5 МОДНИХ трен­дів

Zhinka - - Актуально - Ле­ся МО­СКА­ЛЕН­КО, ви­да­вець ту­ри­сти­чно­го жур­на­лу «Ман­дри»:

БЕЗ ГАДЖЕТІВ. Ми вже зви­кли, що Wi-Fi є обов’яз­ко­вим атри­бу­том го­те­лів. Ни­ні ж по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся курорти і го­те­лі без Ін­тер­не­ту, мо­біль­но­го зв’яз­ку і на­віть без TV. На­при­клад, на аюр­ве­ди­чних ку­рор­тах Ін­дії і на Маль­ди­вах. Це до­зво­ляє від­клю­чи­ти­ся від нав­ко­ли­шньо­го сві­ту. Іно­ді в та­ких го­те­лях, де оздо­ров­лю­є­ться ду­ша й ті­ло, від­мі­ня­є­ться дрес-код. На­віть на ве­че­рю до ре­сто­ра­ну мо­жна при­йти бо­со­ніж — всю­ди пі­со­чок. НЕ­ЗВИ­ЧНІ МІСЦЯ. У Єв­ро­пі на­би­ра­ють по­пу­ляр­но­сті го­те­лі у мли­нах, пан­ських па­ла­цах і на­віть ко­ню­шнях, у від­нов­ле­них ста­рих зам­ках, мо­на­сти­рях. У поль­сько­му мі­сті Ве­ли­чці обла­што­ва­но са­на­то­рій пря­мо у гли­бо­ких со­ля­них ша­хтах. Та­кий не­ор­ди­нар­ний від­по­чи­нок про­по­ну­ють Хор­ва­тія, Іспа­нія, Угор­щи­на, Фран­ція,

Ба­га­тьом ту­ри­стам уже не­до­ста­тньо про­сто сон­ця й мо­ря. Пла­ну­ю­чи від­по­чи­нок, вони шу­ка­ють ці­ка­ві про­по­зи­ції та не­зви­чні по­слу­ги. І су­ча­сний ту­ри­сти­чний ринок го­то­вий їх на­да­ти.

Ве­ли­ка Бри­та­нія та низ­ка ін­ших кра­їн.

ВІД­ПО­ЧИ­НОК БЕЗ ДІ­ТЕЙ. Зро­стає попит на місця, де не при­йма­ють гостей з ді­тьми, мо­лод­ши­ми від 14-15 ро­ків. Це мо­жуть бу­ти СПА-курорти для ре­ла­ксу і від­нов­ле­н­ня емо­цій­ної рів­но­ва­ги — тут га­лас ма­ле­чі був би не­до­ре­чним. Є го­те­лі, де збе­рі­га­ю­ться ко­ле­кції ан­ти­ква­рі­а­ту, ваз, ме­блів. Вони не при­йма­ють з ді­тьми, щоб за­по­біг­ти по­шко­джен­ню рід­кі­сних ек­зем­пля­рів. На тра­ди­цій­но­му ку­рор­ті мо­жна зу­стрі­ти роз­по­діл зон від­по­чин­ку на ди­тя­чу (з гір­ка­ми, ба­сей­на­ми) і до­ро­слу (са­у­ни, джа­ку­зі, де від­по­чи­валь­ни­ки мо­жуть бу­ти на­віть без одя­гу).

ВЕЧЕРЯ З НЕЗНАЙОМЦЕМ (ФОРМАТ EAT WITH). У де­яких мі­стах мо­жна по­ве­че­ря­ти не в ре­сто­ра­ні, а у ро­ди­нах там­те­шніх ме­шкан­ців. У своїх до­мів­ках вони вла­што­ву­ють до­ма­шні ка­фе: вста­нов­лю­ють сто­ли­ки, го­ту­ють го­спо­да­рі, іно­ді ра­зом із дру­зя­ми. Ту­ри­сти з рі­зних кін­ців сві­ту бро­ню­ють місця на та­кій до­ма­шній тра­пе­зі не ли­ше, аби сма­чно по­їсти, — тут мо­жна по­зна­йо­ми­ти­ся з ін­ши­ми ман­дрів­ни­ка­ми і, зві­сно, з го­спо­да­ря­ми. Та­кі ці­ка­ві по­си­день­ки вла­што­ву­ють в Ізра­ї­лі, Іспа­нії, Пор­ту­га­лії та ін­ших кра­ї­нах.

КРУЇЗИ. На­би­рає по­пу­ляр­но­сті кру­ї­зний від­по­чи­нок, ман­дрів­ки на лай­не­рах мо­ря­ми, оке­а­на­ми і на­віть нав­ко­ло­сві­тні по­до­ро­жі.

Так мо­жна чи не що­дня зна­йо­ми­тись із но­вою кра­ї­ною. Лай­не­ри остан­ньо­го по­ко­лі­н­ня ма­ють не ли­ше ком­фор­тні ка­ю­ти, ба­га­то ре­сто­ра­нів, ба­сей­ни, те­атр, ма­га­зи­ни то­що, а й та­кі но­вин­ки як під­во­дні ре­сто­ра­ни, бі­го­ві до­ріж­ки про­сто над мо­рем та ро­бо­тів-бар­ме­нів.

БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.