Без віз, але не без пра­вил

Zhinka - - Актуально -

У Єв­ро­пар­ла­мен­ті під­твер­ди­ли 11 черв­ня як да­ту впро­ва­дже­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му для укра­їн­ців

30 кра­їн, до яких мо­жна бу­де по­їха­ти без ві­зи:

22 кра­ї­ни, які вхо­дять у Шен­ген­ську зо­ну 4 кра­ї­ни у скла­ді ЄС, які не вхо­дять у Шен­ген­ську зо­ну (Бол­га­рія, Хор­ва­тія, Кіпр, Ру­му­нія)

4 кра­ї­ни, які не вхо­дять у ЄС, але до­лу­чи­ли­ся до Шен­ген­ської уго­ди (Іслан­дія, Лі­хтен­штейн, Нор­ве­гія, Шве­ція).

Обов’яз­ко­ві умо­ви в’їзду:

біо­ме­три­чний па­спорт (не вну­трі­шню ID-ка­тку) пе­ре­бу­ва­н­ня на те­ри­то­рії ЄС до 90 діб з ко­жних 180 ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня стра­ху­ва­н­ня ав­то­мо­бі­ля (ко­ли по­до­ро­жу­є­те ав­то) на­яв­ність фі­нан­со­вих за­со­бів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.