ЦІ­КА­ВІ ФА­КТИ

Zhinka - - Очевидне-неймовірне -

Зав­дя­ки пра­кти­чній від­су­тно­сті атмо­сфе­ри НЕ­БО НА МІ­СЯ­ЦІ зав­жди чор­не, на­віть ко­ли Сон­це зна­хо­ди­ться над го­ри­зон­том.

ТЕМ­ПЕ­РА­ТУ­РА ПО­ВЕРХ­НІ на­шо­го су­пу­тни­ка ко­ли­ва­є­ться від −160°C до +120°C.

ДОБА НА МІ­СЯ­ЦІ три­ває 708 го­дин, тоб­то ніч і день — при­бли­зно

по 15 зем­них діб.

ЗВО­РО­ТНИЙ БІК МІ­СЯ­ЦЯ був упер­ше сфо­то­гра­фо­ва­ний у 1959 ро­ці

стан­ці­єю «Лу­на­3».

Мі­сяць — єди­не ПОЗАЗЕМНЕ ТІ­ЛО, ДЕ ПОБУВАЛА ЛЮ­ДИ­НА.

Це ста­ло­ся 20 ли­пня 1969 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.