Рак ле­гені

Cancer is lung

Zdorovye - - CONTENTS - Ско­ро­ду­мов Юрій Олексій­о­вич

В да­ний час у біль­шо­сті роз­ви­не­них країн ця пух­ли­на най­більш по­ши­ре­на у чо­ло­віків іє од­нією з най­важ­ливі­ших ме­дич­них і со­ціаль­но-еко­но­міч­них про­блем. Щоріч­но в світі реєструєть­ся біль­ше I млн. но­вих ви­пад­ком ра­ку ле­гені, з них 58% при­па­дає на роз­ви­нені краї­ни і 60 % он­ко­ло­гіч­них хво­рих гине в ре­зуль­таті да­но­го за­хво­рю­ван­ня .Най­ви­щі по­каз­ни­ки за­хво­рю­ва­но­сті від­мі­чені в Пів­ніч­ній Аме­ри­ці та Єв­ро­пі (особ­ли­во у Схід­ній), тро­хи ниж­че во­ни в Пів­ден­ній Аме­ри­ці, Ав­стралії і в де­я­ких ре­гіо­нах Схід­ної Азії. У 2017 р.

В Україні рак ле­гені за­хворі­ло 12 462 лю­ди­ни, по­мер­ло 10235 . В струк­турі по­мер­лих від зло­я­кіс­них но­во­утво­рень част­ка ра­ку ле­гені ста­но­ви­ла 30,8% у чо­ло­віків і 6,6% у жі­нок. Кіро­во­градсь­ка об­ласть є ре­гіо­ном , що зай­має лі­ди­ру­ю­че міс­це за рів­нем за­хво­рю­ва­но­сті на 100 тис. на­се­лен­ня ( об­лас­ний по­каз­ник - 44, 8, рес­пуб­лі­кансь­кий – 35,8). При цьо­му смерт­ність на 100 тис. на­се­лен­ня скла­ла 36,7 ( Украї­на - 28.2). 64,1 % впер­ше за­хворі­лих на рак ле­гені в Кіро­во­градсь­кій об­ласті по­мер­ли до ро­ку з мо­мен­ту вста­нов­лен­ня діа­г­но­зу (рес­пуб­лі­кансь­кий по­каз­ник – 61,8%). За да­ни­ми ВООЗ, в ці­ло­му, 5-річ­на ви­жи­ваність хво­рих на рак ле­гені в США ста­но­вить 14%, в Єв­ро­пі - ли­ше 8%, та­кі ж по­каз­ни­ки є в краї­нах, що роз­ви­ва­ють­ся.Курін­ня є най­більш важ­ли­вим фак­то­ром хі­міч­но ін­ду­ко­ва­но­го ра­ку ле­гені. Вста­нов­ле­но, що тю­тю­но­вий дим мі­стить по­над 3800 хі­міч­них ре­чо­вин, ба­га­то з яких є кан­це­ро­ген­ни­ми для лю­ди­ни. Три­валість курін­ня є істот­ним фак­то­ром. За вис­нов­ком Між­на­род­но­го агент­ства з вив­чен­ня

ра­ку, з курін­ням пов'яза­но 70-95% ви­пад­ків ви­ник­нен­ня ра­ку ле­гені, а ри­зик йо­го роз­вит­ку се­ред кур­ців у се­ред­ньо­му 10 разів ви­ще, ніж у неку­ря­щих. Се­ред чо­ло­віків-кур­ців, до­віч­ний ри­зик роз­вит­ку ра­ку ле­генів ста­но­вить 17,2 %, се­ред жі­нок — кур­ців- 11,6 %. Цей ри­зик знач­но ниж­че у неку­ря­щих: 1,3 % у чо­ло­віків і 1,4 % у жі­нок. Зі ста­жем курін­ня тю­тю­ну збіль­шуєть­ся й мо­вір­ність роз­вит­ку ра­ку ле­генів у лю­ди­ни. З до­сто­вір­ністю вста­нов­ле­на етіо­ло­гіч­на зв'язок ра­ку ле­гені з ря­дом ре­чо­вин (аз­бест, миш'як, хром, ні­кель і йо­го спо­лу­ки, ра­дон і про­дук­ти йо­го роз­па­ду, гір­чич­ний газ, кам'яно­ву­гіль­ні смо­ли) і ви­роб­ни­чих про­цесів. Част­ка ра­ку ле­гені, пов'яза­но­го з про­фесій­ни­ми фак­то­ра­ми, ко­ли­ваєть­ся від 4 до 40% .

Рак ле­гені біль­шою мірою, ніж ін­ші фор­ми зло­я­кіс­них пух­лин, пов'язане із за­бруд­нен­ням ат­мо­сфер­но­го по­віт­ря кан­це­ро­ген­ни­ми ре­чо­ви­на­ми. В остан­ні ро­ки з'яви­вся ве­ли­кий ін­те­рес до вив­чен­ня ролі в етіо­ло­гії ра­ку ле­гені за­бруд­нен­ня по­віт­ря жит­ло­вих при­мі­щень тю­тю­но­вим ди­мом і а-ча­стин­ка­ми вив­чен­ня ра­діо­ак­тив­но­го ра­до­ну і йо­го по­хід­них. По­ка­за­но, що хі­міч­ний склад тю­тю­но­во­го ди­му, який по­трап­ляє в по­віт­ря (по­біч­ний по­тік), де­що відріз­няєть­ся від скла­ду вди­ху­ва­но­го ди­му при ак­тив­но­му палін­ні (ос­нов­ний по­тік).Зо­кре­ма, в по­біч­но­му по­то­ці більш ви­со­ко вміст аміа­ку, амінів, вклю­ча­ю­чи аро­ма­тич­ні амі­ни, та га­зо­подіб­них N-нит­ро­зо­со­еди­не­ний, ніж в ос­нов­но­му по­то­ку. До­слід­жен­ня в США, Єв­ро­пі, Ве­ли­ко­бри­танії та Ав­стралії по­ка­за­ли значне збіль­шен­ня від­носно­го ри­зи­ку се­ред тих, хто під­даєть­ся па­сив­но­му курін­ню. Остан­ні до­слід­жен­ня по­ка­за­ли, що

ви­ди­хаєть­ся кур­цем дим більш небез­печ­ний, ніж вди­хан­ня йо­го пря­мо з си­га­ре­ти. 10-15 % хво­рих на рак ле­генів ніко­ли не ку­ри­ли.На на­д­ход­жен­ня ра­до­ну у жит­ло­ві при­мі­щен­ня впли­ває ряд фак­торів: зміст і виді­лен­ня йо­го з під­сти­ла­ю­чих гірсь­ких порід, з будівель­них ма­теріалів, які ча­сто містять ви­со­кі кон­цен­тра­ції ра­до­ну та йо­го по­хід­них; спо­жи­ван­ня пит­ної во­ди і газу, що містять ра­дон, вен­ти­ля­ція при­мі­щень та ін.

Вп­лив ра­до­ну — дру­га при­чи­на ра­ку ле­гені в за­галь­ній по­пу­ля­ції піс­ля курін­ня з збіль­шен­ням ри­зи­ку від 8 % до 16 % на кож­ні 100 Бк/м3 збіль­шен­ня кон­цен­тра­ції ра­до­ну. Да­на про­бле­ма іс­нує і в р. Кро­пив­ни­ць­ко­го , вра­хо­ву­ю­чи йо­го розта­шу­ван­ня на граніт­них ша­рах і ро­з­роб­ку під мі­стом ура­но­вих ко­па­лин. Клініч­ні про­яви ра­ку ле­гені істот­но за­ле­жать від ло­калі­за­ції пер­вин­но­го пух­лин­но­го ву­з­ла. Пер­ши­ми озна­ка­ми ра­ку ле­генів вва­жа­ють­ся: ка­шель (су­хий або з виді­лен­ням мок­ро­ти); виді­лен­ня мок­ро­тин­ня з на­яв­ністю кро­ві; за­диш­ка; бо­льо­ві від­чут­тя різ­но­го ха­рак­те­ру при ди­хан­ні та кашлі; швид­ка стом­лю­ваність; втра­та у ва­зі. Де­я­кі ви­ди пух­лин (пух­ли­на Пан­ко­ста) мо­жуть ви­кли­ка­ти спе­ци­фіч­ні симп­то­ми – біль у пле­чо­во­му по­ясі, що по­ши­рюєть­ся вниз по ру­ці. На більш піз­ніх ста­діях (при по­ши­рен­ні пух­ли­ни) до ви­ще­пе­релі­че­них симп­то­мів при­єд­ну­ють­ся: за­хриплість го­ло­су; труд­но­щі при ко­втан­ні; на­бряк об­лич­чя (ви­ни­кає при бло­ку­ван­ні кро­во­нос­них су­дин); збіль­шен­ня ший­них лім­фа­тич­них ву­з­лів. До за­галь­них симп­то­мів від­но­ся­ть­ся за­гальне по­гір­шен­ня ста­ну ор­ганіз­му, ха­рак­терне для роз­вит­ку зло­я­кіс­них пух­лин: ін­ток­си­ка­ція, за­диш­ка, слаб­кість, втра­та ва­ги, пі­дви­щен­ня тем­пе­ра­ту­ри ті­ла. Для ра­ку ле­гені до­да­ють­ся та­кож по­ру­шен­ня об­мі­ну каль­цію, дер­ма­тит і де­фор­ма­ція паль­ців за ти­пом «ба­ра­бан­них па­ли­чок».У за­пу­ще­них ста­діях при­єд­ну­ють­ся симп­то­ми ме­та­ста­тич­но­го ура­жен­ня жит­тєво важ­ли­вих ор­ганів, а та­кож при­єд­ну­ють­ся до пух­лин­но­го ро­сту про­це­си роз­па­ду пух­ли­ни і ле­ге­не­вої тка­ни­ни, брон­хіаль­ної непрохід­но­сті, ате­лек­та­зи, важ­кі ле­ге­неві кро­во­течі.

Для оцін­ки по­ши­ре­но­сті ра­ку ле­гені ви­ко­ри­сто­вуєть­ся Між­на­род­на кла­си­фіка­ція за си­сте­мою TNM, 7 в ре­дак­ції 2009 ро­ку і гісто­ло­гіч­на кла­си­фіка­ція ( ВООЗ, 3-я ре­дак­ція, 1999).1. Недріб­но­клітин­ний рак1.1. Плос­ко­клітин­ний рак (епі­дер­моїд­ний): па­пі­ляр­ний, світ­локлітин­ний, дріб­но­клітин­ний, ба­за­ло­ид­ный.1.2. Аде­но­кар­ци­но­ма :аци­нар­них, па­пі­ляр­на,брон­хио­ло­аль­вео­ляр­ный рак, солід­на з утво­рен­ням сли­зу, зі змі­ша­ни­ми під­ти­па­ми.1.3. Круп­но­кле­точ­ный рак: ней­ро­эн­до­крин­ный, ком­бі­но­ва­ний ен­до­крин­ний, ба­за­ло­ид­ный, лим­фо­эпи­те­ли­аль­ный, світ­локлітин­ний, з раб­до­ид­ным фе­но­ти­пом.1.4.

За­ло­зи­сто-плос­ко­клітин­ний рак.1.5. Рак з полі­морф­ни­ми, сар­ко­ма­тоз­ны­ми еле­мен­та­ми.1.6. Кар­ци­но­ид­ти­пич­ный, ати­по­вий.1.7.

Рак брон­хіаль­них за­лоз:аде­но­ки­стоз­ный, му­ко­эпи­дер­мо­ид­ный, ін­ші ти­пи.1.8. Неклас­си­фи­ци­ру­е­мый рак.2. Дріб­но­клітин­ний рак:дріб­но­клітин­ний, ком­бі­но­ва­ний. Ре­гіо­нар­ні лім­фа­тич­ні ву­з­ли:внут­ри­г­ру­дин­ные ву­з­ли (медіа­сти­наль­ні, ко­ре­неві, част­ко­ві, меж­до­ле­вые, сег­мент­ні і под­сег­мент­ные), схо­до­ві і над­клю­чич­ні лім­фа­тич­ні ву­з­ли. I ста­дія — пух­ли­на до 3 см у най­біль­шо­му ви­мірі, розта­шо­ва­на в од­но­му сег­мен­ті лег­ко­го або в ме­жах сег­мен­тар­но­го брон­ха. Ме­та­ста­зів немає.

II ста­дія — пух­ли­на до 7 см у най­біль­шо­му ви­мірі, розта­шо­ва­на в од­но­му сег­мен­ті лег­ко­го або в ме­жах сег­мен­тар­но­го брон­ха. Спо­стері­га­ють­ся по­оди­но­кі ме­та­ста­зи в пуль­мо­наль­ных і брон­хо­пуль­мо­наль­них лім­фа­тич­них ву­з­лах.

III ста­дія — пух­ли­на біль­ше 7 см з пе­ре­хо­дом на сусід­ню част­ку ле­гені або про­ро­стан­ням сусід­ньо­го брон­ха або го­лов­но­го брон­ха. Ме­та­ста­зи ви­яв­ля­ють­ся в бі­фур­ка­цій­них, тра­хе­о­брон­хи­аль­ных, па­ра­тра­хе­аль­них лім­фа­тич­них ву­з­лах.

IV ста­дія — пух­ли­на ви­хо­дить за ме­жі ле­гені з роз­по­всюд­жен­ням на сусід­ні ор­га­ни і ве­ли­ки­ми міс­це­ви­ми та від­да­ле­ни­ми ме­та­ста­за­ми, при­єд­нуєть­ся ра­ко­вий плев­рит.. N – ре­гіо­нар­ні лім­фа­тич­ні ву­з­ли :Nх -3. М – від­да­лені ме­та­ста­зи:М 0 – 1b Та­кож за­сто­со­ву­ють­ся па­то­гісто­ло­гіч­на кла­си­фіка­ція pTNM і ги­сто­па­то­ло­ги­че­ская ди­фе­рен­ці­ю­ван­ня G :Gх - G4.

Ви­яви­ти рак на ран­ніх ета­пах не так про­сто, так як симп­то­ма­ти­ка за­хво­рю­ван­ня до­сить за­галь­на і мо­же на­га­ду­ва­ти ін­ші хво­ро­би (на­при­клад, за­па­лен­ня ле­гень). Кіро­во­градсь­кий об­лас­ний он­ко­ло­гіч­ний дис­пан­сер є ліку­валь­ним за­кла­дом третьо­го рів­ня ак­ре­ди­та­ції , що від­по­ві­дає єв­ро­пейсь­ким стан­дар­там яко­сті на­дан­ня ме­дич­ної до­по­мо­ги хво­рим з ра­ком ле­генів. Вра­хо­ву­ю­чи со­ціаль­но-еко­но­міч­ну зна­чи­мість про­бле­ми ра­ку ле­генів , неза­до­віль­ні ре­зуль­та­ти ліку­ван­ня в об­ласті бу­ло прий­ня­то рі­шен­ня про ре­ор­гані­за­цію і від­крит­тя з січ­ня 2011 р. то­ра­ко аб­до­мі­наль­но­го від­ді­лен­ня на ба­зі дис­пан­се­ру. Це при­зве­ло до збіль­шен­ня від­сот­ка мор­фо­ло­гіч­ної ве­ри­фіка­ції ( 63%- обл, Украї­на - 59 %), охоплен­ня спе­ціаль­ним ліку­ван­ням (обл - 59 %, Украї­на – 41,1%), в т. ч. хірур­гіч­ним ( обл – 10,5%, Украї­на -7,3%)

,п'яти­річ­ної ви­жи­ва­но­сті до 27,7 %.

Зав­дя­ки зу­сил­лям керів­ництва уста­но­ви та при під­т­рим­ці обл­дер­жад­міністра­ції та на­род­но­го де­пу­та­та Украї­ни , к. м. н., Заслу­же­но­го ліка­ря Украї­ни Ярині­ча К. В. на осна­щен­ня та ре­монт дис­пан­се­ру за остан­ні ро­ки бу­ло біль­ше 60 млн. гр.. Ос­нов­ни­ми ме­то­ди діа­гно­сти­ки ра­ку ле­генів , за­сто­со­ву­вані в на­шій кліні­ці , є на­ступ­ні: циф­ро­ве рент­ге­но­ло­гічне до­слід­жен­ня (своє­час­но ви­яв­ляє пух­ли­ну у 80% хво­рих); низ­ко­до­зо­вая спіраль­на комп'ютер­на то­мо­гра­фія (або спіраль­на КТ) з кон­траст­ним по­си­лен­ням (доз­во­ляє більш де­таль­но і з ви­со­кою розділь­ною здат­ністю вив­чи­ти роз­міри і розта­шу­ван­ня пух­ли­ни, про­ро­стан­ня її в нав­ко­лиш­ні ор­га­ни, на­яв­ність ме­та­ста­зів в нав­ко­лиш­ньо­му тка­ни­ни ле­гені, у лім­фа­тич­них ву­з­лах се­ре­до­стін­ня, в кіст­ках груд­но­го від­ді­лу хреб­та, ре­бер і гру­ди­ни) ; магніт­но-ре­зо­нанс­на то­мо­гра­фія (МРТ) ви­ко­ри­сто­вуєть­ся при необ­хід­но­сті визна­чен­ня точ­но­го міс­ця розта­шу­ван­ня пух­ли­ни ; при до­по­мо­ги ви­де­оброн­хо­ско­пии до­слід­жуєть­ся тра­хео брон­хіальне дерево до брон­хів 6-го, 7-го і біль­ше по­ряд­ків . та­ке до­слід­жен­ня брон­хів сто­сов­но до ра­ку ле­гені більш ефек­тив­но (до 95-98 від­сот­ків) при цен­траль­них фор­мах , при пе­ри­фе­рич­но­му ра­ку ле­гені ефек­тив­ність ста­но­вить близь­ко 60-70 від­сот­ків, що теж чи­ма­ло.; уль­тра­зву­ко­ве до­слід­жен­ня ( ефек­тив­ний ме­тод оцін­ки по­ши­рен­ня про­це­су і взят­тя біоп­сії); аналіз кро­ві на он­ко­ло­гіч­ні мар­ке­ри; тран­сто­ра­каль­на біоп­сія (про­кол груд­ної кліти­ни, за­бір про­би без­по­се­ред­ньо з пух­ли­ни і до­слід­жен­ня ма­теріа­лу під мік­ро­ско­пом).

При нега­тив­них ре­зуль­та­тах брон­хо­ско­пії з біоп­сією тран­сто­ра­каль­на пунк­ція мо­же під­твер­ди­ти діа­г­ноз у 76-88% хво­рих з пе­ри­фе­рич­ної ло­калі­за­цією но­во­утво­рен­ня. Тран­сто­ра­каль­на біоп­сія мо­же ви­кли­ка­ти уск­лад­нен­ня у вигляді пнев­мо­то­рак­су – про­ник­нен­ня по­віт­ря в плев­раль­ну по­рож­ни­ну - в 3-5 % ви­пад­ків ; ме­диа­сти­но­ско­пия - опе­ра­тив­на ен­до­ско­піч­на про­це­ду­ра, що ви­ко­нуєть­ся для до­слід­жен­ня па­ра­тра­хе­аль­них, за­гру­дин­ний і бі­фур­ка­цій­них лім­фа­тич­них ву­з­лів. про­во­дить­ся під ин­ту­ба­ци­он­ным нар­ко­зом в умо­вах опе­ра­цій­ної , доз­во­ляє під­твер­ди­ти діа­г­ноз у знач­ної кіль­ко­сті хво­рих (62-87 % ви­пад­ків в за­леж­но­сті від ло­калі­за­ції пух­ли­ни). Як­що су­куп­ність про­ве­де­них до­слід­жень не доз­во­ляє з по­в­ною до­сто­вір­ністю ви­клю­чи­ти рак ле­гені , то ціл­ком ви­прав­да­но ви­ко­нан­ня діа­гно­стич­ної ві­део­то­ра­ко­ско­пії в яко­сті за­вер­шаль­но­го ета­пу по­шу­ку. Це опе­ра­тивне ен­до­ско­пічне до­слід­жен­ня, ви­ко­ну­ване для до­слід­жен­ня пе­ри­фе­рич­них но­во­утво­рень, ди­фуз­них ура­жень лег­ко­го, медіа­сти­наль­них лім­фа­тич­них ву­з­лів , про­во­дить­ся під ШВЛ з од­но­ле­гоч­ной вен­ти­ля­цією в умо­вах опе­ра­цій­ної ; опе­ра­ція по­ка­за­на у де­я­ких ви­пад­ках, ко­ли діа­г­ноз не мо­же бу­ти вста­нов­ле­ний пе­ре­ра­хо­ва­ни­ми ви­ще ме­то­да­ми і не мож­на ви­клю­чи­ти рак ле­гені.. Часті­ше (8-12%) пла­но­ва­на опе­ра­ція за­кін­чуєть­ся діа­гно­стич­ної то­ра­ко­то­ми­ей че­рез ви­яв­лен­ня нере­зек­та­бель­ной пух­ли­ни ; ци­то­ло­гічне до­слід­жен­ня мок­ро­тин­ня ) ; плев­раль­на пунк­ція (то­ра­ко­цен­тез).

Визна­чен­ня по­ши­ре­но­сті ра­ку ле­гені є най­важ­ливі­шою діа­гно­стич­ної за­в­дан­ням, яка ви­рі­шуєть­ся на всіх ета­пах діа­гно­сти­ки, по­чи­на­ю­чи від фі­зи­каль­но­го огля­ду хво­ро­го. За­сто­су­ван­ня су­час­них ме­то­дів (брон­хо­ско­пія, УЗД, КТ, МРТ, ра­діо­нуклід­ні до­слід­жен­ня, ПЕТ), що доз­во­ляє виб­ра­ти оп­ти­маль­ну ліку­валь­ну гак­ти­ку у пе­ре­важ­ної кіль­ко­сті хво­рих. Хірур­гічне втру­чан­ня під­розді­ляєть­ся на: ра­ди­кальне , умов­но-ра­ди­кальне, паліа­тивне. При ра­ди­каль­ної опе­ра­ції ви­да­лен­ня під­даєть­ся весь пух­лин­ний ком­плекс: пер­вин­ний осе­ре­док, ре­гіо­нар­ні лім­фа­тич­ні ву­з­ли, кліт­ко­ви­ну з шля­ха­ми ме­та­ста­зу­ван­ня. Зав­дя­ки на­яв­но­сті су­час­ної эле­тро­хи­рур­ги­че­ской тех­ніки , био­кле­е­вых тех­но­ло­гій, двух­про­свет­ных ін­ту­ба­цій­них тру­бок, плаз­мо­вих скаль­пе­лів, од­но­ра­зо­вих зши­ва­ю­чих апа­ратів , шов­но­го ма­теріа­лу ,су­час­но­го 12 ліж­ко­во­го від­ді­лен­ня ін­тен­сив­ної те­ра­пії ми про­во­ди­мо бро­хо­пла­сти­че­ские опе­ра­ції, що доз­во­ля­ють збе­рег­ти біль­шу ча­сти­ну ле­генів без по­гір­шен­ня ре­зуль­татів ви­жи­ва­но­сті та уник­ну­ти ін­валі­ди­за­ції па­цієн­тів. До умов­но-ра­ди­каль­ної опе­ра­ції до­да­ють про­ме­не­ву і лікарсь­ку те­ра­пію. Слід вра­хо­ву­ва­ти та­кож і те, що ча­сти­на пер­вин­ної пух­лин­ної тка­ни­ни та ме­та­ста­зів іноді не мо­жуть бу­ти хірур­гіч­но ви­да­лені че­рез за­гро­зу кро­во­течі або про­цесів роз­па­ду в ате­лек­та­зі . Про­ти­по­ка­зан­ня­ми до ра­ди­каль­ної опе­ра­ції є:неопе­ра­бель­ность — роз­по­всюд­жен­ня пух­ли­ни на сусід­ні тка­ни­ни і ор­га­ни,недо­ціль­ність зва­жа­ю­чи від­да­ле­них ме­та­ста­зів у пе­чін­ку, кіст­ки і го­лов­ний мо­зок ,недо­стат­ність функ­цій сер­це­во-су­дин­ної і ди­халь­ної си­стем , важ­кі за­хво­рю­ван­ня внут­ріш­ніх ор­ганів.

Хірур­гіч­но­го ви­да­лен­ня пух­ли­ни ча­сто су­про­вод­жує ши­ро­ке ви­да­лен­ня ко­ре­не­вих, тра­хе­о­брон­хи­аль­ных лім­фо­ву­з­лів, кліт­ко­ви­ни і лім­фо­ву­з­лів се­ре­до­стін­ня, ре­зек­ція груд­ної стін­ки, пе­ри­кар­да, діа­фраг­ми, бі­фур­ка­ції тра­хеї, пе­ред­сер­дя, ма­гістраль­них су­дин (аор­ти, верх­ньої по­рож­ни­стої ве­ни), м'язо­вої стін­ки стра­во­хо­ду і ін­ших тка­нин, про­рос­лих пух­ли­ною. Про­ме­не­ве ліку­ван­ня ра­ку ле­гені про­во­дить­ся при неопе­ра­бель­них фор­мах, у разі від­мо­ви хво­ро­го від

опе­ра­тив­но­го ліку­ван­ня, а та­кож на­яв­но­сті серй­оз­них про­ти­по­ка­зань до опе­ра­тив­но­го втру­чан­ня. Най­біль­ший ефект спо­стері­гаєть­ся при про­ме­не­во­му впливі на плос­ко­клітин­ний і неди­фе­рен­цій­о­вані фор­ми ра­ку ле­гені.

Про­ме­не­ве втру­чан­ня за­сто­со­вуєть­ся як для ра­ди­каль­но­го, так і паліа­тив­но­го ліку­ван­ня. При ра­ди­каль­но­му про­ме­не­во­му ліку­ван­ні опро­мі­нен­ня під­да­ють як са­му пух­ли­ну, так і зо­ни ре­гіо­наль­но­го ме­та­ста­зу­ван­ня, тоб­то се­ре­до­стін­ня, за­галь­ною до­зою 60-70 Гр. На ба­зі Кіро­во­градсь­ко­го об­лас­но­го он­ко­ло­гіч­но­го дис­пан­се­ру від­кри­тий Українсь­кий центр то­мо­те­ра­пії, який єди­ний в Україні для про­ме­не­во­го ліку­ван­ня і діа­гно­сти­ки он­ко­ло­гіч­них хво­рих. Діа­гно­стичне від­ді­лен­ня пред­став­лене слі­ду­ю­чим об­лад­нан­ням: 16 зрі­зо­вий комп'ютер­ний то­мо­граф, 1,5 Мс (тес­ла) магніт­но-ре­зо­нанс­ний то­мо­граф, УЗД-апа­рат. Ліку­вальне від­ді­лен­ня осна­щене дво­ма апа­ра­та­ми. Си­сте­ма то­мо­те­ра­пії з комп'ютер­ною ютер­ним то­мо­гра­фом і су­час­ний ліній­ний при­ско­рю­вач фір­ми «Елек­та».

При немел­ко­кле­точ­ном ра­ку ле­гені хі­міо­те­ра­пія про­во­дить­ся при на­яв­но­сті про­ти­по­ка­зань до хірур­гіч­но­го і про­ме­не­во­го ліку­ван­ня. При цьо­му при­зна­ча­ють­ся та­кі пре­па­ра­ти: док­со­рубі­цин, ци­с­пла­тин, він­кри­стин, ето­по­зид, цик­ло­фос­фа­мід, ме­то­т­рек­сат, блео­ми­цин, нит­ро­зил­мо­че­ви­на, ви­но­рел­бин, па­клітак­сел, до­це­так­сел, гем­це­та­бин та ін., що за­сто­со­ву­ють­ся кур­са­ми, з ін­тер­ва­ла­ми у 3-4 тиж­ні (до 6 кур­сів).Це доз­во­ляє збіль­ши­ти се­ред­ню три­валість жит­тя і поліп­ши­ти її якість.

Паліа­тивне ліку­ван­ня ра­ку ле­гені за­сто­со­вуєть­ся в то­му разі, ко­ли мож­ли­во­сті про­ти­пух­лин­но­го ліку­ван­ня об­ме­жені або ви­чер­пані. Та­ке ліку­ван­ня спря­мо­ване на поліп­шен­ня яко­сті жит­тя неви­лі­ков­них хво­рих і вклю­чає в се­бе :зне­бо­лю­ван­ня, пси­хо­ло­гіч­ну до­по­мо­гу, де­ток­си­ка­цію,паліа­тивне хірур­гічне втру­чан­ня (тра­хео­сто­мія, га­стро­сто­мія, эн­те­ро­сто­мия, неф­ро­сто­мія то­що) .Паліа­тив­на до­по­мо­га при ра­ку ле­гені за­сто­со­вуєть­ся для бо­роть­би з за­диш­кою, кашлем, кро­во­хар­кан­ням, бо­льо­ви­ми від­чут­тя­ми. Про­во­дить­ся ліку­ван­ня при­єд­нуєть­ся до пух­лин­но­го про­це­су пнев­монії та пнев­моніту, що ви­ни­кає при про­ме­невій та хі­міо­те­ра­пії. В Кіро­во­градсь­ко­му об­лас­но­му он­ко­дис­пан­сері впер­ше в Україні від­кри­то від­ді­лен­ня ре­а­біліта­ції , осна­щене су­час­ни­ми при­ла­да­ми і тре­на­же­ра­ми , є кім­на­ти аро­мо­те­ра­пії та­ре­лак­са­ції. В йо­го штаті пра­ц­ю­ють пси­хо­ло­ги, лікарі – ре­а­біліто­ло­ги , доз­во­ля­ють па­цієн­там швид­ше по­вер­ну­ти­ся до зви­чай­но- го укла­ду жит­тя. Щоб змен­ши­ти ри­зик ви­ник­нен­ня та­ко­го гріз­но­го за­хво­рю­ван­ня необ­хід­но до­три­му­ва­ти­ся на­ступ­них пра­вил по­ведін­ки: 1. Поз­бав­лен­ня від шкід­ли­вих зви­чок (ак­тив­но­го і па­сив­но­го курін­ня, ал­ко­голіз­му, нар­ко­манії , які зни­жу­ють імуні­тет ) .2. Кон­троль ва­ги . Ожи­рін­ня в кіль­ка разів збіль­шує ймо­вір­ність роз­вит­ку ра­ку ле­генів. З ра­ціо­ну слід ви­клю­чи­ти про­дук­ти з швид­ки­ми ву­г­ле­во­да­ми – ви­піч­ку з пше­нич­но­го бо­ро­ш­на, со­ло­до­щі, га­зо­вані на­пої, фаст­фуд і т. п. 3. Змен­шен­ня кон­так­ту з шкід­ли­ви­ми ре­чо­ви­на­ми .Аз­бест, наф­то­про­дук­ти, ро­дон ,па­ри важ­ких ме­талів, хі­мі­ка­ти – силь­ні кан­це­ро­ге­ни. Лю­дям, що кон­так­ту­ють з ци­ми ре­чо­ви­на­ми, необ­хід­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ін­диві­ду­аль­ні за­хи­сні за­со­би, мас­ки і ре­спіра­то­ри, які до­по­мо­жуть за­хи­сти­ти ор­га­ни ди­хан­ня. Зав­дя­ки зу­сил­лям на­род­но­го де­пу­та­та Украї­ни Ярині­ча К. В. в м . Кро­пив­ни­ць­кий ро­з­роб­ле­на і прий­ня­та про­гра­ма бо­роть­би з вп­ли­вом на ор­ганізм ро­до­на 4. Ре­гу­ляр­на вен­ти­ля­ція при­мі­щен­ня .

Без ре­гу­ляр­но­го ре­тель­но­го про­вітрю­ван­ня в при­мі­щен­ні скуп­чу­ють­ся па­то­ген­ні мік­ро­ор­ганіз­ми, які по­трап­ля­ють в ле­гені і ви­кли­ка­ють різ­ні за­паль­ні про­це­си, які мо­жуть по­слу­жи­ти пус­ко­вим ме­ханіз­мом для роз­вит­ку зло­я­кіс­но­го но­во­утво­рен­ня.5. Біль­ше ру­хати­ся .Си­дя­чий спо­сіб жит­тя про­во­кує по­ява за­стій­них явищ у ле­ге­нях, що та­кож мо­же ста­ти при­чи­ною ра­ку. Для під­т­рим­ки здо­ров'я слід щод­ня здійс­ню­ва­ти за 30-40 хви­лин пі­ші про­гу­лян­ки в по­мір­но­му тем­пі – це до­по­мо­же поліп­ши­ти кро­во­обіг, зміц­ни­ти імуні­тет, по­ни­зи­ти рівень ін­сулі­ну.6. Своє­часне ліку­ван­ня за­хво­рю­вань ле­генів. Ре­гу­лярне про­ход­жен­ня про­фоглядів , рент­ге­но­гра­фія ле­генів раз у два ро­ки. Будь-хроніч­ний за­паль­ний про­цес мо­же ста­ти при­чи­ною утво­рен­ня зло­я­кіс­них пух­лин.У цих ви­пад­ках рент­ге­но­гра­фія про­во­дить­ся три­чі на рік.

Пам'ятай­те рак – не ви­рок, що на­ши­ми спіль­ни­ми зу­сил­ля­ми ми пе­ре­мо­же­мо йо­го.

Ско­ро­ду­мов Юрій Олексій­о­вич

Заслу­же­ний лікар Украї­ни , заві­ду­вач то­ра­ко аб­до­мі­наль­ним від­ді­лен­ням Кіро­во­градсь­ко­го об­лас­но­го он­ко­ло­гіч­но­го дис­пан­се­ру , об­лас­ної он­кохірург

+38 0522-22-28-82

Е-mail: doc.skorodumov@gmail.com

Ад­ре­са: 25011, м. Кро­пив­ни­ць­кий, вул. Ял­тинсь­ка, 1.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.