НАЙ­ЧА­СТІ­ШЕ ЗАПИТУЮТЬ:

Zhinka - - Маєте Право -

На­шу квар­ти­ру за­то­пи­ли су­сі­ди звер­ху. Під­ка­жіть, як пра­виль­но ді­я­ти, аби до­мог­ти­ся ком­пен­са­ції зав­да­ної шко­ди?

Ру­сла­на Ли­га­чо­ва, м. Ки­їв

Ю.Б.: Перш за все, тре­ба спро­бу­ва­ти вре­гу­лю­ва­ти пи­та­н­ня мир­ним шля­хом і за­про­по­ну­ва­ти су­сі­дам ком­пен­су­ва­ти ви­тра­ти. Але якщо вони від­мов­ля­ю­ться спла­чу­ва­ти по­не­се­ні зби­тки за за­то­пле­ну квар­ти­ру, пи­та­н­ня мо­жна ви­рі­ши­ти у су­до­во­му по­ряд­ку.

Для цьо­го по­трі­бно: 1 Зі­бра­ти до­ка­зо­ву ба­зу для по­да­н­ня по­зо­ву:

- здій­сни­ти фо­то-/ ві­део­фі­кса­цію по­шко­джень; - ви­кли­ка­ти пред­став­ни­ків ЖКГ або ОСББ для скла­да­н­ня акту про за­ли­т­тя квар­ти­ри, су­сі­дів, які будуть свід­ка­ми. Акт ма­ють та­кож під­пи­са­ти по­тер­пі­лий і вин­ний; - ви­кли­ка­ти екс­пер­тну ор­га­ні­за­цію для ви­зна­че­н­ня вар­то­сті зби­тків;

- при за­лу­чен­ні ре­мон­тної бри­га­ди за­про­си­ти ко­што­рис вар­то­сті ма­те­рі­а­лів і ро­біт для під­твер­дже­н­ня роз­мі­ру зби­тків.

2 На­пра­ви­ти фі­нан­со­ву ви­мо­гу (з ко­пі­я­ми всіх на­яв­них до­ка­зів) су­сі­дам, які за­то­пи­ли.

3 На­пра­ви­ти по­зов до су­ду з ви­мо­га­ми про від­шко­ду­ва­н­ня: - ма­те­рі­аль­них зби­тків (ви­трат на про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи, ре­мон­ту, вар­то­сті по­шко­дже­них ре­чей);

- мо­раль­них зби­тків за спри­чи­не­ні не­зру­чно­сті;

- вар­то­сті спла­че­но­го су­до­во­го збо­ру та ви­трат на пра­во­ву до­по­мо­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.