АСТРОПРОГНОЗ

Zhinka - - Тема Номера -

на чер­вень

Рак Зір­ки обі­ця­ють вам ба­га­то ці­ка­вих про­е­ктів і ко­ри­сних зу­стрі­чей. Мо­жли­во, во­ни не одра­зу при­не­суть пло­ди у гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті, але не по­спі­шай­те по­зи­ча­ти — уже на­при­кін­ці мі­ся­ця ситуація змі­ни­ться. Біль­ше ча­су про­водь­те із ро­ди­ною. А ра­нок зу­стрі­чай­те лег­кою про­біж­кою — це до­дасть сил і струн­ко­сті. + 5–7, 15, 16, 24, 25, 27, 28

3, 4, 10–12, 18, 19, 30

Лев Ви мо­же­те впев­не­но ро­зра­хо­ву­ва­ти на під­трим­ку дру­зів і ко­лег у скла­дних пи­та­н­нях. І не за­бу­вай­те про вдя­чність. Якщо мрі­є­те про під­ви­ще­н­ня — час про­я­ви­ти іні­ці­а­тив­ність: ке­рів­ни­цтво оці­нить ва­ші про­по­зи­ції. Про­я­віть ува­гу до сво­їх близь­ких — мо­жли­во, ко­мусь зна­до­би­ться ва­ша до­по­мо­га.

+ 1,5, 8, 10, 13, 27 2, 6, 12, 20, 23, 26

Ді­ва Упев­не­ність і рі­шу­чість до­по­мо­жуть Ді­вам до­сяг­ти успі­ху в ре­а­лі­за­ції за­ду­ма­но­го, тож ані се­кун­ди у со­бі не сум­ні­вай­те­ся. Дозвольте ді­тям від­по­чи­ти пі­сля на­вчаль­но­го ро­ку і не будь­те до них ви­мо­гли­ви­ми. До­слу­хай­те­ся до сво­го ор­га­ні­зму і до­зво­ляй­те со­бі від­по­чи­ва­ти — кра­ще на при­ро­ді. +8, 9, 18, 19, 26, 27 5–7, 13, 14, 20, 21 Пра­цьо­ви­тість і на­по­ле­гли­вість забезпечать вам ста­біль­ний при­бу­ток. На­віть твор­че хо­бі мо­же ста­ти дже­ре­лом до­хо­дів. В осо­би­сто­му жит­ті та спіл­ку­ван­ні з рі­дни­ми па­ну­ва­ти­ме гар­мо­нія, якщо ви не під­да­ва­ти­ме­те­ся пе­ре­па­дам на­строю. Вда­лий час по­збу­ти­ся не­га­ти­ву і по­га­них зви­чок.

3, 4, 13, 14, 22, 23, 30

1,2, 8, 9, 15, 16, 28, 29

Те­ре­зи

Цьо­го мі­ся­ця ви мо­же­те отри­ма­ти шанс, яко­го че­ка­ли весь рік, про­я­ви­ти се­бе про­фе­сій­но. Го­лов­не — ці­ле­спря­мо­ва­ність і зо­се­ре­дже­ність. Якщо ва­ші сто­сун­ки із пар­тне­ром ви­чер­па­ли­ся — вам до­ве­де­ться по­кла­сти їм край. Вам по­трі­бна емо­цій­на рів­но­ва­га і спо­кій. + 2,5, 8, 9, 11, 17, 23, 29

1, 6, 12, 13, 18, 19, 22, 27

Скор­піон

Вам вар­то на­ла­шту­ва­ти­ся на кре­а­тив­ність і ори­гі­наль­ність. Стан­дар­тні під­хо­ди, яки­ми ви з успі­хом ко­ри­сту­ва­ли­ся, не при­не­суть ба­жа­них ре­зуль­та­тів. Вда­лий час для са­мо­ро­з­ви­тку і на­вча­н­ня. Рі­дним бра­кує ва­шої тур­бо­ти, тож про­водь­те біль­ше ча­су вдо­ма або ви­ру­шай­те ра­зом на від­по­чи­нок.

+1, 5, 14, 18, 27, 28

7, 9, 16, 17, 22, 26

Стрі­лець

Лег­ко­ва­жність і без­тур­бо­тність не пі­дуть вам на ко­ристь у ді­ло­вій сфе­рі. Усе, що сто­су­є­ться кар’єри, за­раз по­тре­бу­ва­ти­ме ма­кси­маль­ної від­да­чі. Будь­те го­то­ві до від­ря­джень, до­да­тко­во­го на­вча­н­ня чи ста­жу­ва­н­ня. Ді­ти мо­жуть звер­ну­ти­ся до вас по по­ра­ду — по­став­те­ся до цьо­го сер­йо­зно. Сте­ре­жі­ться травм! + 2,4, 7, 16, 20, 21

1, 10, 11, 19, 25, 26

Ко­зе­ріг

Чер­вень — не кра­щий час для ва­жли­вих змін і рі­шень. Не по­го­джуй­те­ся на про­по­но­ва­ну ва­кан­сію, не ро­біть сут­тє­вих по­ку­пок і не оформ­ляй­те кре­дит. Впев­не­но ви по­чу­ва­ти­ме­те­ся ли­ше в ко­лі ро­ди­ни. Тож ві­зьміть від­пус­тку і ви­ру­шай­те у сі­мей­ну по­до­рож.

+1, 8, 14, 17, 21, 24

2, 10, 13, 19, 26

Во­до­лій

Зір­ки радять вам взя­ти па­у­зу і на­ве­сти лад у дум­ках. Від­по­чинь­те па­ру ти­жнів у ти­ші та спо­кої, але не на са­мо­ті, а по­том бе­рі­ться до справ із но­вим за­па­лом. Не­спо­ді­ва­ні зу­стрі­чі та зна­йом­ства мо­жуть да­ти по­ча­ток ро­ман­ти­чним сто­сун­кам чи пер­спе­ктив­но­му пар­тнер­ству.

+7, 8, 12, 13, 25, 26

2,3, 5, 6, 15, 24

Ри­би

Ста­біль­ність у ді­ло­вій сфе­рі до­зво­лить вам за­ми­сли­ти­ся про від­пус­тку або при­найм­ні не до­кла­да­ти на­дмір­них зу­силь на ро­бо­ті. Мо­жли­во, вам вар­то змі­ни­ти ко­ло спіл­ку­ва­н­ня: хтось пе­ре­хо­плює ва­ші ідеї та енер­гію на свою ко­ристь. Бе­ре­жіть нер­ви і при­ді­літь час про­це­ду­рам з ре­ла­кса­ції. Ймо­вір­ний ві­зит ро­ди­чів.

+2, 3, 11, 12, 19, 20, 30

7, 8, 17, 18, 27–29

Овен

Ви зда­тні до­сяг­ти бу­дья­кої ме­ти, ко­ли ро­зу­мі­є­те її зна­чу­щість. Тож астро­ло­ги ре­ко­мен­ду­ють не йти на по­від­ці у по­ро­жніх ам­бі­цій, аби не мар­ну­ва­ти си­ли на те, що не при­не­се вам за­до­во­ле­н­ня. Вда­лий час для оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів і ви­рі­ше­н­ня фор­маль­них пи­тань. При­ді­ляй­те час дру­гій по­ло­вин­ці.

+2, 4, 12, 13, 17, 22, 30

1,3, 8, 10, 18, 28

Те­лець

Умій ска­за­ти, умій і по­мов­ча­ти — ця на­ро­дна му­дрість має ста­ти вашим до­ро­го­вка­зом. Зва­же­ність і тер­пі­н­ня до­по­мо­жуть вам уни­кну­ти кон­флі­ктів як на ро­бо­ті, так і вдо­ма. Віль­ний час кра­ще про­ве­сти на при­са­ди­бній ді­лян­ці — ро­бо­та на зем­лі чу­до­во за­спо­ко­ює.

+ 1,5, 9, 18, 27, 30

3, 11, 13, 20, 21, 29

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.