АКТУАЛЬНО

Ту­ри­сти­чний сезон – 2017.

Zhinka - - Головна Сторінка - Окса­на Па­шке­вич

Ту­ри­сти­чний сезон: на­прям­ки, ці­ни та умо­ви «без­ві­зу»

ДЕ ВІДПОЧИТИ, ЯКИМИ НОВИНКАМИ ЦЬОГОРІЧ ПОТІШАТЬ ЗНАНІ КУРОРТИ

СВОЇХ ГОСТЕЙ ТА ЩО ЦІКАВОГО ЗАПРОПОНУЄ ТУ­РИ­СТИ­ЧНИЙ РИНОК

УКРАЇНЦЯМ УЖЕ ВЛІТКУ.

Пі­сля стрім­ко­го спа­ду у 2014-2015 ро­ках че­рез зни­же­н­ня кур­су грив­ні та, від­по­від­но, здо­рож­ча­н­ня ту­рів, ми­ну­ло­річ ту­ри­сти­чний ринок на­ре­шті пі­шов вго­ру. У се­зо­ні-2016 се­гмент за­кор­дон­но­го ту­ри­зму про­де­мон­стру­вав впев­не­не зро­ста­н­ня. По­то­чно­го ро­ку ту­ри­сти­чні ком­па­нії обі­ця­ють від­пра­ви­ти на від­по­чи­нок ще біль­ше укра­їн­ців. Окрім тра­ди­цій­них на­прям­ків, укра­їн­ці оби­ра­ють но­ві єв­ро­пей­ські курорти, ек­зо­ти­чну Япо­нію, при­ві­тну Гру­зію та со­ня­чний Ізра­їль. Але най­біль­ше опе­ра­то­ри че­ка­ють зро­ста­н­ня по­пи­ту на ту­ри до Єв­ро­пи пі­сля ска­су­ва­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му.

НАЙПОПУЛЯРНІШІ НА­ПРЯМ­КИ — ТУРЕЧЧИНА І ЄГИПЕТ

Аб­со­лю­тним лі­де­ром упо­до­бань укра­їн­ських від­по­чи­валь­ни­ків ми­ну­ло­го ро­ку ста­ла Туреччина. За да­ни­ми по­соль­ства ці­єї кра­ї­ни, у 2016-м у її від­ві­да­ли 1,45 міль­йо­на на­ших ту­ри­стів — на 48% біль­ше, ніж ро­ком ра­ні­ше. Цьогоріч там пла­ну­ють прийня­ти укра­їн­ців ще на 10-15% біль­ше. Окрім то­го, що цей на­пря­мок тра­ди­цій­но по­пу­ляр­ний, ми­ну­ло­го ро­ку че­рез від­су­тність ро­сі­ян ту­ре­цькі опе­ра­то­ри ще й зни­зи­ли ці­ни на про­жи­ва­н­ня на 30-40%. У ре­зуль­та­ті ли­ше Ан­та­лія прийня­ла по­над 500 ти­сяч від­по­чи­валь­ни­ків з Укра­ї­ни.

На чер­вень 2017 ро­ку ту­ри до ці­єї кра­ї­ни стар­ту­ють від 7 тис. грн за 7 но­чей у три­зір­ко­во­му го­те­лі і від 9-9,5 тис. грн у го­те­лі 5 зі­рок із хар­чу­ва­н­ням All Inclusive.

Ще один по­пу­ляр­ний на­пря­мок — Єгипет — цьогоріч май­же зрів­няв­ся

за ці­ною з Ту­реч­чи­ною. У бо­роть­бі за ту­ри­ста вла­да кра­ї­ни ого­ло­си­ла, що не під­ви­щу­ва­ти­ме вар­тість віз, як це пла­ну­ва­ло­ся ра­ні­ше.

Не­що­дав­но укра­їн­ське МЗС за­кли­ка­ло утри­ма­ти­ся від по­їздок до ці­єї кра­ї­ни: пі­сля те­ра­ктів 10 кві­тня там вве­де­но над­зви­чай­ний стан на 3 мі­ся­ці. Однак ма­со­вої від­мо­ви укра­їн­ців від Єги­пту не спо­сте­рі­га­є­ться.

НА МОРЕ ДО ЄВ­РО­ПИ

За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра ту­ри­сти­чної фір­ми «Фе­є­рія» Іго­ря За­ха­рен­ка, ви­со­ким по­пи­том ко­ри­сту­є­ться мор­ський від­по­чи­нок у Єв­ро­пі. Бол­га­рія, Чор­но­го­рія, Хор­ва­тія, Гре­ція про­по­ну­ють ту­ри на будь-який смак і га­ма­нець. На­при­клад, бю­дже­тний ва­рі­ант від­пус­тки у Хор­ва­тії мо­же стар­ту­ва­ти від 8 тис. грн за 10 но­чей з пе­ре­льо­том.

Бол­га­рія зав­дя­ки сво­їй де­ше­ви­зні ста­ла по­пу­ляр­ною аль­тер­на­ти­вою укра­їн­ським ку­рор­там. 7 но­чей у дво­зір­ко­во­му го­те­лі у черв­ні ко­шту­ють від 3,5 тис. грн за одну осо­бу при пе­ре­їзді ав­то­бу­сом, і від 6,5 тис. — з авіа­пе­ре­льо­том. Для при­кла­ду, мі­ні­маль­на вар­тість ту­ру до со­ня­чної Ел­ла­ди з про­жи­ва­н­ням у го­те­лі та­ко­го ж рів­ня ста­но­ви­ти­ме 10 тис. грн. Тож не див­но, що курорти Бол­га­рії у 2016-му по­сі­ли тре­тє мі­сце за по­пу­ляр­ні­стю се­ред укра­їн­ських ту­ри­стів.

А ось се­ред но­вих на­прям­ків, уже ви­про­бу­ва­них ми­ну­ло­річ, екс­пер­ти на­зи­ва­ють Ал­ба­нію, яка роз­та­шо­ва­на на узбе­реж­жі одра­зу двох мо­рів — Адрі­а­ти­чно­го та Іо­ні­чно­го. «Укра­їн­ці мо­жуть їзди­ти до Ал­ба­нії без віз, — по­яснює Ігор За­ха­рен­ко. — Там пре­кра­сний сер­віс, ма­льов­ни­ча при­ро­да (го­ри й озе­ра), сма­чна ку­хня, при­ві­тні мі­сце­ві жи­те­лі і ду­же де­мо­кра­ти­чні ці­ни». Зго­дна з та­кою оцін­кою і ви­да­вець ту­ри­сти­чно­го жур­на­лу «Ман­дри» Ле­ся Мо­ска­лен­ко — во­на на­зи­ває Ал­ба­нію іде­аль­ною кра­ї­ною для по­до­ро­жей із ді­тьми. Ці­ни на чер­вень — від 12,5 тис. грн за 10 но­чей із авіа­пе­ре­льо­том і про­жи­ва­н­ням у три­зір­ко­во­му го­те­лі.

ЕКЗОТИКА ДОРОГА, АЛЕ ПОПИТ Є

Ек­зо­ти­чні кра­ї­ни — не­ве­ли­кий се­гмент укра­їн­сько­го рин­ку ви­їзно­го ту­ри­зму, де­що біль­ший у гро­шо­во­му

екві­ва­лен­ті че­рез ви­со­ку вар­тість та­ких по­до­ро­жей. Ці ту­ри уже за­во­ю­ва­ли сво­го при­хиль­ни­ка, тож на них спо­сте­рі­га­є­ться ста­лий попит. Сей­шель­ські, Га­вай­ські, Ка­нар­ські остро­ви, Маль­ді­ви, Ба­лі, Ібі­ца, Гоа, ОАЕ, Бо­ра-Бо­ра, Та­ї­ланд, Ін­дія — на та­ку по­їзд­ку до­ве­де­ться по­мі­тно ви­тра­ти­ти­ся. На­при­клад, ти­жне­вий тур у по­пу­ляр­ну До­мі­ні­ка­ну обі­йде­ться що­най­мен­ше у 40 тис. грн на одно­го (5 зі­рок, All Inclusive ), на Ку­бі та­кі ж умо­ви — від 37 тис. грн. ОАЕ ко­шту­ва­ти­муть від 27-34 тис. грн за­ле­жно від ку­рор­ту. Ві­дмі­ча­є­ться та­кож за­ці­кав­ле­ність ту­ри­стів Япо­ні­єю.

ЕКСКУРСІЇ ПОПУЛЯРНІ ВЕСЬ РІК

«Екскур­сій­ні ту­ри до Єв­ро­пи ко­ри­сту­ю­ться ста­лим по­пи­том уже не пер­ший рік, — роз­по­від­ає Ігор За­ха­рен­ко. — На трав­не­ві свя­та укра­їн­ці їздять до Ні­дер­лан­дів ми­лу­ва­ти­ся цві­ті­н­ням тюль­па­нів, взим­ку ра­до від­ві­ду­ють єв­ро­пей­ські рі­здвя­ні яр­мар­ки. Ве­ли­кою по­пу­ляр­ні­стю ко­ри­сту­ю­ться кар­на­ва­ли. Є попит на різні кра­ї­ни — від най­ближ­чих Поль­щі та Че­хії до Пор­ту­га­лії».

Ці­но­ва по­лі­ти­ка у цьо­му се­гмен­ті до­сить де­мо­кра­ти­чна. Вар­тість ту­ру сут­тє­во рі­зни­ти­ме­ться за­ле­жно від то­го, бу­де це авіа­пе­ре­літ чи на­зем­ний транс­порт. Чо­ти­ри­ден­на по­їзд­ка ав­то­бу­сом до Пра­ги чи Ві­дня на трав­не­ві свя­та ко­шту­ва­ти­ме від 2300 грн за одну осо­бу, Бу­да­пешт — від 2000 грн. Популярні екскурсії При­бал­ти­кою.

До­рож­чи­ми будуть на­прям­ки Фран­ції чи Ні­меч­чи­ни. Ти­жне­вий ав­то­бу­сний тур з від­ві­ду­ва­н­ням Па­ри­жа, Ві­дня, Ри­ма, Цю­рі­ха (мо­же вхо­ди­ти кіль­ка­ден­ний від­по­чи­нок на мор­сько­му узбе­реж­жі) стар­тує від 9 тис. грн. Ав­то­бу­сна по­їзд­ка до Да­нії в черв­ні з від­ві­ду­ва­н­ням Шве­ції та Нор­ве­гії обі­йде­ться при­бли­зно в та­ку са­му су­му.

За сло­ва­ми Іго­ря За­ха­рен­ка, найпопулярніші влітку — ком­бі­но­ва­ні ту­ри, які вклю­ча­ють як екс­кур­сій­ну про­гра­му, так і від­по­чи­нок на мор­сько­му узбе­реж­жі, на озе­рах або на тер­маль­них дже­ре­лах (Поль­ща, Угор­щи­на, Іспа­нія, Іта­лія, Ав­стрія). Окрім цьо­го, опе­ра­то­ри про­гно­зу­ють, що попит на Єв­ро­пу з бо­ку укра­їн­ських ту­ри­стів зро­сте пі­сля вве­де­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.