Не пропу­стіть у черв­ні:

Zhinka - - Новела Про Зустріч -

3-5

Го­лов­на подія черв­ня — Трій­ця. Ма­є­мо три ви­хі­дні для від­ві­дин Свя­то­Успен­ської По­ча­їв­ської лав­ри — одні­єї з най­ша­но­ва­ні­ших укра­їн­ських свя­тинь — і ці­лю­що­го дже­ре­ла Свя­тої Ан­ни.

10

Луцьк за­про­шує на фе­сти­валь «Кня­зів­ський

бен­кет». Дій­ство по­чне­ться з уро­чи­стої хо­ди справ­жніх ли­ца­рів істо­ри­чним цен­тром мі­ста. Атмо­сфе­ра се­ре­дньо­віч­чя

га­ран­то­ва­на!

25

Оста­н­ня не­ді­ля черв­ня

осо­бли­во чарівна в Ужго­ро­ді, де цьо­го дня про­во­дять тра­ди­цій­ний фе­сти­валь на­ре­че­них. Обі­ця­ють ці­ка­ві кон­кур­си і роз­ва­ги. Взя­ти участь

у хо­ді мо­же­те і ви!

26.06 — 2.07

На ти­жні на­ціо­наль­но­го гон­чар­но­го здви­же­н­ня вас при­ві­тає гон­чар­на столиця Укра­ї­ни — се­ли­ще Опі­шня. У про­гра­мі ку­па ці­ка­ви­нок і ве­ли­че­зний

яр­ма­рок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.