ТОП-5 ТРАВ для до­ма­шньої апте­чки

Zhinka - - Витоки - Оль­га Го­ло­ве­цька

МАТЕРИНКА ЗВИЧАЙНА — вжи­ва­ють при брон­хі­ті, ко­клю­ші, зни­же­но­му апе­ти­ті, по­га­но­му трав­лен­ні, при­гні­че­но­му на­строї, без­сон­ні. На­стої ма­те­рин­ки за­спо­кій­ли­во ді­ють на цен­траль­ну нер­во­ву си­сте­му, то­ні­зу­ю­че впли­ва­ють на ско­ро­че­н­ня глад­кої му­ску­ла­ту­ри ма­тки, ре­гу­лю­ють мен­стру­аль­ний цикл, ви­яв­ля­ють про­ти­за­паль­ну, бо­ле­та­му­валь­ну й ан­ти­мі­кро­бну дії. Ві­два­ри з рослини не вжи­ва­ють при ва­гі­тно­сті та під­ви­ще­ній се­кре­ції шлун­ка.

РОМАШКА ЛІКАРСЬКА збіль­шує се­кре­тор­ну ді­яль­ність трав­них за­лоз, сти­му­лює жов­чо­ви­ді­ле­н­ня, зні­має спа­зми ор­га­нів че­рев­ної по­ро­жни­ни, ви­яв­ляє про­ти­мі­кро­бну, про­ти­за­паль­ну та про­ти­алер­гій­ну дії. Будь­те обе­ре­жні з кіль­кі­стю на­стою, ве­ли­кі до­зи ви­кли­ка­ють го­лов­ний біль, за­хри­плість, ка­шель, кон’юн­кти­віт, на­дмір­ні та бо­лі­сні мен­стру­а­ції і на­віть пси­хі­чні роз­ла­ди. ФІАЛКА ТРИКОЛІРНА до­по­мо­же при за­хво­рю­ва­н­нях шкі­ри, ар­три­ті, по­да­грі, рев­ма­ти­чно­му ушко­джен­ні су­гло­бів, ате­ро­скле­ро­зі, ко­клю­ші, ра­хі­ті, брон­хі­ті. АЛТЕЮ ЛІКАРСЬКУ вжи­ва­ють при за­паль­них про­це­сах ор­га­нів ди­ха­н­ня, сли­зо­вої обо­лон­ки ро­та, очей, ста­те­вих ор­га­нів, за­хво­рю­ван­ні трав­но­го ка­на­лу, ан­гі­ні, жов­тя­ни­ці.

ХВОЩ ПОЛЬОВИЙ при­зна­ча­ють при на­бря­ках сер­це­во­го і нир­ко­во­го по­хо­дже­н­ня, кро­во­те­чах, ту­бер­ку­льо­зі, за­па­лен­ні верх­ніх ди­халь­них шля­хів, ви­раз­ках сли­зо­вої обо­лон­ки ро­то­вої по­ро­жни­ни, за на­яв­но­сті пі­ску і ка­ме­нів у се­чо­ви­ві­дних шля­хах, при ци­сти­ті, ек­зе­мі, тро­фі­чних ви­раз­ках на шкі­рі, ате­ро­скле­ро­зі, по­да­грі.

Пи­шіть нам про мі­сце­ві тра­ди­ції і обря­ди, се­кре­ти ва­шо­го ро­ду та до­лі своїх пра­щу­рів — зби­рай­мо скар­бни­чку ві­чних цін­но­стей ра­зом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.