ДАЧА

ЯК І З БУДЬ-ЯКИ­МИ ІН­ШИ­МИ САДОВИМИ ЧИ ГОРОДНІМИ КУЛЬТУРАМИ, ТЕ­ХНІ­КА ДЛП СПРА­ЦЮЄ І НА ГРЯДЦІ З ТОМАТАМИ. МИ ПРО ДО­ГЛЯД, ЛЮ­БОВ ТА ПІ­КЛУ­ВА­Н­НЯ.

Zhinka - - Тема Номера -

До­гляд, лю­бов і пі­клу­ва­н­ня для то­ма­тів

ОБИРАЄМО МІ­СЦЕ

Най­сма­чні­ші по­мі­до­ри ро­стуть на со­ня­чних ділянках. Оби­рай­те мі­сци­ну, яка осві­тлю­ва­ти­ме­ться 7­8 го­дин на до­бу.

Біль­шість сор­тів то­ма­тів не да­ють зав’язі, якщо тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря вно­чі не опу­ска­є­ться ниж­че +24°С. То­му важливо до­три­му­ва­ти­ся ре­ко­мен­до­ва­них тер­мі­нів пе­ре­сад­ки ро­слин у відкритий ґрунт і не пе­ре­три­му­ва­ти роз­са­ду. Порада осо­бли­во акту­аль­на для жи­те­лів пів­ден­них обла­стей кра­ї­ни.

Пе­ред пе­ре­сад­кою тре­ба піджи­ви­ти зем­лю «зрі­лим» ком­по­стом із роз­ра­хун­ку 25­35 кг на 1 ква­дра­тний метр. По­мі­до­ри лю­блять зба­га­че­ний ор­га­ні­чни­ми еле­мен­та­ми ґрунт — верх­ні 6­8 см на ді­лян­ці має скла­да­ти ком­пост.

Від­стань між ро­сли­на­ми — 50­80 см. Мі­сця на грядці має ви­ста­ча­ти для ком­фор­тно­го по­ли­ву, про­по­лю­ва­н­ня та збо­ру вро­жаю і пі­зні­ше, ко­ли роз­са­да під­ро­сте.

Якщо роз­са­да ви­тя­гла­ся — за­ко­пуй­те за­над­то ви­со­кі тон­кі сте­бла ро­сли­ни з ли­сто­чка­ми, аку­ра­тно укла­да­ю­чи їх на дно ям­ки. Це сти­му­лю­ва­ти­ме роз­ви­ток до­да­тко­вих ко­ре­нів,

що зро­бить то­мат мі­цні­шим.

ВОДНИЙ РЕ­ЖИМ

Від­ра­зу ж пі­сля пе­ре­сад­ки ко­жну ро­сли­ну по­ли­ва­ють 4 л те­плої (27°С) води, щоб роз­са­да до­бре при­жи­ла­ся, та про­дов­жу­ють по­ли­ва­ти те­плою во­дою (по 0,5 л на ро­сли­ну) що­дня ще впро­довж 7–10 днів. Че­рез 10 днів збіль­шу­ють ін­тер­вал між по­ли­ва­ми: що­ти­жня по­мі­до­рам по­трі­бно за­га­лом 2,5–7,5 см опа­дів, для чо­го до­ста­тньо по­ли­ва­ти ко­жну ро­сли­ну 3–4­ма л води раз на 3–4 дні та ча­сті­ше за спе­ко­тної і су­хої погоди.

Кра­ще, щоб во­да мен­ше по­тра­пля­ла на ли­стя та сте­бла то­ма­тів, — за мо­жли­во­сті ор­га­ні­зуй­те кра­пель­ний по­лив або по­ли­вай­те у бо­ро­зни. По­мі­до­ри та­кож від­да­дуть пе­ре­ва­гу по­ли­ву з ефе­ктом до­щу, а не зі шлан­га чи лій­кою, — це мо­же зни­зи­ти стій­кість ро­слин до гри­бних хво­роб.

Щоб збе­рег­ти во­ло­гу та три­ма­ти бур’яни під кон­тро­лем, уже че­рез 1–2 ти­жні пі­сля ви­сад­ки роз­са­ди зем­лю під нею мо­жна вкри­ти 2­3 см ша­ром муль­чі із сі­на, со­ло­ми та, якщо не­об­хі­дно збіль­ши­ти ки­сло­тність ґрун­ту, хвої (до 30 см в ді­а­ме­трі нав­кру­ги сте­бла).

Обріж­те пла­сти­ко­ву 2­лі­тро­ву пля­шку з обох бо­ків у фор­мі ци­лін­дра та тро­хи вда­віть її у зем­лю нав­кру­ги ро­сли­ни. По­ли­ва­ю­чи, на­пов­нюй­те ци­ліндр во­дою, — так во­на вби­ра­ти­ме­ться пря­мо у ко­рі­н­ня, що до­по­мо­же ро­сли­ні роз­ро­сти­ся.

Пе­ред по­сад­кою по­кла­діть у лун­ку яє­чну шка­ра­лу­пу. Якщо до­щів ма­ло — стеж­те, щоб ко­жна ро­сли­на отри­му­ва­ла за­га­лом близь­ко 8 л води що­ти­жня, по­чи­на­ю­чи від 2-го ти­жня пі­сля ви­сад­ки роз­са­ди у ґрунт. Тре­ба зна­ти мі­ру у по­ли­ві то­ма­тів: по­стій­но мо­кра чи за­над­то во­ло­га зем­ля мо­же при­зве­сти до за­ги­бе­лі ко­ре­нів і роз­ви­тку гри­бних хво­роб, осо­бли­во за спе­ко­тної погоди при ви­со­кій во­ло­го­сті по­ві­тря.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.