ЧАРІВНА КРА­Ї­НА

ше­дев­ри ін­же­нер­но­го за­ду­му

Zhinka - - Тема Номера -

З’єд­на­ти бе­ре­ги: ше­дев­ри укра­їн­сько­го мо­сто­бу­ду­ва­н­ня

Що не міст — ле­ген­да, що не ін­же­нер — ми­тець. Із мо­ту­зок, де­ре­ва, ка­ме­ню та ме­та­лу, рі­зні за кон­стру­кці­єю, роз­мі­ра­ми й при­зна­че­н­ням най­дав­ні­ші ін­же­нер­ні ви­на­хо­ди люд­ства — мости. Здав­на во­ни по­лег­шу­ва­ли люд­ське жи­т­тя, ста­ва­ли окра­сою мі­сце­во­сті та ви­зна­чни­ми пам’ятка­ми ар­хі­те­кту­ри. Ми про­по­ну­є­мо вла­сний рей­тинг укра­їн­ських пе­ре­прав і чо­ти­ри істо­рії, гідні ва­шої ува­ги та по­ди­ву.

Ста­рий ав­стрій­ський міст Се­ред ре­корд­сме­нів за уні­каль­ні­стю мо­стів в Укра­ї­ні і на­віть Єв­ро­пі — Во­ро­хта. Це не­ве­ли­ке кар­пат­ське мі­сте­чко пи­ша­є­ться одра­зу чо­тир­ма ста­ро­вин­ни­ми ві­а­ду­ка­ми — кам’яни­ми аро­чни­ми мо­ста­ми, вік яких дав­но пе­ре­тнув со­тню ро­ків.

Осо­бли­вий се­ред них — Ста­рий ав­стрій­ський міст — ар­хі­те­ктур­на й ту­ри­сти­чна пер­ли­на Во­ро­хти. Як ча­сти­ну транс­кар­пат­ської транс­порт­ної ма­гі­стра­лі йо­го зве­ли полонені іта­лій­ці ще за ча­сів Ав­стро­Угор­ської ім­пе­рії у 1895 ро­ці. Міст мав ста­ти про­мі­жною лан­кою на шля­ху від Чор­но­го до Адрі­а­ти­чно­го мо­ря та ча­сти­ною ма­гі­страль­ної тра­си до сто­ли­ці ім­пе­рії — Ві­дня. Здій­сни­ти план ав­стро­у­гор­цям пе­ре­шко­ди­ла Пер­ша сві­то­ва вій­на, але зу­си­л­ля бу­ді­вель­ни­ків і за­дум ін­же­не­рів не бу­ли мар­ни­ми: до 2000 ро­ку об’єкт слу­жив ча­сти­ною за­лі­зни­чно­го спо­лу­че­н­ня «Іва­но­Фран­ківськ – Ярем­че – Во­ро­хта – Ра­хів», а ни­ні — основ­на ар­хі­те­ктур­на пам’ятка Во­ро­хти і популярний се­ред ту­ри­стів «му­зей просто не­ба».

Ав­стрій­ський міст з’єд­нує бе­ре­ги най­шир­шо­го ру­сла Пру­та, йо­го дов­жи­на — 130 ме­трів, скла­да­є­ться з кіль­кох рі­зних за роз­мі­ром арок, най­біль­ша має 65 ме­трів. По­бу­до­ва­ний ві­а­дук із ка­ме­ню, то­му на фо­ні кар­пат­ських ма­льов­ни­чих кра­є­ви­дів на­га­дує не­під­сту­пну фор­те­цю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.