ЛІ­КИ СТА­ЛИ ДОСТУПНІШИМИ

Zhinka - - Актуально -

Про­гра­ма «До­сту­пні лі­ки» діє на лі­ки від сер­це­во­су­дин­них за­хво­рю­вань, ді­а­бе­ту ІІ ти­пу та брон­хі­аль­ної астми.

У ній бе­руть участь 157 тор­го­вих най­ме­ну­вань пре­па­ра­тів. Дер­жа­ва пов­ні­стю ком­пен­сує вар­тість 23 пре­па­ра­тів. За ін­ші па­ці­єнт до­пла­чує в се­ре­дньо­му 10-30%.

Щоб отри­ма­ти лі­ки за ці­єю про­гра­мою, по­трі­бно звер­ну­ти­ся до сі­мей­но­го лі­ка­ря, отри­ма­ти ре­цепт із за­зна­че­н­ням ді­ю­чої ре­чо­ви­ни й отри­ма­ти обра­ні лі­ки в апте­ці. Пе­ре­лік аптек, що бе­руть участь у про­гра­мі, опри­лю­дню­є­ться вла­дою на мі­сцях та ме­ди­чни­ми за­кла­да­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.