ПОРАДИ ЕКСПЕРТА

Zhinka - - Зоосвіт -

Фі­ліп ГОЛУБЧИК, біо­лог, аква­рі­у­міст

— У ха­тніх аква­рі­у­мах мо­жна по­се­ли­ти кар­ли­ко­вих і шпор­це­вих жаб, — ка­же біо­лог, аква­рі­у­міст Фі­ліп Голубчик. — Це два найпопулярніші ви­ди, умо­ви утри­ма­н­ня яких май­же одна­ко­ві, від­мін­ність — об’єм аква­рі­у­ма.

ПРА­ВИ­ЛА ДОГЛЯДУ

Осві­тле­н­ня, обі­грів, філь­тра­ція во­ди — ви­мо­ги до екс­плу­а­та­ції аква­рі­у­ма для жаб та­кі са­мі, як і для аква­рі­у­ма для риб. Якщо утри­му­є­те тіль­ки жа­бок, єм­кість за­пов­нюй­те во­дою на по­ло­ви­ну.

Для кіль­кох кар­ли­ко­вих жаб най­ком­фор­тні­шим бу­де аква­рі­ум об’ємом со­рок лі­трів, на па­ру шпор­це­вих — п’ят­де­сят.

Аква­рі­ум кар­ли­ко­вої жаби мо­жна при­кра­си­ти ро­сли­на­ми, тва­ри­ни цьо­го ви­ду, на від­мі­ну від шпор­це­вих,

які мо­жуть по­шко­ди­ти м’яке ли­стя, їм не за­гро­жу­ва­ти­муть. Зе­лень оби­рай­те за дво­ма кри­те­рі­я­ми: жорс­ткість і не­ви­ба­гли­вість до умов.

Рід­ко, але ам­фі­бії ви­хо­дять на су­шу, тому обла­штуй­те не­ве­ли­ку пла­тфор­му і щіль­но за­кри­вай­те аква­рі­ум, щоб тва­рин­ки з ньо­го не ви­ла­зи­ли.

Кон­тро­люй­те тем­пе­ра­ту­ру во­ди, допу­сти­мі ме­жі — 23-25°C.

Не три­май­те жаб у ру­ках, для зем­но­во­дних вони над­то га­ря­чі.

Дно по­крий­те галь­кою або ве­ли­ки­ми зер­на­ми квар­цо­во­го пі­ску, про­стеж­те, щоб краї ґрун­ту не бу­ли го­стри­ми.

Риб і жаб в одно­му аква­рі­у­мі кра­ще не три­ма­ти, якщо ж на­ва­жи­тесь — ви­бе­ріть ам­фі­бі­ям спри­тних і швид­ких су­сі­дів.

Якщо жа­ба втра­чає апе­тит, не ре­а­гує на корм, не ру­ха­є­ться — вар­то звер­ну­ти­ся до спе­ці­а­лі­ста. Лі­ку­ва­ти тва­рин­ку кра­ще пі­сля ве­ткон­суль­та­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.