ФА­КТИ З ЖИ­Т­ТЯ СО­ФІЇ РУ­СО­ВОЇ

Zhinka - - Постаті -

Крім педагогіки, ді­я­чка пе­ре­йма­ла­ся опі­кою над жі­но­цтвом. Під час емі­гра­ції очо­лю­ва­ла Жі­но­чу укра­їн­ську ра­ду, бра­ла участь у Все­сві­тніх жі­но­чих кон­гре­сах. Ор­га­ні­зу­ва­ла при­ту­лок для ді­тей емі­гран­тів і ке­ру­ва­ла ним.

У Пра­зі Ру­со­ва пра­цю­ва­ла в Укра­їн­сько­му со­ціо­ло­гі­чно­му ін­сти­ту­ті, ста­ла до­кто­ром со­ціо­ло­гії. Від неї сві­то­ва гро­мад­ськість ді­зна­ла­ся про го­лод в Укра­ї­ні.

У цен­трі її пе­да­го­гі­чної кон­це­пції пе­ре­бу­ває ди­ти­на з її при­ро­дже­ни­ми зді­бно­стя­ми та мо­жли­во­стя­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.