Зна­йом­те­ся, Алі­са і ком­па­нія

Zhinka - - Історії З Життя -

ДЕ­НИС: на­ро­див­ся пер­шим, тож має яко­сті лі­де­ра. Він спо­кій­ний і най­кра­ще зви­кає до змін.

ДА­РИН­КА: на­ро­ди­ла­ся дру­гою і бу­ла най­мен­шою. Ду­же жва­ва й актив­на дів­чин­ка, а в ком­па­нії бра­ти­ків умить стає ла­гі­дною.

ВЛАД: на­ро­див­ся тре­тім, ба­га­то в чо­му схо­жий на сво­го бра­та-бли­зню­ка Де­ни­са. Ду­же не­кон­флі­ктний, але як чи­мось не­вдо­во­ле­ний, то про­яв­ляє ха­ра­ктер.

ОЛЕ­КСАН­ДРА: на­ро­ди­ла­ся че­твер­тою. Са­мо­стій­на, чу­тли­ва і ду­же ні­жна. Во­на лю­бить ува­гу й іно­ді ве­ре­дує. Ма­ма її на­зи­ває сво­їм ян­го­ля­тком.

ДА­ВИД: на­ро­див­ся п’ятим. Дру­жній і ціл­ком са­мо­до­ста­тній. Ра­ні­ше за всіх за­смі­яв­ся, по­чав хо­ди­ти, але ще не го­во­рить.

АЛІ­СА: стар­ша до­не­чка, ма­ту­си­на прин­це­са. Не­по­си­да і ви­га­дни­ця, во­на з не­тер­пі­н­ням че­ка­ла на по­яву Ма­си­ків (бли­зню­ків) і просто їх обо­жнює!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.