САД НА ПІДВІКОННІ

НАЙКРАЩИМ МІСЦЕМ ДЛЯ ВІЧНОЗЕЛЕНОГО МИРТА СТА­НЕ ДИ­ТЯ­ЧА — ТА­КИЙ СУ­СІД ДО­ПО­МО­ЖЕ СУТ­ТЄ­ВО ЗНИ­ЗИ­ТИ КІЛЬ­КІСТЬ ЗАСТУДНИХ ЗА­ХВО­РЮ­ВАНЬ У ЇЇ МЕ­ШКАН­ЦІВ.

Zhinka - - Тема Номера - Ган­на Терн

Мирт — ці­лю­ще де­рев­це для ди­тя­чої кім­на­ти

УГре­ції ві­рять, що мирт від­нов­лює жит­тє­ві си­ли лю­ди­ни. За схі­дною ле­ген­дою, аро­ма­тний ку­щик ви­ріс із гі­ло­чки, яку Адам при­хо­пив із со­бою на згад­ку про рай. При­пи­су­ють мир­ту зви­чай­но­му (Myrtus communis) і про­ти­алер­гій­ні вла­сти­во­сті. Все зав­дя­ки то­му, що тем­но­зе­ле­не за­па­шне ли­стя ці­єї пів­ден­ної ві­чно­зе­ле­ної де­рев­ної ро­сли­ни мі­стить ефір­ну олію та ви­ді­ляє фі­тон­ци­ди. Ви­ве­де­но ба­га­то сор­тів мирта, які рі­зня­ться роз­мі­ра­ми, фор­мою та ко­льо­ром ли­стя, щіль­ні­стю ро­сту, за­барв­ле­н­ням ягід і кві­ток (та­кож ма­хро­вих). У нас ві­до­мі та ви­ро­щу­ю­ться в основ­но­му мирт дрі­бно­ли­стий, у кві­тни­ка­рів­про­фе­сіо­на­лів зу­стрі­ча­є­ться мирт кру­пно­ли­стий, стро­ка­ті сор­ти та рід­ко — мирт Бо­е­ти­ка (Boetica), стов­бур ко­тро­го під час ро­сту за­кру­чу­є­ться хи­мер­ни­ми зви­ви­на­ми.

Мі­сце

Мирт від­дає пе­ре­ва­гу пів­ден­ним, схі­дним і за­хі­дним ві­кнам, де по­лу­дне­вої по­ри обі­йде­ться і без при­ті­не­н­ня. На пів­ні­чних ві­кнах мо­же да­ти­ся взна­ки не­ста­ча сві­тла. Одна з не­ба­га­тьох ро­слин, ко­тру не ли­ше мо­жна, а на­віть по­трі­бно роз­мі­сти­ти бі­ля від­чи­не­но­го ві­кна, на про­тя­гах: з по­гой­ду­ва­н­ням гі­лок мирт ви­ді­ляє в кім­на­ту ці­лю­щі фі­тон­ци­ди.

Пі­джив­ле­н­ня

Ко­жні 3–4 ти­жні, по­чи­на­ю­чи від ве­сни й до осе­ні, вно­сять ком­пле­ксні до­бри­ва без ва­пна. Чу­до­во ре­а­гує та­кож на ор­га­ні­чні до­бри­ва.

По­лив

Ґрунт у гор­щи­ку по­трі­бно зво­ло­жу­ва­ти за по­тре­би, щоб не допу­сти­ти пе­ре­си­ха­н­ня на­віть верх­ніх ша­рів. По­лив про­во­дять ре­гу­ляр­но, зай­ву во­ду з під­до­ну обов’яз­ко­во зли­ва­ють,

аби не за­гни­ва­ло ко­рі­н­ня. Взим­ку за су­хо­сті по­ві­тря у кім­на­ті по­трі­бно ча­сто об­при­ску­ва­ти.

Тем­пе­ра­ту­ра

Мирт за­га­лом до­бре пе­ре­но­сить ко­ли­ва­н­ня тем­пе­ра­тур від 0°С до +40°С. Як ро­сли­ну суб­тро­пі­чну, взим­ку (або й ці­ло­рі­чно) йо­го ба­жа­но три­ма­ти на за­скле­но­му бал­ко­ні, ло­джії при +5…10°С (ви­три­має й зни­же­н­ня до 0°С), щоб змен­ши­ти опа­да­н­ня ли­стя. Взим­ку у те­плій кім­на­ті мирт ба­жа­но три­ма­ти якнай­да­лі від ба­та­рей.

Пе­ре­сад­ка

За не­об­хі­дно­сті до­ро­слі ро­сли­ни раз на кіль­ка ро­ків пе­ре­се­ля­ють у но­вий гор­щик (ве­сна–лі­то). Мо­ло­ді де­рев­ця що­ро­ку на­ве­сні пе­ре­са­джу­ють у гор­щик біль­шо­го роз­мі­ру. При пе­ре­сад­ці не мо­жна за­гли­блю­ва­ти ко­ре­не­ву ший­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.