Ком­пле­кси ро­дом із ди­тин­ства

Zhinka - - Психологія -

БЛОК НА ДО­СЯ­ГНЕ­Н­НЯ УСПІ­ХУ, КОМ­ПЛЕКС НЕВДАХИ, БІЛОЇ ВОРОНИ. Страх ба­тьків пе­ред не­ор­ди­нар­ні­стю дитини, на­ма­га­н­ня зро­би­ти її «як усі», кри­ти­ка за на­дмір­ну кре­а­тив­ність.

НЕВ­МІ­Н­НЯ РОЗІБРАТИСЬ У СО­БІ, КЕРУВАТИ ВЛА­СНИ­МИ ПО­ЧУ­Т­ТЯ­МИ. Ігно­ру­ва­н­ня ба­тька­ми емо­цій дитини, ви­смі­ю­ва­н­ня стра­хів, стра­ж­дань.

ГІПЕРБОЛІЗОВАНЕ ПО­ЧУ­Т­ТЯ ПРО­ВИ­НИ. Ма­ні­пу­ля­ції по­чу­т­тя­ми дитини з бо­ку ба­тьків, по­ка­зна са­мо­по­жер­тва ба­тьків за­ра­ди дитини.

ТРУДНОЩІ З КО­МУ­НІ­КА­ЦІ­ЄЮ, БЕЗІНІЦІАТИВНІСТЬ, СТРАХ ПЕ­РЕД ПЕРЕПОНАМИ. На­слі­док гі­пе­ро­пі­ки ба­тьків.

КОМ­ПЛЕКС НЕПОВНОЦІННОСТІ, ДЕПРЕСІЇ, ТРУДНОЩІ З ОСОБИСТІСНИМ РОЗВИТКОМ. По­стій­не по­рів­ню­ва­н­ня дитини із ки­мось більш успі­шним.

КОМ­ПЛЕКС ВІДМІННИКА АБО ДВІЄЧНИКА, за­ле­жність від сто­рон­ньої дум­ки, по­тре­ба по­стій­но до­во­ди­ти свою зна­чу­щість або не­ві­ра у вла­сні зді­бно­сті. Ко­ли оцін­ки ста­ють основ­ним мі­ри­лом люд­ських яко­стей дитини.

СТРАХ ПРИПУСТИТИСЯ ПО­МИЛ­КИ, який не до­зво­ляє ре­а­лі­зу­ва­ти­ся. На­дмір­на кри­ти­ка чи по­ка­ра­н­ня за по­га­ні оцін­ки, за по­мил­ки у ди­тин­стві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.