Бу­ти до­бри­ми і від­кри­ти­ми…

Zhinka - - Тема Номера - Те­тя­на Лев

Пев­не, не­має мі­сії до­стой­ні­шої і від­по­від­аль­ні­шої, ніж да­ва­ти й ря­ту­ва­ти жи­т­тя. І оскіль­ки пер­ший лі­тній мі­сяць від­кри­ває День за­хи­сту ді­тей, а 18 черв­ня ми ві­та­ти­ме­мо усіх пра­ців­ни­ків ме­ди­ци­ни з про­фе­сій­ним свя­том, у цьо­му но­ме­рі ми го­во­ри­ти­ме­мо про мам, ді­ток і тих, хто пі­клу­є­ться про їхнє здо­ров’я. Мо­жли­во, не всі ма­те­рі­а­ли зву­ча­ти­муть по-свя­тко­во­му, але ми хо­ті­ли при­вер­ну­ти ва­шу ува­гу до ре­аль­них про­блем і не за­мов­чу­ва­ти від­по­від­ей на не­зру­чні запитання. Нам і справ­ді по­трі­бні змі­ни: не тіль­ки ме­ди­чної сфе­ри, але і су­спіль­ної сві­до­мо­сті. Щоб бу­ти до­бри­ми і від­кри­ти­ми... Так, ге­ро­ї­ня об­кла­дин­ки — Оля Кудіненко — за­ба­жа­ла со­бі у по­да­ру­нок до дня на­ро­дже­н­ня міль­йон гри­вень. І зі­бра­ла їх всьо­го за два ти­жні — щоб при­дба­ти лі­ки для он­ко­хво­рих ді­ток...

А ще ми по­зна­йо­ми­ли­ся з уні­каль­ною ро­ди­ною, у якій ми­ну­ло­го ро­ку на­ро­ди­ло­ся одра­зу п’яте­ро ма­лят! Істо­рія Окса­ни Ко­бе­ле­цької вра­зи­ла всю Укра­ї­ну і не тіль­ки. А ма­ма-ге­ро­ї­ня вва­жає се­бе зви­чай­ною жін­кою, до­ля якої змі­ни­ла­ся на­зав­жди...

Та­кі істо­рії до­во­дять, що ди­ва мо­жли­ві. Біль­ше то­го — ми тво­ри­мо їх са­мі! По­трі­бно просто ві­ри­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.