­бить йо­го більш ефек­тив­ним.

Що ви по­ра­ди­те на­шим чи­та­чам щоб не за­хворіти цукро­вим діа­бе­том? По­тріб­но мак­си­маль­но уни­ка­ти ма­ло­ру­хо­мо­го спо­со­бу жит­тя та яко­мо­га біль­ше зай­ма­ти­ся фіз­куль­ту­рою! Нез­ба­лан­со­ване хар­чу­ван­ня, гі­по­ди­на­мія і стреси - це фак­то­ри ри­зи­ку. То­му по­тріб­на по­мір­ність в хар­чу­ван­ні, ра­ціо­наль­ні фі­зич­ні на­ван­та­жен­ня, по­зи­тивне сприй­нят­тя жит­тя. Крім цьо­го, тре­ба вра­хо­ву­ва­ти, що схиль­ність до за­хво­рю­ван­ня пе­ре­даєть­ся в спа­док. То­му по­тріб­но з ран­ньо­го віку на­по­лег­ли­во при­в­ча­ти ді­тей від­по­ві­даль­но ста­ви­ти­ся до хар­чу­ван­ня та за­лу­ча­ти їх до ак­тив­но­го спо­со­бу жит­тя.

А як­що вже за­хворі­ли, тре­ба за­вер­та­ти­ся у ліку­валь­ні за­кла­ди, які на­да­ють мож­ли­во­сті якіс­ної діа­гно­сти­ки та ви­ко­ри­сто­ву­ють най­су­час­ні­ші ме­то­ди­ки ліку­ван­ня. На­жаль, за­раз ба­га­то лю­дей до­ві­ря­ють шах­ра­ям, які за­ра­ди на­жи­ви роз­по­всюд­жу­ють в ЗМІ ка­зоч­ки про чу­до­дій­ні ліки від цукро­во­го діа­бе­ту, які здат­ні ви­ліку­ва­ти всьо­го за кіль­ка тиж­нів. Ті, хто вірить шах­ра­ям втра­ча­ють не тіль­ки ве­ли­кі ко­шти, а й час та здо­ров’я. На­ра­жа­ють се­бе на серй­оз­ні уск­лад­нен­ня і роз­ча­ру­ван­ня. Втра­ча­ють на­дію і впев­неність у своїх си­лах. А це най­гір­ше. То­му, ко­ли ви­ни­кає за­хво­рю­ван­ня, не за­бу­ва­ти, що са­мо­кон­троль та своє­час­на про­філак­ти­ка уск­лад­нень – це за­по­ру­ка успіш­но­го ліку­ван­ня. Цукро­вий діа­бет – це не ви­рок, це ін­ший стиль жит­тя.

Ман­д­ри­ка Ан­дрій Яко­вич, за­слу­же­ний лікар Украї­ни, го­лов­ний лікар са­на­торію «Бе­ре­зо­вий гай» ку­рор­ту «Мир­го­род», вул. Го­го­ля, 112, м. Мир­го­род, 37600, Украї­на Те­ле­фон:(0-5355) 5-52-65. www.mirgorodkurort.ua e-mail: berezovgay@mirgorodkurort.ua

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.