Ко­ли і як зби­ра­ти рослини

Zhinka - - Витоки - Вікторія ЗУБИЦЬКА, фі­то­те­ра­певт у п’ято­му по­ко­лін­ні, лі­кар-те­ра­певт

У рі­зних ча­сти­нах лі­кар­ських ро­слин, за­ле­жно від їхньої фун­кції і бу­до­ви, а та­кож ста­дії роз­ви­тку, на­ко­пи­чу­ю­ться не одна­ко­ві за яко­стя­ми і в рі­зній кіль­ко­сті ді­ю­чі ре­чо­ви­ни: одні — най­біль­ше в ко­рін­ні, буль­бах, ци­бу­ли­нах; другі — у сте­блі, ли­сті; тре­ті — у ко­рі; че­твер­ті — у кві­тках, пло­дах чи на­сін­ні. Тому ко­жну ча­сти­ну рослини тре­ба зби­ра­ти в пе­рі­од апо­гею: брунь­ки та ко­ру на­ве­сні; рослини — у час цві­ті­н­ня (зо­ло­то­ти­ся­чник на по- ча­тку, зві­ро­бій — ко­ли роз­пу­ска­ю­ться всі кві­тки), пло­ди та на­сі­н­ня — пі­сля пов­но­го до­зрі­ва­н­ня, а ко­ре­ні — пі­зньої осе­ні.

За­го­тов­ля­ти лі­кар­ські рослини най­кра­ще у су­хі, по­го­жі дні, пі­сля то­го, як спа­де ран­ко­ва ро­са. Кві­тки та ли­стя зри­ва­ти ру­ка­ми, сте­бло зрі­зу­ва­ти но­жем або сер­пом, під­зем­ні ча­сти­ни ви­ко­пу­ва­ти ло­па­тою. Пра­виль­не су­ші­н­ня та збе­рі­га­н­ня лі­кар­ських ро­слин під­ви­щує фар­ма­ко­ло­гі­чну актив­ність їх ді­ю­чих ре­чо­вин. У до­бре про­ві­трю­ва­но­му, су­хо­му, прохо­ло­дно­му при­мі­щен­ні лікарська ро­слин­на си­ро­ви­на мо­же збе­рі­га­ти­ся кіль­ка ро­ків

Для лі­ку­валь­них по­треб ні­ко­ли не ви­ко­ри­сто­вуй­те рослини, які ро­сли оба­біч ав­то­шля­хів, за­лі­зни­ці чи бі­ля ве­ли­ких ви­ро­бництв.

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.