5 СПОСОБІВ не по­ми­ли­тись у ви­бо­рі

Zhinka - - Мода -

ШВИ І КЛЕЄНІ З’ЄДНАННЯ. Пе­ре­вір­те мі­цність і ці­лі­сність усіх швів. Спро­буй­те від­тя­гну­ти верх взу­т­тя від пі­до­шви, аби пе­ре­ко­на­ти­ся, що шкі­ра чи текс­тиль мі­цно й на­дій­но при­кле­є­ні.

ПРИМІРКА. Взу­вай­те одра­зу па­ру взу­т­тя на оби­дві но­ги. По­стій­те і прой­ді­ться у ви­бра­ній па­рі ма­га­зи­ном, аби упев­ни­ти­ся, що вам зру­чно.

КОЛІР. Оці­ни­ти рів­но­мір­ність за­барв­ле­н­ня взу­т­тя мо­жна тіль­ки при ден­но­му світлі. За яскра­во­го шту­чно­го осві­тле­н­ня ма­га­зи­ну ви мо­же­те не по­мі­ти­ти різні від­тін­ки двох че­ре­ви­ків.

ЯКІСТЬ. На­ти­сніть паль­цем на по­верх­ню взу­т­тя чи про­ве­діть ніг­тем у не­по­мі­тно­му мі­сці. Якщо на шкі­рі, зам­ші, текс­ти­лі ли­шив­ся слід — ма­те­рі­ал ду­же чу­тли­вий і мо­же бу­ти не­пра­кти­чним.

ДОГЛЯД. Обов’яз­ко­во: при­дбай­те від­по­від­ні за­со­би для догляду за сво­єю па­рою. І но­сіть із за­до­во­ле­н­ням!

BRONI

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.