НЕЙЛ-АРТ,

Або ми­сте­цтво ма­ні­кю­ру

Zhinka - - Краса -

Май­стер пер­шо­го кла­су, фі­на­ліс­тка кон­кур­су з ніг­тьо­вої есте­ти­ки «Ку­бок Ки­є­ва»

Оле­на КАПУСТІНА

ЩО ПО­ТРІ­БНО ЗНА­ТИ

ПРО СУ­ЧА­СНІ ЛАКИ ДЛЯ НІГТІВ І ЯКЕ ПО­КРИ­Т­ТЯ, А ТА­КОЖ ПРИЙОМИ І ЗА­СО­БИ НА­ДОВ­ГО ЗАБЕЗПЕЧАТЬ ВАШИМ РУЧКАМ ГАР­НИЙ І ДОГЛЯНУТИЙ ВИ­ГЛЯД?

1

Пі­дго­туй­те ніг­тьо­ву пла­сти­ну: на­дай­те ніг­тям по­трі­бної фор­ми, за по­тре­би зро­біть ма­ні­кюр. Очи­стіть ніг­ті від за­ли­шків кре­му спе­ці­аль­ни­ми за­со­ба­ми та до­бре про­су­шіть. Аку­ра­тно від­сунь­те ку­ти­ку­лу.

2 Кру­пно­зер­ни­стим ба­фом, лиш злег­ка при­ти­ска­ю­чи, зні­міть із нігтів верх­ній ке­ра­ти­но­вий шар — по­трі­бно усу­ну­ти тіль­ки блиск, зро­би­ти по­верх­ню ма­то­вою. Ви­да­літь з обро­бле­них нігтів за­ли­шки пи­лу, во­ло­ги та жи­ру за до­по­мо­гою бон­да (осу­шу­ва­ча, де­гі­дра­то­ра) для гар­но­го зче­пле­н­ня

гель-ла­ку з ніг­тем. Пі­сля оброб­ки не тор­кай­те­ся нігтів паль­ця­ми та не до­пу­скай­те по­тра­пля­н­ня на них пи­лу й во­ло­ги.

3 На­не­сіть на ніг­ті стіль­ки ша­рів ко­льо­ро­во­го гель-ла­ку, скіль­ки не­об­хі­дно для на­си­че­но­го то­ну. Го­лов­не — ро­біть ко­жен шар яко­мо­га тон­шим, рів­но­мір­но роз­по­ді­ляй­те гель-лак і по­лі­ме­ри­зуй­те ко­жен шар в UV-лам­пі впро­довж 2 хв. або в LED-лам­пі 30 сек. Зав­жди при­ді­ляй­те ува­гу

зрі­зу ніг­тя — ре­тель­но йо­го про­фар­бо­вуй­те.

4 У ли­пкий шар під­су­ше­но­го гель-ла­ку на ніг­ті се­ре­дньо­го паль­ця ши­ро­ким пен­зли­ком уві­тріть срі­бля­сті бли­скі­тки та зно­ву під­су­шіть у лам­пі.

5 Змі­шай­те бли­скі­тки з топ-ге­лем (фі­ніш-ге­лем, фі­ні­шем) на па­лі­трі та на­ма­люй­те аб­стра­ктні лі­нії на ніг­ті без­імен­но­го паль­ця. Зно­ву під­су­шіть у лам­пі.

6 Щі­то­чкою зме­тіть з нігтів бли­скі­тки, які не при­кле­ї­ли­ся.

7

По­крий­те гель-лак фі­ні­шним по­кри­т­тям. На ніг­ті з бли­скі­тка­ми мо­жна на­не­си 2 ша­ри топ-ге­лю, щоб зро­би­ти по­верх­ню гла­день­кою. Пер­ший шар при цьо­му вбе­ре­ться бли­скі­тка­ми. При­ді­ляй­те ува­гу зрі­зам нігтів! Ви­су­шіть у лам­пі.

8 Зні­міть спир­том чи клін­се­ром (сleanser — рі­ди­на для ви­да­ле­н­ня дис­пер­сій­но­го ша­ру з по­верх­ні ге­лів і гель-ла­ків) верх­ній ли­пкий (дис­пер­сій­ний) шар.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.