БЛІЦ-ІН­ТЕРВ’Ю

Zhinka - - Актуально -

при­йма­ти­муть на мі­сцях. Зав­дя­ки де­цен­тра­лі­за­ції з’яв­ля­ться ін­ве­сти­цій­ні про­гра­ми для ме­ди­ци­ни на рів­ні ре­гіо­нів. Та­кож ми пла­ну­є­мо за­лу­ча­ти для обла­стей ко­шти до­но­рів. Ма­те­рі­аль­ний стан лі­ка­рень по­кра­щи­ться вже за 3–5 ро­ків.

Ми спо­від­у­є­мо прин­цип по­зи­тив­но­го сти­му­лю­ва­н­ня: якщо якісь ра­йо­ни не ство­рю­ють го­спі­таль­ні окру­ги, не пи­шуть пла­ни сво­го роз­ви­тку, то во­ни просто залишаються на по­то­чно­му де­пре­сив­но­му рів­ні, у той час як су­сі­дні обла­сті вже отри­му­ють до­да­тко­ве фі­нан­су­ва­н­ня. Най­гір­ше, що мо­же ста­ти­ся для ске­пти­ків ре­фор­ми, — це ні­чо­го не ста­ти­ся. То­ді вже точно не від­бу­де­ться позитивних змін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.