Змі­ню­є­мо­ся без стре­су

Павло КОВ­ТО­НЮК, за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни

Zhinka - - Актуально -

Ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні ді­я­ти­ме за бри­тан­ською мо­де­л­лю: стра­хов­ку ку­пу­ва­ти не тре­ба, стра­хо­ві вне­ски ви­ра­хо­ву­ю­ться дер­жа­вою із за­галь­них податків гро­ма­дян. Ви­зна­ча­є­ться дер­жав­ний га­ран­то­ва­ний па­кет ме­ди­чних по­слуг, які по­кри­ва­ють ці вне­ски. По­тім дер­жа­ва в осо­бі На­ціо­наль­ної слу­жби здо­ров’я Укра­ї­ни за­ку­по­вує ці ме­ди­чні по­слу­ги у лі­ка­рень і аптек будь-якої фор­ми вла­сно­сті.

На «пер­вин­ці» су­ма ком­пен­са­ції лі­ка­ре­ві за па­ці­єн­та бу­де за­ле­жа­ти

від йо­го ві­ку: ді­ти і лі­тні лю­ди по­тре­бу­ють біль­ше ча­су лі­ка­ря, від­по­від­но, на них ви­ді­ля­ти­ме­ться біль­ше ко­штів. Про­гра­ма «До­сту­пні лі­ки» вже ко­ри­сту­є­ться ве­ли­кою по­пу­ляр­ні­стю, тож бу­де що­ро­ку роз­ши­рю­ва­ти­ся. Зре­штою, до неї пла­ну­є­ться вклю­чи­ти пов­ний пе­ре­лік лі­ків, які ма­ють під со­бою до­ка­зо­ву ба­зу і ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в між­на­ро­дних ме­ди­чних про­то­ко­лах. Фі­нан­су­ва­н­ня про­гра­ми зро­сте уже по­то­чно­го ро­ку.

На­два­жли­вий етап — під­го­тов­ка ста­ціо­на­рів че­рез ство­ре­н­ня го­спі­таль­них окру­гів. Це прин­цип, за яко­го лі­кар­ням пла­ти­ти­муть за про­лі­ко­ва­них лю­дей, а не за ліж­ко-мі­сця. Ре­фор­ми за­по­ча­тко­ву­ю­ться із мі­ні­маль­ним стре­сом для си­сте­ми, ре­гіо­ни пе­ре­хо­дять на но­ву мо­дель про­сту­по­во. Біль­шість рі­шень що­до роз­ви­тку ме­ди­ци­ни ко­жно­го ра­йо­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.