Пе­да­го­гі­чні ідеї ви­да­тних ді­я­чів

Zhinka - - Постаті -

Йо­ганн Ген­ріх ПЕСТАЛОЦЦІ (1746–1827) вва­жав, що ма­ти по­вин­на з ран­ньо­го ві­ку роз­ви­ва­ти фі­зи­чні си­ли ди­ти­ни, при­ще­плю­ва­ти їй тру­до­ві на­ви­чки та на­вча­ти пі­зна­ва­ти ото­чу­ю­чий світ. Йо­го ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід до на­вча­н­ня був на ті ча­си ве­ли­ким но­ва­тор­ством.

Пе­да­го­гі­ка Ма­рії МОНТЕССОРІ (1870–1952) прагне роз­ви­ва­ти по­тен­ці­ал ди­ти­ни, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи спе­ці­аль­ні на­вчаль­ні ма­те­рі­а­ли (за­мість ігра­шок — при­ро­дні ма­те­рі­а­ли для ди­тя­чої ро­бо­ти) та се­ре­до­ви­ще, роз­ді­ле­не на пев­ні зо­ни. При­хиль­ни­ки ме­то­ду вва­жа­ють, що ди­ти­ну по­трі­бно рад­ше го­ту­ва­ти до жи­т­тя, ніж до шко­ли. Януш КОРЧАК (1878–1942) ви­сло­вив свої прин­ци­пи у кни­зі «Як лю­би­ти ді­тей». Це: прин­цип лю­бо­ві; спіл­ку­ва­н­ня з ди­ти­ною — на рів­ні мо­жли­во­стей її ро­зу­мі­н­ня; прин­цип ви­ко­ну­ва­но­сті ви­мог, які ви­су­ва­ю­ться до ди­ти­ни; по­ва­га до її прав; ви­зна­н­ня то­го, що ді­ти рі­зні; не­об­хі­дність під­го­тов­ки ди­ти­ни до ре­аль­но­го, а не іде­аль­но­го жи­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.