СЕ­КРЕ­ТИ УСПІ­ХУ

Zhinka - - Сад На Підвіконні -

ГІ­БІ­СКУС ТРЕ­БА ОБРІЗАТИ: 1 ко­ли го­ту­є­те ро­сли­ну до зи­мо­во­го від­по­чин­ку; 2 ко­ли по­трі­бно йо­го омо­ло­ди­ти;

3 ко­ли ба­жа­є­те сфор­му­ва­ти кро­ну пев­ної фор­ми.

БРУНЬ­КИ ГІ­БІ­СКУС ФОРМУЄ НА МОЛОДИХ ПАГОНАХ: чим їх біль­ше — тим ря­сні­ше ку­щик цві­сти­ме. Тому обрі­за­ють ро­сли­ну 3-4 ра­зи на рік. По­трі­бної фор­ми ку­щи­ку на­да­ють у кін­ці зи­ми — на по­ча­тку весни, на­по­ло­ви­ну вко­ро­чу­ю­чи мо­ло­ді па­го­ни пі­сля пе­ре­сад­ки рослини у но­вий гор­щик.

РАЗ НА КІЛЬ­КА РО­КІВ РО­СЛИ­НУ НА­ЛЕ­ЖИТЬ ВІДПРАВЛЯТИ НА ЗИМОВИЙ ВІД­ПО­ЧИ­НОК. Від по­ча­тку осе­ні по­лив ра­зом зі зни­же­н­ням тем­пе­ра­ту­ри по­сту­по­во при­пи­ня­ють, че­ка­ють, ко­ли опа­де ли­стя та обрі­за­ють кущ, ли­ша­ю­чи па­го­ни зав­довж­ки близь­ко 8 см. Став­лять гор­щик у прохо­ло­дне мі­сце і зрід­ка зво­ло­жу­ють ґрунт. Ко­ли че­рез кіль­ка мі­ся­ців з’яв­ля­ться мо­ло­ді па­го­ни — ро­сли­ну пе­ре­но­сять у те­пле сві­тле мі­сце, ря­сно поливають, об­при­ску­ють та іно­ді при­щи­пу­ють мо­ло­ді па­го­ни, щоб вони кра­ще роз­га­лу­жу­ва­ли­ся.

АБИ СТИ­МУ­ЛЮ­ВА­ТИ ПИШНЕ ЦВІ­ТІ­Н­НЯ ГІ­БІ­СКУ­СА, НА­ЛЕ­ЖИТЬ:

1 зна­ти мі­ру у вне­сен­ні азо­тних до­брив;

2 за­без­пе­чи­ти ро­сли­ні до­ста­тнє осві­тле­н­ня і по­лив улі­тку;

3 під­три­му­ва­ти по­ни­же­ну тем­пе­ра­ту­ру під час пе­рі­о­ду спо­кою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.