На­та­лія ГОРДІЄНКО, лі­кар-те­ра­певт, Ме­ди­чний центр «До­ктор Сем»:

Zhinka - - Здоров’я -

Чо­го вар­то осте­рі­га­ти­ся і як за­по­біг­ти про­бле­мам під час сі­мей­но­го від­по­чин­ку на при­ро­ді?

Уку­си клі­щів: одяг з дов­ги­ми ру­ка­ва­ми, ви­со­ким ко­мі­ром, ба­жа­но сві­тлих ко­льо­рів і без скла­док; го­лов­ний убір; за­кри­те взу­т­тя і шкар­пе­тки.

Пі­сля про­гу­лян­ки вдо­ма по­трі­бно ре­тель­но огля­ну­ти все ті­ло. Звер­ніть ува­гу на вкри­ту во­лос­сям ча­сти­ну го­ло­ви, шию, ді­лян­ки скла­док

шкі­ри (па­хви­ну, па­хви). Якщо зна­йшли клі­ща — спро­буй­те йо­го ви­да­ли­ти. Якщо кліщ гли­бо­ко за­ну­рив­ся у шкі­ру — якнай­швид­ше звер­ні­ться до най­ближ­чо­го травм­пун­кту. По­чер­во­ні­н­ня шкі­ри дов­ко­ла місця уку­су — по­ка­за­н­ня для звер­не­н­ня до лікаря-ін­фе­кціо­ні­ста. Трав­ми.

Опі­ки.

Алер­гі­чна ре­а­кція. Під час від­по­чин­ку на при­ро­ді вар­то до­три­му­ва­ти­ся за­галь­них пра­вил по­ве­дін­ки на су­ші й во­ді. Не­об­хі­дно ма­ти при со­бі апте­чку для на­да­н­ня пер­вин­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги: бинт, пе­ре­кис во­дню, лей­ко­пла­стир, джгут, ан­ти­гі­ста­мін­ні пре­па­ра­ти (якщо хтось із чле­нів ро­ди­ни має схиль­ність до алер­гії).

Аби не допу­сти­ти хар­чо­во­го отру­є­н­ня, пе­ред їдою по­трі­бно ми­ти ру­ки чи­стою во­дою (ба­жа­но її ма­ти із со­бою), не вжи­ва­ти не­сві­жих про­ду­ктів, які три­ва­лий час пе­ре­бу­ва­ли на по­ві­трі, змі­ни­ли свій за­пах, колір чи кон­си­стен­цію. Ре­ко­мен­до­ва­но обме­жи­ти вжи­ва­н­ня ал­ко­го­лю.

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.