З РЕДАКЦІЙНОЇ ПО­ШТИ

Zhinka - - Тема Номера -

Я ви­хо­вую двох ді­ток, за­раз не пра­цюю. Жур­нал ваш якось при­дба­ла су­то із ці­ка­во­сті і ме­не вра­зив ма­те­рі­ал про жі­нок, які зумі­ли про­ти­сто­я­ти скла­дним об­ста­ви­нам зав­дя­ки до­по­мо­зі «Ма­ма SOS». На­віть не уяв­ляю, як це не­про­сто: я маю чо­ло­ві­ка, по­стій­но до­по­ма­га­ють ба­тьки, але са­ма ні­чо­го не всти­гаю, зав­жди за­кло­по­та­на й «за­тур­ка­на»... За­хо­плю­ю­ся жін­ка­ми, які вмі­ють да­ва­ти ра­ду со­бі, які не спи­ня­ю­ться на одній ро­лі, які отри­му­ють за­до­во­ле­н­ня від ма­те­рин­ства і во­дно­час про­дов­жу­ють роз­ви­ва­ти­ся. Хо­чу бу­ти та­кою!

Сві­тла­на Ми­ки­тчак, м. Рів­не.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.