Етно­гра­фі­чний ком­плекс

«УКРА­ЇН­СЬКЕ СЕ­ЛО»

Zhinka - - Чарівна Країна -

По­бу­ва­ти за пів­то­ри го­ди­ни на Пол­тав­щи­ні, По­діл­лі, По­ліс­сі, Над­дні­прян­щи­ні та в Кар­па­тах, не при­дбав­ши кви­тка на по­тяг, лі­так чи ав­то­бус. У му­зеї про­сто не­ба «Укра­їн­ське се­ло» екс­кур­сія ча­сом — без кор­до­нів.

Як пле­ли ме­блі з ло­зи, го­ту­ва­ли лі­ки із ці­лю­щих трав та пра­су­ва­ли одяг без пра­ски?! На­вчи­ти­ся пра­дав­ніх му­дро­щів і ви­на­хі­дли­во­сті на­ших пра­щу­рів мо­жна за п’ятнад­цять кі­ло­ме­трів від сто­ли­ці.

На те­ри­то­рії не­ве­ли­ко­го пар­ку, як на до­ло­ні, Укра­ї­на ХІХ сто­лі­т­тя: де­рев’яний храм Свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­ми­трія Со­лун­сько­го (осо­бли­вість — кли­но­вий іко­но­стас, ви­ко­на­ний у сти­лі укра­їн­сько­го ба­ро­ко XVІІ–XVІІІ сто­лі­т­тя), па­ра­фі­яль­на школа, грот «Жи­во­но­сне Дже­ре­ло», гон­чар­ня, ку­зня, са­мо­гон­ний за­вод, хлі­бо­пе­кар­ня та зна­ко­ві екс­по­на­ти — сим­вол укра­їн­сько­го се­ла — ав­тен­ти­чні ха­ти­ма­зан­ки. Са­мо­бу­тність кожної са­ди­би під­кре­слю­ють не ли­ше зов­ні­шній та вну­трі­шній ін­тер’єри, роз­ма­ї­т­тя ви­ши­вок, ме­блів, кар­тин, ікон, по­бу­то­вих ре­чей з ке­ра­мі­ки, де­ре­ва, со­ло­ми, ме­та­лу, що від­ по­від­а­ють етно­гра­фі­чній тра­ди­ції, а й му­зи­чний су­про­від, ха­ра­ктер­ний для пред­став­ле­но­го ре­гіо­ну.

«Укра­їн­ське се­ло» — му­зей «без обме­жу­валь­них стрі­чок», тут ви змо­же­те від­чу­ти се­бе справ­жнім го­спо­да­рем: за­гля­ну­ти у ко­жен ку­то­чок, по­си­ді­ти за ста­рим сто­лом, са­мо­туж­ки на­ру­ба­ти дров, злі­пи­ти гли­ня­но­го гле­чи­ка, ви­тка­ти со­ро­чку чи зва­ри­ти ко­за­цький ку­ліш.

При­ро­дна свя­ти­ня та окра­са «Укра­їн­сько­го се­ла» — грот Бо­го­ро­ди­ці «Жи­во­но­сне Дже­ре­ло». Во­да тут освя­че­на мо­ли­твою та ба­га­та на мі­не­ра­ли (крим­ський бен­то­ніт і за­хі­дно­укра­їн­ський се­ле­ніт). По­вер­та­ю­чи­ся до­до­му, не­о­дмін­но на­бе­ріть со­бі у пля­шку!

вул. Дми­трів­ська, 1, с. Бу­зо­ва, Ки­є­во-Свя­то­шин­ський ра­йон Ки­їв­ської обла­сті.

від стан­ції ме­тро «Свя­то­шин» ав­то­бу­сом № 773 «Ки­їв-Ми­ко­ла­їв­ка», зу­пин­ка «Вер­то­лі­тна».

Вар­тість про­жи­ва­н­ня у го­те­лі — від 700 до 2200 грн.

Сайт: etno-selo.com.ua

АДРЕСА:

Як до­їха­ти:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.