ВА­ЛЕН­ТИ­НА ХАМАЙКО, те­ле­ве­ду­ча («Сні­да­нок. Ви­хі­дний», 1+1):

Zhinka - - Тема Номера -

— Ду­же важливо пе­рі­о­ди­чно ви­хо­ди­ти із ру­ти­ни. Ко­ли починаєш ро­зу­мі­ти, що твоє жи­т­тя ста­ло не­ці­ка­вим, сум­ним, а дні одна­ко­ви­ми — це вже «день ба­ба­ка». Зна­чить, у жит­ті щось тре­ба змі­ни­ти, бо так i до де­пре­сії не­дов­го. У прин­ци­пі, ме­ні се­бе в де­пре­сив­ний стан важ­ко за­гна­ти. Єди­не, ко­ли ді­ти бу­ли зов­сім ма­лі: ко­жно­го дня одне й те са­ме… Щоб не за­стря­гну­ти в цій ру­ти­ні, не пе­ре­тво­ри­ти­ся на до­мо­го­спо­дар­ку, я для се­бе по­стій­но ви­га­ду­ва­ла якісь но­вi цiлi: по­ча­ла бі­га­ти ма­ра­фо­ни, вчи­ла­ся пе­кти хліб, хо­ди­ла на рі­зні май­стер­кла­си. Чі­тко ста­ви­ла пе­ред со­бою про­сту й ре­ аль­но дося­жну ме­ту, а вже за мі­сяць ма­ла ре­зуль­тат і ма­лень­кі пе­ре­мо­ги. Мо­же, так просто збі­гло­ся, а мо­же, у жит­ті дій­сно на­дзви­чай­но важливо при­йма­ти для се­бе чі­ткі рі­ше­н­ня і шу­ка­ти шля­хи їх ре­а­лі­за­ції. По­трiбно жи­ти так, аби не про­ки­да­ти­ся вран­цi й не ду­ма­ти, що в нас сьо­го­дні, — вів­то­рок чи се­ре­да? За­раз маю но­ву ме­ту — пра­цюю над ку­лі­нар­ною кни­гою «Со­лод­ка не­ді­ля», у якій зби­раю най­кра­щі ре­це­пти де­сер­тів. Для ме­не це чер­го­вий ви­клик.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.