Слу­ха­ти, го­во­ри­ти, ви­ба­ча­тись

Zhinka - - Психологія - Ін­на КРИНИЦЬКА, пси­хо­лог

Ба­га­тьох про­блем у ро­ди­нах, а зна­чить, і ди­тя­чих ком­пле­ксів, і не­пра­виль­них уста­но­вок, мо­жна бу­ло б уни­кну­ти, як­би ба­тькам вда­ло­ся ви­бу­ду­ва­ти з ді­тьми до­вір­ли­ві сто­сун­ки. Для цьо­го тре­ба стати гі­дним спів­ро­змов­ни­ком для дитини.

Вмі­ти ви­слу­ха­ти до кін­ця, ува­жно, на­ма­га­ю­чись під­три­му­ва­ти емо­цій­ний фон роз­по­віді.

На­вчи­ти­ся про­го­во­рю­ва­ти спіль­но з ди­ти­ною її рі­ше­н­ня, мрії, на­мі­ри, за­ли­ша­ю­чись при цьо­му дру­гом, а не вчи­те­лем.

Кри­ти­ка — во­рог до­вір­ли­вих вза­є­мо­сто­сун­ків. Осо­бли­во бо­лі­сно її спри­йма­ють під­лі­тки.

Пра­виль­но під­три­му­ва­ти у ра­зі нев­да­чі. Не вар­то обі­ця­ти: «На­сту­пно­го ра­зу все ви­йде». Якщо нев­да­ча по­вто­ри­ться, це бу­де ще біль­шим роз­ча­ру­ва­н­ням для малого. Кра­ще про­ана­лі­зу­ва­ти при­чи­ни та­ко­го ре­зуль­та­ту, по­ясни­ти по­мил­ки, вра­хо­ву­ю­чи вік дитини, і до­по­мог­ти їх ви­пра­ви­ти.

Не­пра­виль­но орі­єн­ту­ва­ти ди­ти­ну ли­ше на до­ся­гне­н­ня ре­зуль­та­ту. Го­лов­не — досвід, на­бу­тий у про­це­сі на­вча­н­ня, зма­га­н­ня, кон­кур­су то­що. То­ді нев­да­чі не при­зве­дуть до від­чу­т­тя «я не зміг — я по­га­ний».

Не­без­пе­чно за­хва­лю­ва­ти ди­ти­ну. На­да­лі це при­зве­де або до кон­флі­ктних си­ту­а­цій з ото­чу­ю­чи­ми, або до ком­пле­ксів.

Ви­зна­ва­ти вла­сні по­мил­ки і ро­би­ти це пра­виль­но. Не про­сто ви­ба­чи­тись пе­ред ди­ти­ною, а по­ясни­ти, чо­му так ста­ло­ся, чо­му ма­ма бу­ла не в гу­мо­рі, чо­му про­ха­н­ня дитини у да­ний час ви­яви­ло­ся не­до­ре­чним то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.