ФОНД «ТА­БЛЕ­ТО­ЧКИ»

Zhinka - - Персона -

За­ку­по­вує лі­ки, які не ку­пує дер­жа­ва і які не за­ре­є­стро­ва­ні в Укра­ї­ні;

опла­чує опе­ра­ції з транс­план­та­ції кіс­тко­во­го моз­ку від не­ро­дин­но­го до­но­ра, які не про­во­дять в Укра­ї­ні;

ку­пує ме­ди­чну те­хні­ку та ви­тра­тні ма­те­рі­а­ли до неї;

на­дає пси­хо­ло­гі­чну під­трим­ку та па­лі­а­тив­ну до­по­мо­гу; під­три­мує до­нор­ство; ре­мон­тує від­ді­ле­н­ня; опі­ку­є­ться осві­тньою про­гра­мою і на­вча­н­ням ме­ди­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.